Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:Serveurs

2024/S 12-031802  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-Szczecin: Serveurs 2024/S 012-031802 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zachodniopomorski Oddzia? Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Numéro national d'identification: NIP 8512886821 Adresse postale: Arko?ska 45 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 71-470 Pays: Pologne Courriel: zamowienia@nfz-szczecin.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nfz-szczecin.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
ROZBUDOWA ISTNIEJ?CEJ OBUDOWY SERWEROWEJ HPE SYNERGY O 4 SERWERY KASETOWE Numéro de référence: NFZ16-WAG-II.251.5.2023
II.1.2) Code CPV principal 48820000 Serveurs
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiot zamówienia stanowi: Rozbudowa istniej?cej obudowy serwerowej HPE Synergy o 4 serwery kasetowe.2. Wspólny S?ownik Zamówie?: 48820000-2.3. Miejsce realizacji dostawy: siedziba Zamawiaj?cego.4. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:1) dostaw? czterech serwerów kasetowych wraz z oprogramowaniem witalizacyjnym, zwanych dalej "sprz?tem",2) monta? i konfiguracj? serwerów, o których mowa w pkt 1, w obudowie kasetowej HPE Synergy,3) 3-letni? gwarancj? serwerów, o których mowa w pkt 1, wraz ze wsparciem technicznym producenta w systemie next-business-day, ?wiadczonym w miejscu instalacji,4) przed?u?enie wsparcia technicznego producenta posiadanej infrastruktury HPE Synergy, od dnia
   1. 03.2024 r. do dnia 28.02.2027 r.5) szkolenie dla dwóch pracowników Zamawiaj?cego z zakresu administrowania systemem wirtualizacyjnym Vmware; termin wa?no?ci vouchera - 12 miesi?cy od daty zawarcia umowy.Zamawiaj?cy informuje, ?e jest to rozbudowa o cztery dodatkowe serwery posiadanej przez Zamawiaj?cego infrastruktury Synergy 12000 Frame. Dostarczone serwery i oprogramowanie musz? wspó?pracowa? w sposób niezawodny z posiadan? przez Zamawiaj?cego infrastruktur? i tworzy? klaster.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 100 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Szczecin ul. Arko?ska 45
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia stanowi: Rozbudowa istniej?cej obudowy serwerowej HPE Synergy o 4 serwery kasetowe.
   2.  Wspólny S?ownik Zamówie?: 48820000-2.
   3.  Miejsce realizacji dostawy: siedziba Zamawiaj?cego.
   4.  Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostaw? czterech serwerów kasetowych wraz z oprogramowaniem witalizacyjnym, zwanych dalej "sprz?tem", 2) monta? i konfiguracj? serwerów, o których mowa w pkt 1, w obudowie kasetowej HPE Synergy, 3) 3-letni? gwarancj? serwerów, o których mowa w pkt 1, wraz ze wsparciem technicznym producenta w systemie next-business-day, ?wiadczonym w miejscu instalacji, 4) przed?u?enie wsparcia technicznego producenta posiadanej infrastruktury HPE Synergy, od dnia
   1. 03.2024 r. do dnia 28.02.2027 r. 5) szkolenie dla dwóch pracowników Zamawiaj?cego z zakresu administrowania systemem wirtualizacyjnym Vmware; termin wa?no?ci vouchera - 12 miesi?cy od daty zawarcia umowy. Zamawiaj?cy informuje, ?e jest to rozbudowa o cztery dodatkowe serwery posiadanej przez Zamawiaj?cego infrastruktury Synergy 12000 Frame. Dostarczone serwery i oprogramowanie musz? wspó?pracowa? w sposób niezawodny z posiadan? przez Zamawiaj?cego infrastruktur? i tworzy? klaster.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 168-529942
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
ROZBUDOWA ISTNIEJ?CEJ OBUDOWY SERWEROWEJ HPE SYNERGY O 4 SERWERY KASETOWE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IT Serwis Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 9552272267 Adresse postale: ?o?nierska 5a Ville: Szczecin Code NUTS: PL Polska Code postal: 71-210 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 100 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 097 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zasady zwi?zane ze sk?adaniem odwo?a? okre?l Dzia? VI ustawy Pzp
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowoa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/01/2024 ROZBUDOWA ISTNIEJ?CEJ OBUDOWY SERWEROWEJ HPE SYNERGY O 4 SERWERY KASETOWE 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
48820000 - Serveurs