Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 27/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2023/S 18-048954  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Szczecin: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2023/S 018-048954 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Szczecinie Adresse postale: al. BohaterÛw Warszawy 33 Ville: Szczecin Code NUTS: PL Polska Code postal: 70-340 Pays: Pologne Point(s) de contact: Iwona Gabska Courriel: igabska@gddkia.gov.pl TÈlÈphone: +48 914325320 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gddkia.gov.pl Adresse du profil díacheteur: www.gddkia.gov.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://gddkia.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://gddkia.eb2b.com.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przegl?dy i czyszczenie urz?dze? podczyszczaj?cych wody opadowe z drÛg krajowych administrowanych przez Generaln? Dyrekcj? DrÛg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Szczecinie z podzia?em na 2 cz??ci NumÈro de rÈfÈrence: O.Sz.D-3.2421.1.2023
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przegl?dy i czyszczenie urz?dze? podczyszczaj?cych wody opadowe z drÛg krajowych administrowanych przez Generaln? Dyrekcj? DrÛg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Szczecinie z podzia?em na 2 cz??ci: cz??? 1 ñ Rejon w Szczecinku; cz??? 2 ñ Rejon w Wa?czu
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Przegl?dy i czyszczenie urz?dze? podczyszczaj?cych wody opadowe - Rejon w Szczecinku
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77312000 Services d'enlËvement des mauvaises herbes 90400000 Services des eaux usÈes 90470000 Services de curage des Ègouts 90513600 Services d'Èlimination des boues 90700000 Services relatifs l'environnement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? przegl?dy i czyszczenia urz?dze? podczyszczaj?cych wody opadowe z drÛg krajowych administrowanych przez Generaln? Dyrekcj? DrÛg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Szczecinie w rejonie Szczecinek. SzczegÛ?owe obowi?zki Wykonawcy zosta?y okre?lone w przedmiotowym OPZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji zlecenia - ilo?? dni / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 48 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot? stanowi?c? 5% ceny brutto podanej w ofercie.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Przegl?dy i czyszczenie urz?dze? podczyszczaj?cych wody opadowe - Rejon w Wa?czu
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77312000 Services d'enlËvement des mauvaises herbes 90400000 Services des eaux usÈes 90470000 Services de curage des Ègouts 90513600 Services d'Èlimination des boues 90700000 Services relatifs l'environnement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? przegl?dy i czyszczenia urz?dze? podczyszczaj?cych wody opadowe z drÛg krajowych administrowanych przez Generaln? Dyrekcj? DrÛg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Szczecinie w rejonie Wa?cz. SzczegÛ?owe obowi?zki Wykonawcy zosta?y okre?lone w przedmiotowym OPZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji zlecenia - ilo?? dni / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 48 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot? stanowi?c? 5% ceny brutto podanej w ofercie.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Nie dotyczy
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Nie dotyczy
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Nie dotyczy Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Nie dotyczy
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
 
1.Realizacja zamÛwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegÛlno?ci ustawie z dnia
   7. 7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych.
   2.  Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz okre?lenie warunkÛw zmian, zosta?o zawarte w SWZ.
   3.  Wymagania zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy osÛb wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie realizacji zamÛwienia zosta?y okre?lone w SWZ ñ w szczegÛlno?ci w Tomie II.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 27/02/2023 Heure locale: 10:50
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 27/05/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 27/02/2023 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://gddkia.eb2b.com.pl/) https://gddkia.eb2b.com.pl/
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Komunikacja w post?powaniu odbywa si? przy u?yciu Platformy. Wykonawca musi posiada? bezp?atne konto na Platformie. Wymagania techniczne: sta?y dost?p do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci nie mniejszej ni? 4/1 mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pami?? RAM min 8GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min, 2,4 GHz, system operacyjny MS Windows, Mac OS, Linux z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerowane nie starsze ni? 3 lata od daty wszcz?cia post?powania); dowolna przegl?darka internetowa sugerowane najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera; w??czona obs?uga JavaScript; zainstalowany program obs?uguj?cy stosowane przez Wykonawc? formaty plikÛw (np. Acrobat Reader dla plikÛw w formacie Ñpdfî). Dokumentacja post?powania dost?pna jest na Platformie. Dodatkowe informacje znajduj? si? w pkt 14 Tomu I SWZ.
   2. Zamawiaj?cy b?dzie stosowa? procedur?, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 Pzp (tj. tzw. procedur? odwrÛcon?).
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wraz z Ofert? o?wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (JEDZ).
   4.  W przypadku wspÛlnego ubiegania si? o zamÛwienie przez WykonawcÛw, JEDZ sk?ada ka?dy z WykonawcÛw. O?wiadczenia te potwierdzaj? brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z WykonawcÛw wykazuje spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   5.  W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, sk?ada JEDZ dotycz?ce tak?e tych podmiotÛw w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si? na ich zasoby.
   6.  W zakresie Ñcz??ci IV Kryteria kwalifikacjiî JEDZ, Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wype?nienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji (A-D) w cz??ci IV JEDZ.
   7.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? Wykonawc?, w stosunku do ktÛrego zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, a tak?e Wykonawc?, w stosunku do ktÛrego zachodz? okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz w art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie.
   8.  Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, o ktÛrych mowa w ß2 ust. 1 pkt 1a), 1b) , 2) oraz 7 a-d) rozp. MRPiT z dnia 23.12.2020 w sprawie podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz innych dokumentÛw lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego w pkt.7 powy?ej.
   9.  Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, o ktÛrych mowa w ß4 ust. 1 pkt 1) rozp. o ktÛrym mowa w pkt.8 powy?ej. 10.Je?eli Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotÛw udostepniaj?cych zasoby zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych dotycz?cych tych podmiotÛw zgodnie z ß5 rozp. o ktÛrym mowa w pkt.8 powy?ej wy??cznie w zakresie obligatoryjnych przes?anek wykluczenia, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 11. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Pzp. 12. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie art. 257 Pzp je?eli ?rodki, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zostan? mu przyznane. 13. Dla przedmiotowego zamÛwienia Zamawiaj?cy nie przeprowadzi? wst?pnych konsultacji rynkowych.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o ktÛrych mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu nale?y przes?a? za po?rednictwem Platformy. Po zg?oszeniu do post?powania nale?y w zak?adce ÑPost?powaniaî, wybra? ÑMoje post?powaniaî a nast?pnie wybra? niniejsze post?powanie oraz korzystaj?c z zak?adki ÑPytania/informacjeî, polecenie ÑNowe/wys?aneî i nast?pnie ÑDodaj pytanie/ komentarzî przekaza? tre?? odwo?ania lub za??czy? pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?ycie ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przekazana w inny sposÛb; 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na Platformie; 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia;
   7.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023 Przegl?dy i czyszczenie urz?dze? podczyszczaj?cych wody opadowe z drÛg krajowych administrowanych przez Generaln? Dyrekcj? DrÛg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Szczecinie z podzia?em na 2 cz??ci 27/02/2023 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77312000 - Services d'enlèvement des mauvaises herbes 
90400000 - Services des eaux usées 
90470000 - Services de curage des égouts 
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90513600 - Services d'élimination des boues 
90700000 - Services relatifs à l'environnement