Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 22/03/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:Services de pratique mÈdicale

2023/S 55-158468  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Szczecin: Services de pratique mÈdicale 2023/S 055-158468 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii NumÈro national d'identification: 8512537776 Adresse postale: ul.Strza?owska 22 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 71-730 Pays: Pologne Courriel: zdudzinski@onkologia.szczecin.pl TÈlÈphone: +48 914251410 Fax: +48 914251406 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.onkologia.szczecin.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: http://onkologia.szczecin.pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka organizacyjna samorz?du terytorialnego
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie zdrowotne z zakresu teleradiologii - opisywanie bada? diagnostycznych tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz RTG w trybie dy?urowym NumÈro de rÈfÈrence: K/DOPIES/4/2023
II.1.2) Code CPV principal 85121000 Services de pratique mÈdicale
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych z zakresu teleradiologii (kod CPV85121000-3 Us?ugi medyczne), polegaj?cych na opisywaniu zleconych do opisu bada? diagnostycznych: - tomografii komputerowej (TK), - rezonansu magnetycznego (RM), - RTG w trybie dy?urowym.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 3 118 896.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych z zakresu teleradiologii (kod CPV85121000-3 Us?ugi medyczne), polegaj?cych na opisywaniu zleconych do opisu bada? diagnostycznych: - tomografii komputerowej (TK), - rezonansu magnetycznego (RM), - RTG w trybie dy?urowym
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 3 118 896.00 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/04/2023 Fin: 31/03/2026 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Do konkursu mog? przyst?pi? podmioty, o ktÛrych mowa w art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzia?alno?ci leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.), posiadaj?cy w swoich zasobach minimum 60 lekarzy specjalistÛw w zakresie radiologii oraz posiadaj?cy udokumentowane, minimum 5 letnie do?wiadczenie w ?wiadczeniu us?ug w zakresie opisywania bada? tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i zdj?? RTG
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession La prestation est rÈservÈe une profession dÈterminÈe RÈfÈrences des dispositions lÈgislatives, rÈglementaires ou administratives applicables:
Udzielaj?cy zamÛwienia wymaga, aby opisy bada? wykonywali wy??cznie lekarze posiadaj?cy specjalizacj? II stopnia lub tytu? specjalisty w dziedzinie rentgenodiagnostyki, radiologii, radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej, z do?wiadczeniem w opisywaniu bada? tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz zdj?? RTG.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 22/03/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 22/03/2023 Heure locale: 10:30 Lieu:
Sala Konferencyjna (budynek administracji, pok.
   1. 01) w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. Strza?owska 22.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Warunkiem przys?ugiwania ?rodkÛw ochrony prawnej jest istnienie interesu w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniesienie lub mo?liwo?? poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJ?CEGO przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci ZAMAWIAJ?CEGO, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przytoczenie zarzutÛw, wskazywa? ??danie oraz okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci ZAMAWIAJ?CEGO stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodkami komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieni i wobec tre?ci specyfikacji wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   4.  Kopi? odwo?ania nale?y przes?a? ZAMAWIAJ?CEMU przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci?.
   5.  ZAMAWIAJ?CY nie pÛ?niej ni? 2 dni od otrzymania kopii odwo?ania, przekazuje j? innym WYKONAWCOM uczestnicz?cym w post?powaniu, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia lub postanowie? specyfikacji, zamieszcza j? rÛwnie? na stronie internetowej, wzywaj?c WYKONAWC"W do wzi?cia udzia?u w post?powaniu odwo?awczym.
   6.  WYKONAWCA mo?e zg?osi? przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do ktÛrej przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? tej strony. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby, przekazuj?c jego kopi? ZAMAWIAJ?CEMU oraz WYKONAWCY wnosz?cemu odwo?anie.
   7.  Na wyrok oraz postanowienia Krajowej Izby Odwo?awczej ko?cz?ce post?powanie odwo?awcze przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Szczecinie, ktÛr? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Urz?du w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
14/03/2023 ?wiadczenie zdrowotne z zakresu teleradiologii - opisywanie bada? diagnostycznych tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz RTG w trybie dy?urowym 22/03/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
85121000 - Services de pratique médicale