Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical

2020/S 147-361688  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Szczecin: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical 2020/S 147-361688 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny WojewÛdzki Szpital Zespolony w Szczecinie Adresse postale: ul. Arko?ska 4 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 71-455 Pays: Pologne Point(s) de contact: Tomasz Sadzikowski Courriel: przetargi@spwsz.szczecin.pl TÈlÈphone: +48 918139076 Fax: +48 918139079 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.spwsz.szczecin.pl www.spwsz.szczecin.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie przegl?dÛw technicznych sprz?tu producenta: Mindray, Physio Control, 37 Company w SPWSZ w Szczecinie NumÈro de rÈfÈrence: EP/220/33/2020
II.1.2) Code CPV principal 50421000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonywanie przegl?dÛw technicznych sprz?tu producenta Mindray, Physio Control i 37 Company w SPWSZ w Szczecinie w zakresie opisanym w za??czniku nr
   1. 1,
   1. 2 i
   1. 3 oraz w za??czniku nr 1A-1, 1A-2 i 1A-3 do zaproszenia do negocjacji.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 80 590.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wykonywanie przegl?dÛw technicznych sprz?tu producenta Mindray w SPWSZ w Szczecinie
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50421000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Samodzielny Publiczny WojewÛdzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arko?skiej 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonywanie przegl?dÛw technicznych sprz?tu producenta Mindray w SPWSZ w Szczecinie. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr
   1. 1 oraz za??cznik nr 1A-1 do zaproszenia do negocjacji.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wykonywanie przegl?dÛw technicznych sprz?tu producenta Physio Control w SPWSZ w Szczecinie
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50421000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Samodzielny Publiczny WojewÛdzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arko?skiej 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonywanie przegl?dÛw technicznych sprz?tu producenta Physio Control w SPWSZ w Szczecinie. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr
   1. 2 oraz za??cznik nr 1A-2 do zaproszenia do negocjacji.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wykonywanie przegl?dÛw technicznych sprz?tu producenta 37 Company w SPWSZ w Szczecinie
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50421000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Samodzielny Publiczny WojewÛdzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arko?skiej 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonywanie przegl?dÛw technicznych sprz?tu producenta 37 Company w SPWSZ w Szczecinie. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr
   1. 3 oraz za??cznik nr 1A-3 do zaproszenia do negocjacji.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Uzasadnienie zastosowania procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji (przeprowadzenia negocjacji z zastosowaniem trybu zamÛwienia z wolnej r?ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej ñ Ñustawa Pzpî), w wyniku ktÛrych zawarta zosta?a umowa o udzielenie zamÛwienia publicznego):
   1.  zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej ñ Ñustawa Pzpî), Zamawiaj?cy mo?e udzieli zamÛwienia z wolnej r?ki, je?eli w post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zosta?y z?o?one ?adne oferty lub wszystkie oferty zosta?y odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ze wzgl?du na ich niezgodno? z opisem przedmiotu zamÛwienia lub wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni z post?powania, a pierwotne warunki zamÛwienia nie zosta?y w istotny sposÛb zmienione;
   2.  pismem nr EP/220/113/2019/2020/21 z
   8. 4.2020 Zamawiaj?cy uniewa?ni na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego pn.: ÑUs?uga przegl?dÛw sprz?tu medycznego dla SPWSZ w Szczecinieî w zakresie zadania nr 3 i 6 ze wzgl?du na to, i nie z?o?ono ?adnej oferty, a pismem nr EP/220/114/2019/2020/8 z
   8. 4.2020 Zamawiaj?cy uniewa?ni na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego pn.: ÑUs?uga przegl?dÛw sprz?tu medycznego na 26 zada dla SPWSZ w Szczecinieî w zakresie zadania nr 23 ze wzgl?du na to, i nie z?o?ono ?adnej oferty;
   3.  warunki zamÛwienia nie zosta?y zmienione w stosunku do post?powania prowadzonego w trybie w przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/113/2019/2020 i EP/220/114/2019/2020.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Wykonywanie przegl?dÛw technicznych sprz?tu producenta Mindray w SPWSZ w Szczecinie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ÑAlmedî Miros?aw Motyl Adresse postale: ul. ?u?ycka 41 Ville: Gryfino Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 74-100 Pays: Pologne Courriel: almedserwis@op.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 73 800.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 69 990.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Wykonywanie przegl?dÛw technicznych sprz?tu producenta Physio Control w SPWSZ w Szczecinie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ÑAlmedî Miros?aw Motyl Adresse postale: ul. ?u?ycka 41 Ville: Gryfino Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 74-100 Pays: Pologne Courriel: almedserwis@op.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 7 569.43 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 9 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Wykonywanie przegl?dÛw technicznych sprz?tu producenta 37 Company w SPWSZ w Szczecinie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ÑAlmedî Miros?aw Motyl Adresse postale: ul. ?u?ycka 41 Ville: Gryfino Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 74-100 Pays: Pologne Courriel: almedserwis@op.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 720.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50421000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical