Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 29/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Services relatifs aux dÈchets mÈdicaux

2020/S 180-435328  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Pologne-Szczecin: Services relatifs aux dÈchets mÈdicaux

2020/S 180-435328

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 165-400885)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM
Adresse postale: ul. Unii Lubelskiej 1
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 71-252
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dzia ZamÛwie Publicznych
Courriel: zampub@spsk1.szn.pl
TÈlÈphone: +48 914253008 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.spsk1.szn.pl Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin

www.spsk1.szn.pl
https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
OdbiÛr odpadÛw, tj. zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadÛw medycznych o kodach 180102*, 180103*, 180106*, 180108*, 180109 oraz zbieranie, transport i przetwarzanie 180104 z obiektÛw SPSK nr 1 PUM

NumÈro de rÈfÈrence: ZP-261-51/2020

II.1.2)
Code CPV principal
90524000 Services relatifs aux dÈchets mÈdicaux

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
OdbiÛr odpadÛw, tj. zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadÛw medycznych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 09 oraz zbieranie, transport i przetwarzanie 18 01 04 z obiektÛw SPSK nr 1 PUM w Szczecinie i w Policach.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 165-400885

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Au lieu de:

Pakiet nr 1: 1) Wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania zamÛwienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca dysponowa przynajmniej dwoma, sprawnymi pojazdami przystosowanym do przewozu odpadÛw niebezpiecznych. Do wykazu Wykonawca do??cza o?wiadczenie potwierdzaj?ce, i pojazdy Wykonawcy posiadaj stosowne potwierdzenie Sanepidu o ich dostosowaniu do przewo?enia odpadÛw Zamawiaj?cy wymaga wskazania w wykazie instalacji (tj. spalarni), ktÛrymi dysponuje Wykonawca, niezb?dnych do realizacji przedmiotu zamÛwienia. (...) Pakiet nr 2 1) Wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania zamÛwienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca dysponowa przynajmniej jednym pojazdem przystosowanym do przewozu odpadÛw. Do wykazu Wykonawca musi do??czy o?wiadczenie potwierdzaj?ce, i pojazd Wykonawcy posiada stosowne potwierdzenie Sanepidu o jego dostosowaniu do przewo?enia odpadÛw. Zamawiaj?cy wymaga wskazania w wykazie instalacji, ktÛrymi dysponuje Wykonawca, niezb?dnych do realizacji przedmiotu zamÛwienia ñ instalacji do odzysku

Lire:

Pakiet nr 1: 1) wykazu narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamÛwienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca dysponowa przynajmniej dwoma, sprawnymi pojazdami przystosowanym do przewozu odpadÛw niebezpiecznych. Do wykazu Wykonawca do??cza o?wiadczenie potwierdzaj?ce, i pojazdy Wykonawcy s przystosowane do przewozu odpadÛw niebezpiecznych Zamawiaj?cy wymaga wskazania w wykazie instalacji (tj. spalarni), ktÛrymi dysponuje Wykonawca, niezb?dnych do realizacji przedmiotu zamÛwienia. (...) Pakiet nr 2 1) wykazu narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamÛwienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca dysponowa przynajmniej jednym pojazdem przystosowanym do przewozu odpadÛw. Do wykazu Wykonawca do??cza o?wiadczenie potwierdzaj?ce, i pojazd Wykonawcy jest przystosowany do przewozu odpadÛw. Zamawiaj?cy wymaga wskazania w wykazie instalacji, ktÛrymi dysponuje Wykonawca, niezb?dnych do realizacji przedmiotu zamÛwienia ñ instalacji do odzysku. Pozosta?e zapisy pkt II.1.3 og?oszenia o zamÛwieniu pozostaj bez zmian.

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 14/09/2020

Heure locale: 08:00

Lire:

Date: 29/09/2020

Heure locale: 08:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 14/09/2020

Heure locale: 08:30

Lire:

Date: 29/09/2020

Heure locale: 08:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Pozosta?e zapisy pkt III.1.3 og?oszenia o zamÛwieniu pozostaj bez zmian.

 
 
C L A S S E    C P V
90524000 - Services relatifs aux déchets médicaux