Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption : 03/12/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Services de lecture de compteurs

2020/S 227-560227  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
20/11/2020
S227
Pologne-Szczecin: Services de lecture de compteurs

2020/S 227-560227

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 208-508935)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polska Spó?ka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Szczecinie
Adresse postale: ul. Tama Pomorza?ska 26
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 70-952
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Iwona Brzuszkiewicz
Courriel: iwona.brzuszkiewicz@psgaz.pl
Téléphone: +48 914247295
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.psgaz.pl/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
"?wiadczenie us?ug w zakresie odczytów gazomierzy u odbiorców grup taryfowych 1-4 na terenie dzia?ania Polskiej Spó?ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Szczecinie" (zamówienie sektor...

Numéro de référence: 2020/WH00/WP-002676

II.1.2)
Code CPV principal
65500000 Services de lecture de compteurs

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie odczytów gazomierzy u odbiorców grup taryfowych 1-4 na terenie dzia?ania Polskiej Spó?ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Szczecinie: - zadanie 1 - obszary obj?te ?wiadczeniem us?ug odczytów (miasta/gminy): m. Szczecin, Dobra (Szczeci?ska), Dziwnów, Golczewo, Goleniów, Gryfice, Kamie Pomorski, Karnice, Ko?baskowo, Maszewo, Nowogard, Osina, P?oty, Police, Przybiernów, Rewal, Stepnica, ?wierzno, ?winouj?cie, Trzebiatów, Wolin. Liczba odczytów w okresie obowi?zywania umowy (warto? nominalna) - 736 474, - zadanie 2 - obszary obj?te ?wiadczeniem us?ug odczytów (miasta/gminy): Barlinek, Bielice, Choszczno, D?bno, Dolice, Drawno, Gryfino, I?sko, Kobylanka, Kozielice, Krz?cin, Lipiany, ?obez, Mieszkowice, Pe?czyce, Przelewice, Pyrzyce, Recz, Stare Czarnowo, Stargard, Warnice, W?gorzyno. Liczba odczytów w okresie obowi?zywania umowy (warto? nominalna) - 175 444.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/11/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 208-508935

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Miejsce: Jawne otwarcie ofert nast?pi 26.11.2020 o godz. 11.00 na Platformie zakupowej PSG https://zamowienia.psgaz.pl w post?powaniu o numerze 2020/WH00/WP-002676 (Zak?adka - Informacje z otwarcia ofert) poprzez odszyfrowanie przez Zamawiaj?cego i upublicznienie z?o?onych ofert.

https://zamowienia.psgaz.pl
Lire:

Miejsce: Jawne otwarcie ofert nast?pi
   3. 12.2020 o godz. 11.00 na platformie zakupowej PSG https://zamowienia.psgaz.pl w post?powaniu o numerze 2020/WH00/WP-002676 (Zak?adka - Informacje z otwarcia ofert) poprzez odszyfrowanie przez Zamawiaj?cego i upublicznienie z?o?onych ofert.

https://zamowienia.psgaz.pl
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 26/11/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 03/12/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 26/11/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 03/12/2020

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
65500000 - Services de lecture de compteurs