01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/09/2018
Date de péremption : 10/10/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Services de nettoyage

2018/S 173-392657 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/09/2018 S173  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Szczecin: Services de nettoyage 2018/S 173-392657 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Szczeci?skie Towarzystwo Budownictwa Spo?ecznego Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 Szczecin 70-302 Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Szyd?owska Téléphone: +48 914309184 Courriel: biuro@stbs.pl Fax: +48 914309145 Code NUTS: PL424 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.stbs.pl http://www.stbs.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.stbs.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Bie??ce utrzymanie czysto?ci nieruchomo?ci po?o?onych w Szczecinie przy ul. Jana Chryzostoma Paska, ul. Parkowej, ul. Malczewskiego, ul. ?wiatowida, ul. Jana Kazimierza oraz ul. Królowej Jadwigi Numéro de référence: Pn71/DZE/2018
II.1.2) Code CPV principal 90910000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Bie??ce utrzymanie czysto?ci nieruchomo?ci po?o?onych w Szczecinie przy ul. Jana Chryzostoma Paska, ul. Parkowej, ul. Malczewskiego, ul. ?wiatowida, ul. Jana Kazimierza oraz ul. Królowej Jadwigi
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 660 145.88 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL424
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bie??cego utrzymania czysto?ci, w tym utrzymanie nale?ytego stanu porz?dkowego, sanitarnego i estetycznego cz??ci przeznaczonych do wspólnego korzystania przez mieszka?ców nieruchomo?ci budynkowych stanowi?cych w?asno? Zamawiaj?cego oraz przyleg?ej do nich powierzchni zewn?trznej po?o?onych w Szczecinie przy:
   1.  ul. Jana Chryzostoma Paska 2,2a,2b,3,3a,3b,4, ul. Parkowej 49,49a,50,50a, o powierzchni u?ytkowej budynku: 6 622,74 m2; powierzchni zewn?trznej 1 688 m2,
   2.  ul. Jana Chryzostoma Paska 37,37a,37b, ul. Parkowa 56b,56c,56d,56e, 56f,56g,58,58a,58b,58c,5d,58e oraz ul. Malczewskiego 3a,3b,3c,3d, o powierzchni u?ytkowej budynku: 11 790,02 m2; powierzchni zewn?trznej 4 455 m2,
   3.  ul. ?wiatowida 91,92,93,94,95 - o ??cznej powierzchni u?ytkowej lokali: 2 583,87 m2 i powierzchni zewn?trznej: 5 857,70 m2,
   4.  ul. Jana Kazimierza 18,18a,18b,18c,18d,18e,18f,19,19a,19b,19c,19d,19e - o ??cznej powierzchni u?ytkowej lokali: 8 749,23 m2 i powierzchni zewn?trznej: 13 805,92 m2,
   5.  ul. Królowej Jadwigi 40 oficyna - o ??cznej powierzchni u?ytkowej lokali: 299,40 m2 i powierzchni zewn?trznej: 135,86 m2, Do powierzchni zewn?trznej zalicza si mi?dzy innymi tereny zielone, chodniki, rynsztoki (zag??bienie mi?dzy ulic?, jezdni dla pojazdów a chodnikiem (jego kraw?dzi?) s?u??ce do odprowadzania wody opadowej), pieszo jezdnie, miejsca postojowe dla pojazdów, tereny placów zabaw, wydzielone miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, itp. Za??czniki graficzne s dost?pne na stronie internetowej o adresie: http://www.stbs.pl http://www.stbs.pl
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Czas interwencji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 660 145.88 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/05/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca wyka?e, ?e posiada op?acon polis?, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia, przy sumie ubezpieczenia nie ni?szej ni 500 000 PLN
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca wyka?e, ?e: a) w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonuj?, us?ugi w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?niania warunku wiedzy i do?wiadczenia, z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za??czeniem dokumentu potwierdzaj?cego, ?e te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e si wykonaniem lub wykonywaniem us?ugi bie??cego utrzymania czysto?ci na co najmniej 49 klatkach schodowych i na terenie zewn?trznym (chodniki, przejazdy, drogi wewn?trzosiedlowe, miejsca postojowe, rynsztoki dróg publicznych, place zabaw, miejsca parkingowe, tereny zielone i inne miejsca s?u??ce do wspólnego u?ytku) o ??cznej powierzchni co najmniej 25 900 m2, przez okres minimum 12 miesi?cy, we wskazanym powy?ej okresie, o warto?ci co najmniej 350 000 PLN, w tym jedna us?uga o warto?ci co najmniej 250 000 PLN. Wykonawca zobowi?zany jest do??czy dowody okre?laj?ce czy us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie; b) osoby zdolne do wykonania zamówienia - Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje co najmniej 12 osobami zdolnymi do wykonania wy??cznie tylko tego zamówienia: - 2 osobami do ?wiadczenia us?ugi na nieruchomo?ci przy ul. Jana Chryzostoma Paska 2,2a,2b,3,3a,3b,4, ul. Parkowej 49,49a,50,50a - ka?da z wymienionych osób winna ?wiadczy us?ugi tylko na jednym osiedlu przez okres co najmniej 6 godzin dziennie, - 4 osobami do ?wiadczenia us?ugi na nieruchomo?ci przy ul. Jana Chryzostoma Paska 37,37a,37b, ul. Parkowej 56b,56c,56d,56e,56f,56g,58,58a,58b,58c,5d,58e oraz ul. Malczewskiego 3a,3b,3c,3d - ka?da z wymienionych osób winna ?wiadczy us?ugi tylko na jednym osiedlu przez okres co najmniej 6 godzin dziennie, - 2 osobami do ?wiadczenia us?ugi na nieruchomo?ci przy ul. ?wiatowida 91,92,93,94,95 - ka?da z wymienionych osób winna ?wiadczy us?ugi tylko na jednym osiedlu przez okres co najmniej 6 godzin dziennie, - 4 osobami do ?wiadczenia us?ugi na nieruchomo?ci przy ul. Jana Kazimierza 18,18a,18b,18c,18d,18e,18f,19,19a,19b,19c,19d,19e - ka?da z wymienionych osób winna ?wiadczy us?ugi tylko na jednym osiedlu przez okres co najmniej 6 godzin dziennie, - 1 osoba do ?wiadczenia us?ugi na nieruchomo?ci przy ul. Królowej Jadwigi 40 oficyna, przez okres co najmniej 6 godzin dziennie. Z uwagi na przedmiot zamówienia, charakter czynno?ci, z?o?ono? przedmiotu zamówienia, jego specyfik i wymagania, Zamawiaj?cy wymaga, aby us?ug wykonywali pracownicy zatrudnieni przez Wykonawc na umow o prac lub Wykonawca i jego pracownicy, tj. aby min. 13 osób by?o zatrudnionych przez Wykonawc na umow o prac albo aby wykonywa osobi?cie Wykonawca i 12 pracowników zatrudnionych na umow o prac?. Ka?da z tych osób winna zosta zatrudniona dla potrzeb realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia; c) dysponuje minimum 2 od?nie?arkami spalinowymi o szeroko?ci od?nie?ania minimum 60 cm ka?da, które b?d u?yte do wykonania zamówienia w okresie zimowym wraz z informacj o podstawie dysponowania tym sprz?tem; d) dysponuje minimum 2 samochodami ci??arowymi skrzyniowymi o dopuszczalnej masie ca?kowitej powy?ej 3,5 tony.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 10/10/2018 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 08/12/2018
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 10/10/2018 Heure locale: 10:30 Lieu:
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1, 70-302 Szczecin, sala C, POLSKA
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
Wrzesie 2019
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje udzielanie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wielko? lub zakres zamówienia: do 20 % warto?ci zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami dotycz?cymi zamówienia podstawowego. Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci 10 000 PLN (s?ownie: dziesi? tysi?cy z?otych). Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu wyznaczonego do sk?adania ofert. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zmiany cen, z dniem 1 marca ka?dego kolejnego roku obowi?zywania umowy w przypadku wzrostu ?redniorocznego wska?nika cen towarów i us?ug konsumpcyjnych og?oszonego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy powy?ej 2 %. Skutkiem takiego wzrostu inflacji b?dzie mo?liwo? podwy?szenia wynagrodzenia Wykonawcy o ró?nic powy?ej 2 %. Je?eli np. zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS wska?nik w 2020 roku w stosunku do roku 2019 b?dzie wy?szy ni 2 % i wynosi 2,2 %, to wynagrodzenie Wykonawcy pocz?wszy od marca 2020 r. mo?e zosta zwaloryzowane o 0,2 %. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zmiany wysoko?ci wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy w przypadku:
   1.  zmiany stawki podatku od towarów i us?ug na us?ugi b?d?ce przedmiotem zamówienia, o ile Wykonawca jest podatnikiem tego podatku, przy czym zmiany te nie mog powodowa wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy wi?kszego ni ró?nica pomi?dzy stawk podatku VAT na te us?ugi obowi?zuj?c zgodnie z przepisami w dacie zawierania umowy a stawk tego podatku zmienion urz?dowo w trakcie realizacji umowy,
   2.  zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. nr 200, poz. 1679 z pózn. zm),
   3.  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage