Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement

2022/S 181-512889  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Szczecin: Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement 2022/S 181-512889 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasto Szczecin ñ Biuro ds. ZamÛwie? Publicznych Urz?du Miasta Szczecin Adresse postale: Pl. Armii Krajowej 1 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 70-456 Pays: Pologne Point(s) de contact: Urz?d Miasta Szczecin, Biuro ds. ZamÛwie? Publicznych Courriel: bzp@um.szczecin.pl TÈlÈphone: +48 914245102 Fax: +48 914245104 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szczecin.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych w Szczecinie NumÈro de rÈfÈrence: BZP/30/22
II.1.2) Code CPV principal 90000000 Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych w Szczecinie
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 845 528.45 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Szczecin
II.2.4) Description des prestations:
Utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych w Szczecinie
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
System odprowadzania ?ciekÛw i wÛd deszczowych w mie?cie jest systemem specyficznym. Sie? deszczowa nie jest oddzielona od sieci sanitarnej, a cz??? miasta nie posiada w ogÛle kanalizacji sanitarnej i funkcjonuje jedynie kanalizacja deszczowa, ktÛra spe?nia rol? kanalizacji ogÛlnosp?awnej. Ze wzgl?du na struktur? sieci deszczowej i ogÛlnosp?awnej nie ma mo?liwo?ci jej rozdzielenia m.in. ze wzgl?du na to, ?e s? w du?ej mierze sprawne budowle i urz?dzenia poniemieckie, ktÛre w pe?ni zabezpieczaj? potrzeby gminy w tym zakresie. Sie? deszczowa i studnie publiczne w mie?cie dla zachowania sta?ej sprawno?ci wymagaj? specjalistycznego, systematycznego nadzorowania, konserwowania i remontowania. Zachodzi konieczno?? powierzenia jej eksploatacji jednostce specjalistycznej posiadaj?cej do?wiadczenie w tym zakresie, a przede wszystkim pe?n? baz? dokumentacyjn? i sprz?tow? dla prawid?owego funkcjonowania i wykonywania zada? z zakresu gospodarki ?ciekowej. Tak? jednostk? specjalistyczn? jest ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, ktÛry jest spÛ?k? Gminy Miasto Szczecin, a kapita? zak?adowy stanowi aport w postaci maj?tku m.in. infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej i ogÛlnosp?awnej. Przedmiotowe zamÛwienie jest kontynuowane od wielu lat. Na marginesie nale?y wskaza?, ?e Zamawiaj?cy decyzj? Prezesa Urz?du ZamÛwie? Publicznych z dnia 16.06.2005 r. (syg. akt Nr ZT/2416/05) otrzyma? zgod? na zastosowanie w przedmiotowej sprawie trybu zamÛwienia publicznego z wolnej r?ki, a okoliczno?ci faktyczne i prawne nie uleg?y zmianie.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Wodoci?gÛw i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Golisza 10 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 71-682 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 000 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. Odwo?anie wnosi si? w terminie
:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w ppkt 1).
   2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na Platformie.
   3. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Szczecin: Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnementType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement