Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Services financiers et d'assurance

2020/S 147-361915  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Szczecin: Services financiers et d'assurance 2020/S 147-361915 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Adresse postale: ul. ?w. Ducha 2 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 70-205 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Tomaszewska Courriel: zarzad@zarr.com.pl TÈlÈphone: +48 512205537 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zarr.com.pl www.zarr.com.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie przez WykonawcÛw us?ugi po?rednictwa finansowego polegaj?cej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego ÑRepor?czenie
   1. 2î dla M?P ñ II post?powanie NumÈro de rÈfÈrence
:
ZFR/272/2211/AT/2018
II.1.2) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc us?ugi po?rednictwa finansowego polegaj?cej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego ÑRepor?czenieî dla M?P. Zamawiaj?cy ñ Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., obejmie swoim Repor?czeniem zobowi?zania Wykonawcy (po?rednika finansowego) wynikaj?ce z udzielonych przez niego jednostkowych por?cze w celu zabezpieczenia sp?aty tych zobowi?za z tytu?u udzielonych przez instytucje finansowe odbiorcom ostatecznym kredytÛw, tj. kredytÛw w rozumieniu Prawa bankowego, b?d po?yczek lub leasingu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (ÑRepor?czenieî). Jednostkowe por?czenie mo?e zosta obj?te Repor?czeniem Zamawiaj?cego po jego wpisaniu do portfela jednostkowych por?cze?. Ca?kowita warto? przeznaczona przez Zamawiaj?cego na Repor?czenia jednostkowych por?cze w ramach og?oszonego post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego wynosi 30 000 000 PLN bez prawa opcji.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 133
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 200-455058
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
04/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ÑFundusz Pomeraniaî Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 70-050 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 5 564 166.66 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc us?ugi po?rednictwa finansowego polegaj?cej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego ÑRepor?czenieî dla M?P. Zamawiaj?cy ñ Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., obejmie swoim Repor?czeniem zobowi?zania Wykonawcy (po?rednika finansowego) wynikaj?ce z udzielonych przez niego jednostkowych por?cze w celu zabezpieczenia sp?aty tych zobowi?za z tytu?u udzielonych przez instytucje finansowe odbiorcom ostatecznym kredytÛw, tj. kredytÛw w rozumieniu Prawa bankowego, b?d po?yczek lub leasingu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (ÑRepor?czenieî). Jednostkowe por?czenie mo?e zosta obj?te Repor?czeniem Zamawiaj?cego po jego wpisaniu do portfela jednostkowych por?cze?. Ca?kowita warto? przeznaczona przez Zamawiaj?cego na Repor?czenia jednostkowych por?cze w ramach og?oszonego post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego wynosi 30 000 000 PLN bez prawa opcji.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 133
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 5 564 166.66 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Fundusz Pomerania Sp. z o.o.
Adresse postale: pl. Ho?du Pruskiego 9 Ville: Szczecin Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 70-050 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
ß 5 ust. 1 umowy otrzymuje nast?puj?ce brzmienie: Ñ1. Termin wykonania zamÛwienia do luty 2030 r., przy za?o?eniu, ?e: 1) okres budowy portfela wynosi 30 miesi?cy od dnia zawarcia umowy; 2) okres wygaszania portfela wynosi do 84 miesi?cy od dnia udzielenia ostatniego jednostkowego por?czeniaî.
   2.  Zamawiaj?cy wyra?a zgod na wyd?u?enie o 6 miesi?cy umÛw operacyjnych II stopnia aktywnych na dzie 2 kwietnia 2020 r.
   3.  Wynagrodzenie za ?wiadczenie us?ugi po?rednictwa finansowego za dodatkowy okres wykonania zamÛwienia, tj. 6 miesi?cy, b?dzie liczone na zasadach opisanych w ß 9 ust. 2 pkt 2 umowy.
   1.  Zmiany dotycz?ce warunkÛw jednostkowych por?cze wynikaj?ce z Za??cznika nr 1 do umowy ñ metryka produktu finansowego Repor?czenie, opisane w pkt I ust. 11, obowi?zuj od 2 kwietnia 2020 r. i obejmuj zawarte umowy operacyjne II stopnia.
   2.  Zmiany warunkÛw w przypadku zawartych umÛw operacyjnych II stopnia mog nast?pi na wniosek ostatecznego odbiorcy i mog by zastosowane pod warunkiem, ?e wed?ug oceny po?rednika finansowego ostateczny odbiorca wiarygodnie uzasadni?, ?e sytuacja zwi?zana z COVID-19 spowodowa?a problemy p?ynno?ciowe w czasie sp?aty Kredytu lub generuje ryzyko wyst?pienia takich problemÛw w przysz?o?ci.
   3.  Po?rednik finansowy uwzgl?dnia konieczno? odpowiedniego przeliczenia warto?ci udzielonej pomocy (je?li dotyczy).
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
W zwi?zku z zaistnia? sytuacj epidemiologiczn w kraju (epidemia COVID-19), ktÛra spowodowa?a wyj?tkowe okoliczno?ci wymagaj?ce pilnego wprowadzenia szczegÛlnych ?rodkÛw i rozwi?za na rzecz zabezpieczenia p?ynno?ci w przedsi?biorstwach, w szczegÛlno?ci M?P, oraz utrzymania miejsc pracy, instytucje maj?ce wp?yw na polityk spo?eczno-gospodarcz w Polsce podj??y dzia?ania maj?ce na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkÛw gospodarczych epidemii COVID-19. Sytuacja nie by?a mo?liwa do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, ale istotnie zmienia uwarunkowania jej realizacji, co najmniej w 2020 r. (si?a wy?sza). W zwi?zku z tym Zamawiaj?cy zmuszony by do natychmiastowej reakcji, niezb?dnej do ograniczenia bezpo?rednich skutkÛw epidemii w odniesieniu do firm korzystaj?cych z jednostkowych por?cze?.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 5 564 166.66 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 5 564 166.66 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
66000000 - Services financiers et d'assurance