Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Serviettes de toilette

2020/S 68-161348  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Szczecin: Serviettes de toilette 2020/S 068-161348 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM Adresse postale: ul. Unii Lubelskiej 1 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Code postal: 71-252 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia ZamÛwie Publicznych Courriel: zampub@spsk1.szn.pl TÈlÈphone: +48 914253008 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.spsk1.szn.pl Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin www.spsk1.szn.pl https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostaw r?cznikÛw papierowych w roli, r?cznikÛw typu ZZ oraz koszy na odpady do SPSK nr 1 PUM NumÈro de rÈfÈrence: ZP 261 73 2019
II.1.2) Code CPV principal 39514100
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa r?cznikÛw papierowych w roli, r?cznikÛw typu ZZ oraz koszy na odpady do SPSK nr 1 PUM.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 072 945.40 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
R?cznik ?ciereczka
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39514100
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Lieu principal d'exÈcution:
SPSK nr 1 PUM.
II.2.4) Description des prestations:
R?cznik ?ciereczka.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: termin p?atno?ci / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
R?cznik papierowy w rolce i dozowniki
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39514100
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Lieu principal d'exÈcution:
SPSK nr 1 PUM.
II.2.4) Description des prestations:
R?cznik papierowy w rolce i dozowniki.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: termin p?atno?ci / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
R?czniki papierowe bia?e ZZ
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39514100
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Lieu principal d'exÈcution:
SPSK nr 1 PUM.
II.2.4) Description des prestations:
R?czniki papierowe bia?e ZZ.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: termin p?atno?ci / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pojemniki, dozowniki i kosze
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34928480
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Lieu principal d'exÈcution:
SPSK nr 1 PUM.
II.2.4) Description des prestations:
Pojemniki, dozowniki i kosze.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: termin p?atno?ci / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 235-575292
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
R?cznik ?ciereczka
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Flesz Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 229 500.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 155 250.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
R?cznik papierowy w rolce i dozowniki
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Danmar S.C Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 506 943.60 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 460 890.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
R?czniki papierowe bia?e ZZ
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Flesz Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 382 225.92 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 296 712.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Pojemniki, dozowniki i kosze
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Linea-Trade Sp. J Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 168 240.56 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 160 092.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu oraz nie podlegaj wykluczeniu z post?powania w okoliczno?ciach wskazanych w ustawie Prawo zamÛwie publicznych. W celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu, zamawiaj?cy ??da dokumentÛw okre?lonych w rozdziale VIII SIWZ.
   3.  Sk?adaj?cy ofert pozostaje ni zwi?zany, przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: KIO Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom, ktÛrzy maj lub mieli interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwo?anie i skarga.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie okre?lonym w art. 182 ustawy.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. . Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: KIO Adresse postale: Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34928480 - Conteneurs et poubelles de déchets 
39514100 - Serviettes de toilette