Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Services de nettoyage de b'timents

2022/S 130-370211  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Szczecin: Services de nettoyage de b'timents 2022/S 130-370211 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Agencja Mienia Wojskowego Oddzia? Regionalny w Szczecinie Adresse postale: ul. Potulicka 2 Ville: Szczecin Code NUTS: PL Polska Code postal: 70-230 Pays: Pologne Point(s) de contact: Iwona Prozner Kuciapska Courriel: dzp.sz@amw.com.pl T╚l╚phone: +48 914472107 Fax: +48 914472001 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.amw.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou f╚d╚ral(e)
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: zarz?dzanie mieniem skarbu pa?stwa
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie us?ug polegaj?cych na utrzymaniu w czysto?ci i porz?dku nieruchomo?ci (wewn?trz i na zewn?trz) b?d?cych w zasobie Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego Num╚ro de r╚f╚rence: DZP-OS.2610.61.2022
II.1.2) Code CPV principal 90911200 Services de nettoyage de b'timents
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug polegaj?cych na utrzymaniu w czysto?ci i porz?dku nieruchomo?ci (wewn?trz i na zewn?trz) b?d?cych w zasobie Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego.
   2.  Nazwy i kody zam█wienia wed?ug Wsp█lnego S?ownika Zam█wie? 90911200-8 Us?ugi sprz?tania budynk█w 90914000-7 Us?ugi sprz?tania parking█w 90611000-3 Us?ugi sprz?tania ulic 90620000-9 Us?ugi od?nie?ania 77314000-4 Us?ugi utrzymania grunt█w
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia oraz zakres zawiera dokumentacja, kt█r? stanowi?: Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia (OPZ) - za??cznik nr 1 do SWZ.
   4.  Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Zamawiaj?cy informuje, ?e zam█wienie zosta?o podzielone na cz??ci: Cz??? I Stargard ul. 9 Zaodrza?skiego Pu?ku Piechoty 26 Cz??? II Koszalin ul. Kar?owicza 7 Cz??? III ?winouj?cie ul. Steyera 8-10
   5.  Zamawiaj?cy nie ogranicza liczby cz??ci, kt█re mog? by? udzielone jednemu wykonawcy.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 608 849.60 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Stargard ul. 9 Zaodrza?skiego Pu?ku Piechoty
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90611000 Services de voirie 90620000 Services de d╚neigement 90914000 Services de nettoyage de parkings 77314000 Services d'entretien de terrains
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Stargard ul. 9 Zaodrza?skiego Pu?ku Piechoty
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug polegaj?cych na utrzymaniu w czysto?ci i porz?dku nieruchomo?ci (wewn?trz i na zewn?trz) b?d?cych w zasobie Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego.
   2.  Nazwy i kody zam█wienia wed?ug Wsp█lnego S?ownika Zam█wie? 90911200-8 Us?ugi sprz?tania budynk█w 90914000-7 Us?ugi sprz?tania parking█w 90611000-3 Us?ugi sprz?tania ulic 90620000-9 Us?ugi od?nie?ania 77314000-4 Us?ugi utrzymania grunt█w
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia oraz zakres zawiera dokumentacja, kt█r? stanowi?: Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia (OPZ) - za??cznik nr 1 do SWZ.
   4.  Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Zamawiaj?cy informuje, ?e zam█wienie zosta?o podzielone na cz??ci: Cz??? I Stargard ul. 9 Zaodrza?skiego Pu?ku Piechoty 26 Cz??? II Koszalin ul. Kar?owicza 7 Cz??? III ?winouj?cie ul. Steyera 8-10
   5.  Zamawiaj?cy nie ogranicza liczby cz??ci, kt█re mog? by? udzielone jednemu wykonawcy.
   6.  Zamawiaj?cy informuje, ?e niniejsze post?powanie jest wydzielon? cz??ci? zam█wienia o nazwie ĐSprz?tanie i od?nie?anie (z wy??czeniem dach█w)ţ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Co t - Nom: a) cena brutto / Pond╚ration: 0,6 Co t - Nom: b) zatrudnienie os█b niepe?nosprawnych / Pond╚ration: 0,2 Co t - Nom: c) jako?? us?ugi / Pond╚ration: 0,2
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? przedmiot zam█wienia w terminie 36 miesi?cy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcze?niej ni? od: 1) CZ??? I - Stargard ul. 9 Zaodrza?skiego Pu?ku Piechoty 26 ˝ 13.12.2022 r., 2) CZ??? II - Koszalin ul. Kar?owicza 7 ˝ 01.06.2022 r., 3) CZ??? III - ?winouj?cie ul. Steyera 8-10 ˝ 25.09.2022 r., z uwagi na to, ?e do tego terminu zamawiaj?cy posiada zawarte um
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Koszalin ul. Kar?owicza 7
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90611000 Services de voirie 90620000 Services de d╚neigement 90914000 Services de nettoyage de parkings 77314000 Services d'entretien de terrains
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Koszalin ul. Kar?owicza 7
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug polegaj?cych na utrzymaniu w czysto?ci i porz?dku nieruchomo?ci (wewn?trz i na zewn?trz) b?d?cych w zasobie Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego.
   2.  Nazwy i kody zam█wienia wed?ug Wsp█lnego S?ownika Zam█wie? 90911200-8 Us?ugi sprz?tania budynk█w 90914000-7 Us?ugi sprz?tania parking█w 90611000-3 Us?ugi sprz?tania ulic 90620000-9 Us?ugi od?nie?ania 77314000-4 Us?ugi utrzymania grunt█w
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia oraz zakres zawiera dokumentacja, kt█r? stanowi?: Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia (OPZ) - za??cznik nr 1 do SWZ.
   4.  Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Zamawiaj?cy informuje, ?e zam█wienie zosta?o podzielone na cz??ci: Cz??? I Stargard ul. 9 Zaodrza?skiego Pu?ku Piechoty 26 Cz??? II Koszalin ul. Kar?owicza 7 Cz??? III ?winouj?cie ul. Steyera 8-10
   5.  Zamawiaj?cy nie ogranicza liczby cz??ci, kt█re mog? by? udzielone jednemu wykonawcy.
   6.  Zamawiaj?cy informuje, ?e niniejsze post?powanie jest wydzielon? cz??ci? zam█wienia o nazwie ĐSprz?tanie i od?nie?anie (z wy??czeniem dach█w)ţ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Co t - Nom: a) cena brutto / Pond╚ration: 0,6 Co t - Nom: b) zatrudnienie os█b niepe?nosprawnych / Pond╚ration: 0,2 Co t - Nom: c) jako?? us?ugi / Pond╚ration: 0,2
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? przedmiot zam█wienia w terminie 36 miesi?cy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcze?niej ni? od: 1) CZ??? I - Stargard ul. 9 Zaodrza?skiego Pu?ku Piechoty 26 ˝ 13.12.2022 r., 2) CZ??? II - Koszalin ul. Kar?owicza 7 ˝ 01.06.2022 r., 3) CZ??? III - ?winouj?cie ul. Steyera 8-10 ˝ 25.09.2022 r., z uwagi na to, ?e do tego terminu zamawiaj?cy posiada zawarte um
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
?winouj?cie ul. Steyera 8-10
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90611000 Services de voirie 90620000 Services de d╚neigement 90914000 Services de nettoyage de parkings 77314000 Services d'entretien de terrains
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
?winouj?cie ul. Steyera 8-10
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug polegaj?cych na utrzymaniu w czysto?ci i porz?dku nieruchomo?ci (wewn?trz i na zewn?trz) b?d?cych w zasobie Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego.
   2.  Nazwy i kody zam█wienia wed?ug Wsp█lnego S?ownika Zam█wie? 90911200-8 Us?ugi sprz?tania budynk█w 90914000-7 Us?ugi sprz?tania parking█w 90611000-3 Us?ugi sprz?tania ulic 90620000-9 Us?ugi od?nie?ania 77314000-4 Us?ugi utrzymania grunt█w
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia oraz zakres zawiera dokumentacja, kt█r? stanowi?: Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia (OPZ) - za??cznik nr 1 do SWZ.
   4.  Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Zamawiaj?cy informuje, ?e zam█wienie zosta?o podzielone na cz??ci: Cz??? I Stargard ul. 9 Zaodrza?skiego Pu?ku Piechoty 26 Cz??? II Koszalin ul. Kar?owicza 7 Cz??? III ?winouj?cie ul. Steyera 8-10
   5.  Zamawiaj?cy nie ogranicza liczby cz??ci, kt█re mog? by? udzielone jednemu wykonawcy.
   6.  Zamawiaj?cy informuje, ?e niniejsze post?powanie jest wydzielon? cz??ci? zam█wienia o nazwie ĐSprz?tanie i od?nie?anie (z wy??czeniem dach█w)ţ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Co t - Nom: a) cena brutto / Pond╚ration: 0,6 Co t - Nom: b) zatrudnienie os█b niepe?nosprawnych / Pond╚ration: 0,2 Co t - Nom: c) jako?? us?ugi / Pond╚ration: 0,2
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? przedmiot zam█wienia w terminie 36 miesi?cy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcze?niej ni? od: 1) CZ??? I - Stargard ul. 9 Zaodrza?skiego Pu?ku Piechoty 26 ˝ 13.12.2022 r., 2) CZ??? II - Koszalin ul. Kar?owicza 7 ˝ 01.06.2022 r., 3) CZ??? III - ?winouj?cie ul. Steyera 8-10 ˝ 25.09.2022 r., z uwagi na to, ?e do tego terminu zamawiaj?cy posiada zawarte um
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 056-147053
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : DZP-OS.2610.61.2022
Lot n : 1 Intitul╚:
Stargard ul. 9 Zaodrza?skiego Pu?ku Piechoty
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZHU HADE Jerzy Dmitriew Adresse postale: ul. Chlebowa 11, Ville: Szczecin Code NUTS: PL Polska Code postal: 71-006 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 166 564.81 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 352 356.95 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Koszalin ul. Kar?owicza 7
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZHU HADE Jerzy Dmitriew Adresse postale: ul. Chlebowa 11, Ville: Szczecin Code NUTS: PL Polska Code postal: 71-006 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 130 702.07 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 265 753.63 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
?winouj?cie ul. Steyera 8-10
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ady Us?ugowo-Produkcyjno-Handlowe ĐPOMORZE Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Narutowicza 22, Ville: Szczecin Code NUTS: PL Polska Code postal: 70-231 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 214 881.18 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 307 187.46 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy okre?la nast?puj?ce wymagania dotycz?ce zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? os█b wykonuj?cych wskazane przez zamawiaj?cego czynno?ci, w zakresie realizacji zam█wienia, kt█rych realizacja polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.): 1) rodzaj czynno?ci zwi?zanych z realizacj? zam█wienia, kt█re dotycz? wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawc? lub podwykonawc?, os█b wykonuj?cych czynno?ci w trakcie realizacji zam█wienia: Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? os█b wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci, w zakresie realizacji przedmiotu zam█wienia wskazanych w OPZ. 2) W trakcie realizacji zam█wienia zamawiaj?cy uprawniony jest do wykonywania czynno?ci kontrolnych wobec wykonawcy odno?nie spe?niania przez wykonawc? lub podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? os█b wykonuj?cych wskazane w punkcie 1 czynno?ci. Zamawiaj?cy uprawniony jest w szczeg█lno?ci do: a) ??dania o?wiadcze? i dokument█w w zakresie potwierdzenia spe?niania ww. wymog█w i dokonywania ich oceny, b) ??dania wyja?nie? w przypadku w?tpliwo?ci w zakresie potwierdzenia spe?niania ww. wymog█w, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania ?wiadczenia. 3) Zgodnie z art. 438 ustawy w trakcie realizacji zam█wienia na ka?de wezwanie zamawiaj?cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przed?o?y zamawiaj?cemu wskazane w wezwaniu, dowody w celu potwierdzenia spe?nienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez wykonawc? lub podwykonawc? os█b wykonuj?cych w punkcie 1 czynno?ci w trakcie realizacji zam█wienia, w szczeg█lno?ci: ´ O?wiadczenia zatrudnionego pracownika, ´ o?wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac? os█b wykonuj?cych czynno?ci, kt█rych dotyczy wezwanie zamawiaj?cego. ´ po?wiadczon? za zgodno?? z orygina?em odpowiednio przez wykonawc? lub podwykonawc? kopi? umowy/um█w o prac? os█b wykonuj?cych w trakcie realizacji zam█wienia czynno?ci, kt█rych dotyczy ww. o?wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem reguluj?cym zakres obowi?zk█w, je?eli zosta? sporz?dzony). Kopia umowy/um█w powinna zosta? zanonimizowana w spos█b zapewniaj?cy ochron? danych osobowych pracownik█w, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg█lno?ci1 bez adres█w, nr PESEL pracownik█w). Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac? i wymiar etatu powinny by? mo?liwe do zidentyfikowania; 1 Wyliczenie ma charakter przyk?adowy. Umowa o prac? mo?e zawiera? r█wnie? inne dane, kt█re podlegaj? anonimizacji. Ka?da umowa powinna zosta? przeanalizowana przez sk?adaj?cego pod k?tem przepis█w ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by? zgodny z przepisami ww. ustawy. ´ za?wiadczenie w?a?ciwego oddzia?u ZUS, potwierdzaj?ce op?acanie przez wykonawc? lub podwykonawc? sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne z tytu?u zatrudnienia na podstawie um█w o prac? za ostatni okres rozliczeniowy; ´ po?wiadczon? za zgodno?? z orygina?em odpowiednio przez wykonawc? lub podwykonawc? kopi? dowodu potwierdzaj?cego zg?oszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpiecze?, zanonimizowan? w spos█b zapewniaj?cy ochron? danych osobowych pracownik█w, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) O?wiadczenia i dokumenty, o kt█rych mowa powy?ej musz? zawiera? informacje, w tym dane osobowe, niezb?dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, w szczeg█lno?ci imi? i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat? zawarcia umowy o prac? i zakres obowi?zk█w pracownika. 5) Z tytu?u niespe?nienia przez wykonawc? lub podwykonawc? wymogu
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzup.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   4.  Wykonawca mo?e zg?osi? przyst?pienie do post?powania odwo?awczego.
   5.  Zamawiaj?cy lub Odwo?uj?cy mo?e zg?osi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego Wykonawcy.
   6.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego.
   7.  Zasady i tryb post?powania w zakresie korzystania ze ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone zosta?y w Dziale VI ustawy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
04/07/2022 Pologne-Szczecin: Services de nettoyage de b'timentsType dÝacheteur: Agences f╚d╚rales et nationalesType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
77314000 - Services d'entretien de terrains 
90611000 - Services de voirie 
90620000 - Services de dÚneigement 
90911200 - Services de nettoyage de bÔtiments 
90914000 - Services de nettoyage de parkings