Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 27/02/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:Services li╚s aux d╚chets et aux ordures

2023/S 18-048954  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Szczecin: Services li╚s aux d╚chets et aux ordures 2023/S 018-048954 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dr█g Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja Dr█g Krajowych i Autostrad Oddzia? w Szczecinie Adresse postale: al. Bohater█w Warszawy 33 Ville: Szczecin Code NUTS: PL Polska Code postal: 70-340 Pays: Pologne Point(s) de contact: Iwona Gabska Courriel: igabska@gddkia.gov.pl T╚l╚phone: +48 914325320 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gddkia.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.gddkia.gov.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://gddkia.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://gddkia.eb2b.com.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Przegl?dy i czyszczenie urz?dze? podczyszczaj?cych wody opadowe z dr█g krajowych administrowanych przez Generaln? Dyrekcj? Dr█g Krajowych i Autostrad Oddzia? w Szczecinie z podzia?em na 2 cz??ci Num╚ro de r╚f╚rence: O.Sz.D-3.2421.1.2023
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przegl?dy i czyszczenie urz?dze? podczyszczaj?cych wody opadowe z dr█g krajowych administrowanych przez Generaln? Dyrekcj? Dr█g Krajowych i Autostrad Oddzia? w Szczecinie z podzia?em na 2 cz??ci: cz??? 1 ˝ Rejon w Szczecinku; cz??? 2 ˝ Rejon w Wa?czu
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Przegl?dy i czyszczenie urz?dze? podczyszczaj?cych wody opadowe - Rejon w Szczecinku
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77312000 Services d'enl╦vement des mauvaises herbes 90400000 Services des eaux us╚es 90470000 Services de curage des ╚gouts 90513600 Services d'╚limination des boues 90700000 Services relatifs l'environnement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? przegl?dy i czyszczenia urz?dze? podczyszczaj?cych wody opadowe z dr█g krajowych administrowanych przez Generaln? Dyrekcj? Dr█g Krajowych i Autostrad Oddzia? w Szczecinie w rejonie Szczecinek. Szczeg█?owe obowi?zki Wykonawcy zosta?y okre?lone w przedmiotowym OPZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas realizacji zlecenia - ilo?? dni / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 48 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot? stanowi?c? 5% ceny brutto podanej w ofercie.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Przegl?dy i czyszczenie urz?dze? podczyszczaj?cych wody opadowe - Rejon w Wa?czu
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77312000 Services d'enl╦vement des mauvaises herbes 90400000 Services des eaux us╚es 90470000 Services de curage des ╚gouts 90513600 Services d'╚limination des boues 90700000 Services relatifs l'environnement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? przegl?dy i czyszczenia urz?dze? podczyszczaj?cych wody opadowe z dr█g krajowych administrowanych przez Generaln? Dyrekcj? Dr█g Krajowych i Autostrad Oddzia? w Szczecinie w rejonie Wa?cz. Szczeg█?owe obowi?zki Wykonawcy zosta?y okre?lone w przedmiotowym OPZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas realizacji zlecenia - ilo?? dni / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 48 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot? stanowi?c? 5% ceny brutto podanej w ofercie.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Nie dotyczy
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Nie dotyczy
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Nie dotyczy Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Nie dotyczy
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
 
1.Realizacja zam█wienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczeg█lno?ci ustawie z dnia
   7. 7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zam█wie? publicznych.
   2.  Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz okre?lenie warunk█w zmian, zosta?o zawarte w SWZ.
   3.  Wymagania zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia zosta?y okre?lone w SWZ ˝ w szczeg█lno?ci w Tomie II.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 27/02/2023 Heure locale: 10:50
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 27/05/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 27/02/2023 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://gddkia.eb2b.com.pl/) https://gddkia.eb2b.com.pl/
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   1. Komunikacja w post?powaniu odbywa si? przy u?yciu Platformy. Wykonawca musi posiada? bezp?atne konto na Platformie. Wymagania techniczne: sta?y dost?p do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci nie mniejszej ni? 4/1 mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pami?? RAM min 8GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min, 2,4 GHz, system operacyjny MS Windows, Mac OS, Linux z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerowane nie starsze ni? 3 lata od daty wszcz?cia post?powania); dowolna przegl?darka internetowa sugerowane najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera; w??czona obs?uga JavaScript; zainstalowany program obs?uguj?cy stosowane przez Wykonawc? formaty plik█w (np. Acrobat Reader dla plik█w w formacie Đpdfţ). Dokumentacja post?powania dost?pna jest na Platformie. Dodatkowe informacje znajduj? si? w pkt 14 Tomu I SWZ.
   2. Zamawiaj?cy b?dzie stosowa? procedur?, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1 Pzp (tj. tzw. procedur? odwr█con?).
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wraz z Ofert? o?wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (JEDZ).
   4.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si? o zam█wienie przez Wykonawc█w, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w. O?wiadczenia te potwierdzaj? brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   5.  W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, sk?ada JEDZ dotycz?ce tak?e tych podmiot█w w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si? na ich zasoby.
   6.  W zakresie Đcz??ci IV Kryteria kwalifikacjiţ JEDZ, Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wype?nienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji (A-D) w cz??ci IV JEDZ.
   7.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si? Wykonawc?, w stosunku do kt█rego zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, a tak?e Wykonawc?, w stosunku do kt█rego zachodz? okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz w art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie.
   8.  Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, o kt█rych mowa w ▀2 ust. 1 pkt 1a), 1b) , 2) oraz 7 a-d) rozp. MRPiT z dnia 23.12.2020 w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego w pkt.7 powy?ej.
   9.  Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, o kt█rych mowa w ▀4 ust. 1 pkt 1) rozp. o kt█rym mowa w pkt.8 powy?ej. 10.Je?eli Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udostepniaj?cych zasoby zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych dotycz?cych tych podmiot█w zgodnie z ▀5 rozp. o kt█rym mowa w pkt.8 powy?ej wy??cznie w zakresie obligatoryjnych przes?anek wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 11. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Pzp. 12. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie art. 257 Pzp je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zostan? mu przyznane. 13. Dla przedmiotowego zam█wienia Zamawiaj?cy nie przeprowadzi? wst?pnych konsultacji rynkowych.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zam█wienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o kt█rych mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu nale?y przes?a? za po?rednictwem Platformy. Po zg?oszeniu do post?powania nale?y w zak?adce ĐPost?powaniaţ, wybra? ĐMoje post?powaniaţ a nast?pnie wybra? niniejsze post?powanie oraz korzystaj?c z zak?adki ĐPytania/informacjeţ, polecenie ĐNowe/wys?aneţ i nast?pnie ĐDodaj pytanie/ komentarzţ przekaza? tre?? odwo?ania lub za??czy? pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?ycie ?rodk█w komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przekazana w inny spos█b; 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na Platformie; 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia;
   7.  Szczeg█?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ˝ s?du zam█wie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych - Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
20/01/2023 Przegl?dy i czyszczenie urz?dze? podczyszczaj?cych wody opadowe z dr█g krajowych administrowanych przez Generaln? Dyrekcj? Dr█g Krajowych i Autostrad Oddzia? w Szczecinie z podzia?em na 2 cz??ci 27/02/2023 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77312000 - Services d'enlŔvement des mauvaises herbes 
90400000 - Services des eaux usÚes 
90470000 - Services de curage des Úgouts 
90500000 - Services liÚs aux dÚchets et aux ordures 
90513600 - Services d'Úlimination des boues 
90700000 - Services relatifs Ó l'environnement