Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 01/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Services de conception technique

2020/S 147-361521  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Szczecin: Services de conception technique 2020/S 147-361521 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad, Oddzia w Szczecinie Adresse postale: al. BohaterÛw Warszawy 33 Ville: Szczecin Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 70-340 Pays: Pologne Point(s) de contact: Iwona Gabska Courriel: igabska@gddkia.gov.pl TÈlÈphone: +48 914325320 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gddkia.gov.pl www.gddkia.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.gddkia.gov.pl;https://gddkia.eb2b.com.pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z dokumentacj geologiczn oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ÑBudowa obwodnicy Ko?baskowa w ci?gu drogi krajowej nr 13î NumÈro de rÈfÈrence: GDDKiA O.Sz.D-3.2413.28.2020
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z dokumentacj geologiczn oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ÑBudowa obwodnicy Ko?baskowa w ci?gu drogi krajowej nr 13î
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71351000 Services de prospection gÈologique et gÈophysique et autre prospection scientifique 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z dokumentacj geologiczn oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ÑBudowa obwodnicy Ko?baskowa w ci?gu drogi krajowej nr 13î Zakres zamÛwienia obejmuje: a) wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wraz z dokumentacj geologiczn dla zadania pn.: ÑBudowa obwodnicy Ko?baskowa w ci?gu drogi krajowej nr 13î, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamÛwienia, umowie i tabeli opracowa projektowych, wraz z wszystkimi niezb?dnymi opracowaniami, materia?ami, uzgodnieniami i czynno?ciami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji i przygotowania zadania (etapy IñVIII); b) udzielenie odpowiedzi na pytania w post?powaniu przetargowym na roboty budowlane wraz z uzupe?nieniem dokumentacji (etap IX); c) sprawowanie nadzoru autorskiego nad ww. przedsi?wzi?ciem w czasie robÛt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawc?.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie zespo?u projektowego / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 67 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci: 70 000,00 PLN (s?ownie: siedemdziesi?t tysi?cy z?otych).
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot stanowi?c 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Nie dotyczy.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Nie dotyczy.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej: 1) OsÛb: Wykonawca musi wskaza osoby, ktÛre b?d uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia, legitymuj?ce si kwalifikacjami zawodowymi, do?wiadczeniem i wykszta?ceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostan im powierzone. Wykonawca, na ka?d funkcj wymienion poni?ej, wska?e osoby stanowi?ce personel kluczowy, ktÛre musi mie dost?pne na etapie realizacji zamÛwienia, spe?niaj?ce poni?sze wymagania.
   2.  Na wezwanie Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunkÛw udzia?u w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany b?dzie do z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentÛw: a) wykazu osÛb, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamÛwienia publicznego, w szczegÛlno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamÛwienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
 1)OsÛb:
   1.  osoba proponowana do pe?nienia funkcji: g?Ûwny projektant specjalno?ci drogowej a) minimalna liczba osÛb: 1; b) minimalne do?wiadczenie i kwalifikacje: ó osoba ta musi wykaza?, ?e wykona?a/opracowa?a na stanowisku projektanta drogowego 1 opracowanie w zakresie projektu budowlanego dla budowy drogi klasy GP lub S lub A albo ulicy klasy GP lub S o d?ugo?ci minimum 2 km, ó osoba ta musi posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci drogowej.
   2.  osoba proponowana do pe?nienia funkcji: geolog a) minimalna liczba osÛb: 1; b) minimalne do?wiadczenie i kwalifikacje: ó osoba ta musi wykaza?, ?e wchodzi w sk?ad zespo?u ktÛry wykona 1 opracowanie w zakresie dokumentacji geologiczno-in?ynierskiej, wraz z jej zatwierdzeniem przez w?a?ciwy organ, dla budowy drogi klasy GP lub S lub A albo ulicy klasy GP lub S o d?ugo?ci minimum 2 km, ó osoba ta musi posiada uprawnienia VI lub VII. Zamawiaj?cy nie dopuszcza pe?nienia kilku funkcji (wi?cej ni jednej) z wymienionych powy?ej przez t sam osob?. Zamawiaj?cy nie dopuszcza ??czenia powy?szych funkcji. W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia spe?nianie warunkÛw wskazanych powy?ej Wykonawcy wykazuj ??cznie. Ze wzgl?du na ograniczon liczb znakÛw, ktÛre mo?na wprowadzi do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w SIWZ dost?pnej wraz z niniejszym og?oszeniem na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Realizacja zamÛwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegÛlno?ci ustawie z
   7. 7.1994 Prawo budowlane, ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny i ustawie z 29.1.2004 Prawo zamÛwie publicznych; ustawie z 21 marca 1985 o drogach publicznych.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych cz??ci zamÛwienia opisanych w SIWZ.
   3.  Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz okre?lenie warunkÛw zmian, zosta?o zawarte w SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 01/09/2020 Heure locale: 10:50
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 01/09/2020 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/ https://gddkia.eb2b.com.pl/
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Dokumentacja przedmiotowego post?powania dost?pna jest na platformie w zak?adce ÑZa??cznikiî. Pobranie dokumentu nast?puje po klikni?ciu na wybrany za??cznik i wci?ni?ciu polecenia ÑPobierzî. W celu pobrania wszystkich za??cznikÛw jednocze?nie nale?y wybra polecenie Ñpobierz paczk?î, a nast?pnie Ñpobierz wszystkie za??czniki organizatoraî.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  W zakresie Ñcz??ci IV Kryteria kwalifikacjiî JEDZ, Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia sekcji alfa, w takim przypadku Wykonawca nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji (AñD) w cz??ci IV JEDZ.
   4.  Wykonawca, ktÛry powo?uje si na zasoby innych podmiotÛw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunkÛw udzia?u w post?powaniu, sk?ada jednolite dokumenty dotycz?ce tak?e tych podmiotÛw.
   5.  W przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie przez WykonawcÛw, jednolity dokument sk?ada ka?dy z tych WykonawcÛw. Nale?y je przes?a zgodnie z zasadami okre?lonymi w IDW.
   6.  Na wezwanie Zamawiaj?cego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia informacji, za?wiadcze?, odpisu oraz o?wiadcze?, o ktÛrych mowa w ß 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
   7.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tak?e w przypadku gdy osoba, ktÛrej dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie maj zasady okre?lone w ß 7 i 8 ww. rozporz?dzenia.
   8.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktÛrej mowa w art.86 ust. 5 u Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
   9.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si Wykonawc?, w stosunku do ktÛrego zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1ñ4 oraz 8 ustawy Pzp. 10. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania procedury, o ktÛrej mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 11. Okres zwi?zania ofert?, o ktÛrym mowa w pkt IV.2.6 og?oszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert. 12. Terminy realizacji us?ugi z podzia?em na etapy szczegÛ?owo zosta?y opisane w SIWZ. 13. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   5. 1. odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb;
   5. 2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej;
   5. 3. odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   5. 1. i
   5. 2. powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia;
   5. 4. je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   6.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych ñ Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique 
71351000 - Services de prospection géologique et géophysique et autre prospection scientifique