Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 05/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:Services de nettoyage

2022/S 233-668618  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

02/12/2022
S233
Pologne-Szczecin: Services de nettoyage

2022/S 233-668618

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 213-611230)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szczeci?skie Towarzystwo Budownictwa Spo?ecznego Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 70-302
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agnieszka Szyd?owska
Courriel: aszydlowska@stbs.pl
Téléphone: +48 914613692
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.stbs.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Bie??ce utrzymanie czysto?ci nieruchomo?ci budynkowych oraz przyleg?ej do nich powierzchni zewn?trznej, stanowi?cych w?asno?? oraz zarz?dzanych przez Szczeci?skie TBS, w podziale na cz??ci

II.1.2)
Code CPV principal
90910000 Services de nettoyage

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest bie??ce utrzymanie czysto?ci nieruchomo?ci budynkowych oraz przyleg?ej do nich powierzchni zewn?trznej, stanowi?cych w?asno?? oraz zarz?dzanych przez Szczeci?skie TBS, w podziale na cz??ci: Cz??? 10 - zgodnie z wykazem nieruchomo?ci stanowi?cym za??cznik nr 1a do SWZ Cz??? 11 - zgodnie z wykazem nieruchomo?ci stanowi?cym za??cznik nr 1b do SWZ Cz??? 12 - zgodnie z wykazem nieruchomo?ci stanowi?cym za??cznik nr 1c do SWZ Cz??? 13 - zgodnie z wykazem nieruchomo?ci stanowi?cym za??cznik nr 1d do SWZ Do powierzchni zewn?trznej zalicza si? mi?dzy innymi tereny zielone, chodniki, rynsztoki, pieszo-jezdnie, miejsca postojowe dla pojazdów, tereny placów zabaw, wydzielone miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, tereny nieutwardzone nieruchomo?ci, chodniki i doj?cia po?o?one wzd?u? granicy nieruchomo?ci

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 213-611230

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 01/12/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 05/12/2022

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 01/12/2022

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 05/12/2022

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complémentaires: Bie??ce utrzymanie czysto?ci nieruchomo?ci budynkowych oraz przyleg?ej do nich powierzchni zewn?trznej, stanowi?cych w?asno?? oraz zarz?dzanych przez Szczeci?skie TBS, w podziale na cz??ci 05/12/2022 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage 
90911200 - Services de nettoyage de bâtiments