Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Services de recherche

2020/S 147-361745  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Szczecin: Services de recherche 2020/S 147-361745 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdztwo Zachodniopomorskie ñ Urz?d Marsza?kowski WojewÛdztwa Zachodniopomorskiego NumÈro national d'identification: 81168780751100 Adresse postale: ul. Korsarzy 34 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 70-540 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alicja Buczkowska-JÛ?kowiak Courriel: zamowienia.publiczne@wzp.pl TÈlÈphone: +48 914419201 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.przetargi.wzp.pl www.przetargi.wzp.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja ex post realizacji polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa zachodniopomorskiego 2014ñ2020 NumÈro de rÈfÈrence: WOiRZL.II.272.6.2020.ABJ
II.1.2) Code CPV principal 73110000 Services de recherche
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi polegaj?cej na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex post realizacji polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa zachodniopomorskiego 2014ñ2020 (zwany dalej RPO WZî).
   2.  SzczegÛ?owy zakres przedmiotu zamÛwienia zawiera szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (SOPZ), stanowi?cy Za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 91 180.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72316000 Services d'analyse de donnÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdztwo Zachodniopomorskie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi polegaj?cej na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex post realizacji polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa zachodniopomorskiego 2014ñ2020 (zwany dalej RPO WZî).
   2.  SzczegÛ?owy zakres przedmiotu zamÛwienia zawiera szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (SOPZ), stanowi?cy Za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Metodyka badania / PondÈration: 70 Prix - PondÈration: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie jest w 100 % finansowane ze ?rodkÛw Unii Europejskiej z Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa zachodniopomorskiego 2014ñ2020 w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 063-150880
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja ex post realizacji polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa zachodniopomorskiego 2014ñ2020
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Openfield Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Ozimska 4/7 Ville: Opole Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 45-057 Pays: Pologne Courriel: przetargi@openfield.pl Adresse internet: https://openfield.pl/ https://openfield.pl/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 134 906.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 91 180.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i pkt 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   4.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub postanowie specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert lub termin sk?adania wnioskÛw.
   5.  W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza ñ Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
72316000 - Services d'analyse de données 
73110000 - Services de recherche