Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Services de nettoyage

2020/S 147-361694  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Szczecin: Services de nettoyage 2020/S 147-361694 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Okr?gowy w Szczecinie Num╚ro national d'identification: ZP/2/PN/2020 Adresse postale: ul. Kaszubska 42 Ville: Szczecin Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 70-227 Pays: Pologne Point(s) de contact: Grzegorz Perkowski Courriel: mjudycki@szczecin.so.gov.pl T╚l╚phone: +48 914838354 Fax: +48 914838333 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szczecin.so.gov.pl www.szczecin.so.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Ordre et s╚curit╚ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Kompleksowe utrzymanie czysto?ci w budynkach S?du Okr?gowego w Szczecinie, OZSS, S?du Rejonowego w Choszcznie, S?du Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, S?du Rejonowego w ?obzie oraz sprz?tanie terenu zew Num╚ro de r╚f╚rence: ZP/2/PN/2020
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Kompleksowe utrzymanie czysto?ci w budynkach S?du Okr?gowego w Szczecinie, OZSS, S?du Rejonowego w Choszcznie, S?du Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, S?du Rejonowego w ?obzie oraz sprz?tanie terenu zewn?trznego wok█ budynku S?du Okr?gowego w Szczecinie oraz S?du Rejonowego w ?obzie. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??czniki nr 4, 4a, 4b i 4c SIWZ. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub dalszego Podwykonawc na podstawie umowy o prac wszystkich os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji przedmiotu zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest skierowa do realizacji zam█wienia osoby zatrudnione na umow o prac w rozumieniu przepis█w ustawy z 26.6.1974 ˝ Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z p█?n. zm.) na okres realizacji ca?ej umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 664 621.50 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kompleksowe utrzymanie czysto?ci w budynkach S?du Okr?gowego w Szczecinie oraz sprz?tanie terenu zewn?trznego wok█ budynku S?du Okr?gowego w Szczecinie
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de d╚neigement 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90612000 Services de balayage des rues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Polska, miasto Szczecin, ulice: Kaszubska 42, Limanowskiego 1, Ma?opolska 17, Piotra Skargi 19, 3-go Maja 30, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zestawienie powierzchni u?ytkowych wszystkich budynk█w: Zestawienie powierzchni u?ytkowych wszystkich budynk█w: I. budynek przy ul. Ma?opolskiej 17 ˝ 45 77,1 m2, II. budynek przy ul. Kaszubskiej 42 ˝ 5 469,99 m2, III. budynek przy ul. Limanowskiego 1 ˝ 860,8 m2, IV. budynek przy ul. Piotra Skargi 19 ˝ 2 345,24 m2, V. budynek przy ul. 3-go Maja 30 ˝ 421,49 m2. Szczeg█?owy opis stanowi za??cznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowi?zuje si w ca?ym okresie obowi?zywania umowy zapewni odpowiedni ilo? pracownik█w gwarantuj?cych rzetelno? wykonania us?ugi sprz?tania i poszanowania mienia zamawiaj?cego, jego pracownik█w oraz dysponowa odpowiednim sprz?tem technicznym do prawid?owego wykonania przedmiotu umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie pracownik█w wyznaczonych do realizacji zam█wienia w ?wiadczeniu us?ug sprz?tania pomieszcze biurowych / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium nale?y wnie? w wysoko?ci: 6 000,00 PLN (s?ownie: sze? tysi?cy z?otych 00/100). Nie dopuszcza si sk?adania ofert wariantowych.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kompleksowe utrzymanie czysto?ci w budynku S?du Rejonowego w Choszcznie
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de d╚neigement 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90612000 Services de balayage des rues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Choszczno, ul. Wolno?ci 14 i ul. Boh. Warszawy 5, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Ca?kowita powierzchnia do sprz?tania ˝ 1 240,07 m2 W tym: ˇ budynek s?du: 1 099,17 m2, ˇ zesp█ kuratorski: 140,90 m2. Przedmiot zam█wienia obejmuje us?ug kompleksowego, ca?orocznego utrzymania czysto?ci terenu przed budynkiem przy ul. Wolno?ci 14 o powierzchni 429,34 m2 (chodnik, schody wej?ciowe, podjazd dla niepe?nosprawnych). Szczeg█?owy opis stanowi za??cznik nr 4 a do SIWZ. Wykonawca zobowi?zuje si w ca?ym okresie obowi?zywania umowy zapewni odpowiedni ilo? pracownik█w gwarantuj?cych rzetelno? wykonania us?ugi sprz?tania i poszanowania mienia zamawiaj?cego, jego pracownik█w oraz dysponowa odpowiednim sprz?tem technicznym do prawid?owego wykonania przedmiotu umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie pracownik█w wyznaczonych do realizacji zam█wienia w ?wiadczeniu us?ug sprz?tania pomieszcze biurowych / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium nale?y wnie? w wysoko?ci: 1 000,00 PLN (s?ownie jeden tysi?c z?otych 00/100). Nie dopuszcza si sk?adania ofert wariantowych.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kompleksowe utrzymanie czysto?ci w budynku S?du Rejonowego w Kamieniu Pomorskim
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de d╚neigement 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90612000 Services de balayage des rues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Kamie Pomorski przy pl. Wolno?ci 1c oraz ul. Ko?ciuszki 13, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Ca?kowita powierzchnia do sprz?tania ˝ 1 409,96 m2. Szczeg█?owy opis stanowi za??cznik nr 4 b do SIWZ. Wykonawca zobowi?zuje si w ca?ym okresie obowi?zywania umowy zapewni odpowiedni ilo? pracownik█w gwarantuj?cych rzetelno? wykonania us?ugi sprz?tania i poszanowania mienia zamawiaj?cego, jego pracownik█w oraz dysponowa odpowiednim sprz?tem technicznym do prawid?owego wykonania przedmiotu umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie pracownik█w wyznaczonych do realizacji zam█wienia w ?wiadczeniu us?ug sprz?tania pomieszcze biurowych / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium nale?y wnie? w wysoko?ci: 1 000,00 PLN (s?ownie jeden tysi?c z?otych 00/100). Nie dopuszcza si sk?adania ofert wariantowych.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kompleksowe utrzymanie czysto?ci w budynku S?du Rejonowego w ?obzie
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de d╚neigement 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90612000 Services de balayage des rues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
G?█wne miejsce lub lokalizacja realizacji: ?obez, ul. Niepodleg?o?ci 15, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Ca?kowita powierzchnia do sprz?tania ˝ 1 271 m2. Szczeg█?owy opis stanowi za??cznik nr 4 c do SIWZ. Wykonawca zobowi?zuje si w ca?ym okresie obowi?zywania umowy zapewni odpowiedni ilo? pracownik█w gwarantuj?cych rzetelno? wykonania us?ugi sprz?tania i poszanowania mienia zamawiaj?cego, jego pracownik█w oraz dysponowa odpowiednim sprz?tem technicznym do prawid?owego wykonania przedmiotu umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie pracownik█w wyznaczonych do realizacji zam█wienia w ?wiadczeniu us?ug sprz?tania pomieszcze biurowych / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium nale?y wnie? w wysoko?ci: 1 000,00 PLN (s?ownie jeden tysi?c z?otych 00/100). Nie dopuszcza si sk?adania ofert wariantowych.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 074-176631
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Kompleksowe utrzymanie czysto?ci w budynkach S?du Okr?gowego w Szczecinie oraz sprz?tanie terenu zewn?trznego wok█ budynku S?du Okr?gowego w Szczecinie
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 5 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 5
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DGP Clean Partner Sp. z o.o. ˝ lider konsorcjum Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DGP Provider Sp. z o.o. ˝ cz?onek konsorcjum Ville: Legnica Code NUTS: PL POLSKA Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: 7 MG Sp. z o.o. ˝ cz?onek konsorcjum Ville: Legnica Code NUTS: PL POLSKA Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Seban Sp. z o.o. ˝ cz?onek konsorcjum Ville: Katowice Code NUTS: PL POLSKA Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Partner Medica Sp. z o.o. ˝ cz?onek konsorcjum Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 455 260.19 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 476 216.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Kompleksowe utrzymanie czysto?ci w budynku S?du Rejonowego w Choszcznie
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Handlowo-Us?ugowe Eco-Clean Klaudyna Antczak Adresse postale: ul. Mi?dzychodzka 12 Ville: Gorz█w Wlkp.
Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 66-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 52 012.89 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 59 468.49 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Kompleksowe utrzymanie czysto?ci w budynku S?du Rejonowego w Kamieniu Pomorskim
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Handlowo-Us?ugowe Eco-Clean Klaudyna Antczak Adresse postale: ul. Mi?dzychodzka 12 Ville: Gorz█w Wlkp.
Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 66-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 65 915.85 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 64 881.33 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Kompleksowe utrzymanie czysto?ci w budynku S?du Rejonowego w ?obzie
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Handlowo-Us?ugowe Eco-Clean Klaudyna Antczak Adresse postale: ul. Mi?dzychodzka 12 Ville: Gorz█w Wlkp.
Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 66-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 60 821.75 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 64 055.48 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy nie zamierza zawiera umowy ramowej. Post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. O udzielenie zam█wienia mo?e si ubiega wykonawca, kt█ry nie podlega wykluczeniu z post?powania, w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12˝23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy. Dokumenty wymagane przez zamawiaj?cego, kt█re nale?y do??czy do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z SIWZ; W przypadku sk?adania oferty wsp█lnej nale?y z?o?y jeden wsp█lny formularz. 2) JEDZ, zgodnie z rozdzia?em SIWZ; 3) zobowi?zanie podmiotu trzeciego, je?eli wykonawca w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, zamierza polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w; 4) odpowiednie pe?nomocnictwa tylko w sytuacjach okre?lonych w SIWZ lub w przypadku sk?adania oferty wsp█lnej; 5) o?wiadczenie wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik do SIWZ wskazuj?ce cze? zam█wienia, kt█rej wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawc█w (je?eli wykonawca przewiduje udzia podwykonawc█w); Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze i/lub dokument█w na potwierdzenie, ?e: 1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania: a) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego, b) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, c) odpis z w?a?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, d) informacja z KRK, e) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, f) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne, g) o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w Ustawie z 12.1.1991 o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z post?powania, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca sk?ada o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wykonawca mo?e z?o?y wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu. Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, sk?ada dokumenty zgodnie z rozdzia?em VI SIWZ. Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Zasady sk?adania ofert wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie okre?lone s w rozdziale III SIWZ. Wykaz dokument█w, kt█re nale?y z?o?y w post?powaniu, szczeg█?owe zasady ich sk?adania okre?lone s w rozdziale V SIWZ. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo? udzielania zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy zgodnych z przedmiotem zam█wienia i polegaj?cych na powt█rzeniu podobnych us?ug. Ze wzgl?du na ograniczon ilo? znak█w w og?oszeniu wszystkie szczeg█?owe informacje dotycz?ce post?powania zawiera SIWZ. Ofert nale?y z?o?y sporz?dzon pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej i opatrzon kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniaj?cy obs?ug procesu udzielania zam█wie publicznych za po?rednictwem ?rodk█w komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podleg?ych Ministrowi Sprawiedliwo?ci, zwany dalej Systemem, dost?pnym pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl. J?zyk post?powania PL https://ezamowienia.ms.gov.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom, kt█rzy maj lub mieli interes w uzyskaniu zam█wienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwo?anie i skarga.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu (np. za po?rednictwem Systemu) przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw do jego wniesienia.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adnia ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow Izb Odwo?awcz orzeczenia. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 11. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego. 12. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora publicznego jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 13. Prezes Izby przekazuje skarg wraz z aktami post?powania odwo?awczego w?a?ciwemu s?dowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 14. S?d rozpatruje skarg niezw?ocznie, nie p█?niej ni w terminie 1 miesi?ca od dnia wp?ywu skargi do s?du. 15. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie nie przys?uguje skarga kasacyjna.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90612000 - Services de balayage des rues 
90620000 - Services de dÚneigement 
90910000 - Services de nettoyage 
90919200 - Services de nettoyage de bureaux