Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 19/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:Services de voirie et services de balayage des rues

2022/S 226-650090  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Szczecin: Services de voirie et services de balayage des rues 2022/S 226-650090 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasto Szczecin - Zarz?d DrÛg i Transportu Miejskiego Adresse postale: ul. S. Klonowica 5 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 71-241 Pays: Pologne Courriel: bnowak@zditm.szczecin.pl TÈlÈphone: +48 914800528 Fax: +48 914393003 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zditm.szczecin.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/zditm.szczecin.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OprÛ?nianie i serwisowanie koszy ulicznych na terenie Gminy Miasta Szczecin. NumÈro de rÈfÈrence: DZP/62/PN/2022
II.1.2) Code CPV principal 90610000 Services de voirie et services de balayage des rues
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot Umowy obejmuje oprÛ?nianie i serwisowanie koszy ulicznych na terenie miasta Szczecin. Zakres Przedmiotu ZamÛwienia obejmuje: 1) utrzymanie w czysto?ci poprzez oprÛ?nianie 283 sztuk koszy ulicznych, 7 x w tygodniu, 2) utrzymanie w czysto?ci poprzez oprÛ?nianie 1 144 sztuk koszy ulicznych, 5 x w tygodniu, 3) utrzymanie w czysto?ci poprzez oprÛ?nianie 17 sztuk koszy ulicznych, 1 x w tygodniu, 4) serwisowanie koszy ulicznych w ilo?ci 1 444 sztuk.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Szczecin
II.2.4) Description des prestations:
OprÛ?nianie i serwisowanie koszy ulicznych na terenie Gminy Miasta Szczecin.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Cena za interwencyjne oprÛ?nianie kosza / PondÈration: 20,00 Prix - PondÈration: 80,00
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielania zamÛwie? podobnych, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamÛwie? publicznych, polegaj?cych na powtÛrzeniu podobnych us?ug, zgodnych z przedmiotem zamÛwienia podstawowego.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunkÛw w tym zakresie.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunkÛw w tym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Ze wzgl?du na limit znakÛw w og?oszeniu szczegÛ?owe wymagania dotycz?ce zdolno?ci technicznej i zawodowej zapewniaj?ce nale?yte wykonanie przedmiotu zamÛwienia dost?pne s? w dokumentacji przetargowej - Rozdzia? V SWZ warunki udzia?u w post?powaniu, podstawy wykluczenia.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Ze wzgl?du na limit znakÛw w og?oszeniu dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz warunki zmian, okre?lone zosta?y w Za??czniku nr 2 Projektowane postanowienia umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 035-089591
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 19/12/2022 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 18/03/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 19/12/2022 Heure locale: 10:00 Lieu:
Siedziba Zamawiaj?cego za po?rednictwem platformy Portal Smart PZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zditm.szczecin.pl https://portal.smartpzp.pl/zditm.szczecin.pl
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Post?powanie odbywa si? w j?zyku polskim w zwi?zku z czym wszelkie pisma, dokumenty, o?wiadczenia itp. sk?adane w trakcie post?powania mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami musz? by? sporz?dzone w j?zyku polskim.
   2. Post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy Prawo zamÛwie? publicznych z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
   3.  W pierwszej kolejno?ci na podstawie art. 139 ust.1 ustawy Zamawiaj?cy dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   4.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wraz z ofert? aktualne na dzie? sk?adania ofert , o?wiadczenie ,?e nie podlega wykluczeniu i spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie sk?ada si? na formularzu JEDZ/ ESPD, stanowi?cego Za??cznik nr 3 do SWZ..
   5.  Informacje o ?rodkach komunikacji elektronicznej, przy u?yciu ktÛrych zamawiaj?cy b?dzie komunikowa? si? z wykonawcami, z uwagi na limit znakÛw, zosta?y zawarte w Rozdziale II SWZ.
   6.  Wymagania techniczne i organizacyjne sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej, z uwagi na limit znakÛw, zosta?y zawarte w rozdziale II SWZ.
   7.  O udzielenie zamÛwienia mo?e si? ubiega? wykonawca, ktÛry nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy. Wykaz przes?anek wykluczenia zawarty jest w Rozdziale V SWZ.
   8.  Z uwagi na limit znakÛw szczegÛ?owy opis warunkÛw udzia?u w post?powaniu okre?lone s? w Rozdziale V SWZ
   9.  Wykaz o?wiadcze? i dokumentÛw sk?adnych wraz z ofert? z uwagi na limit znakÛw, zosta?y okre?lone w Rozdziale VI SWZ. 10. Wykaz podmiotowych ?rodkÛw dowodowych sk?adanych na wezwanie, z uwagi na limit znakÛw, zosta?y okre?lone w Rozdziale VI SWZ. 11. Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego jest zobowi?zany ñ przed up?ywem terminu sk?adania ofert wnie?? wadium w wysoko?ci 60 000,00 z?; 12. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowi?zany jest z?o?y? dokumenty zgodnie z Rozdzia?em VII SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Rada Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. Odwo?anie wnosi si? w terminie
:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w ppkt 1).
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na Platformie.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 OprÛ?nianie i serwisowanie koszy ulicznych na terenie Gminy Miasta Szczecin. 19/12/2022 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues