Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 03/06/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Travaux de construction

2021/S 86-223506  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pologne-Szczecin: Travaux de construction 2021/S 086-223506 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Travaux
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szczeci?ska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 8510109444 Adresse postale: ul. Zbo?owa 4 Ville: Szczecin Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 70-653 Pays: Pologne Courriel: przetargi@sec.com.pl T╚l╚phone: +48 914509857 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.sec.com.pl/
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/sec/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://portal.smartpzp.pl/sec/
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ĐRozdzia w?z?a grupowego przy ul. Ku S?o?cu 125a w Szczecinieţ Num╚ro de r╚f╚rence: W/7
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie rozdzia?u grupowego w?z?a cieplnego zlokalizowanego na terenie Cmentarza Centralnego przy ul. Ku S?o?cu 125a. Zam█wienie obejmuje wykonanie nast?puj?cych cz??ci: a) cz?? I: budowa przy??czy ciep?owniczych od w??czenie w istniej?c sie w pomieszczeniu w?z?a grupowego w budynku administracyjnym skrzyd?o lewe; b) cz?? II: budowa jednofunkcyjnego w?z?a cieplnego mocy cieplnej Qco = 70,0 kW w budynku administracyjnym skrzyd?o lewe; c) cz?? III: budowa jednofunkcyjnego w?z?a cieplnego mocy cieplnej Qco = 70,0 kW w budynku administracyjnym skrzyd?o prawe; d) cz?? IV: budowa jednofunkcyjnego w?z?a cieplnego mocy cieplnej Qco = 70,0 kW w budynku kaplicy g?█wnej; e) cz?? V: demonta istniej?cego w?z?a grupowego umieszczonego w budynku administracyjnym skrzyd?o lewe.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 Travaux de pr╚paration de chantier 45110000 Travaux de d╚molition de b'timents et travaux de terrassement 45111000 Travaux de d╚molition, travaux de pr╚paration et de d╚gagement de chantier 45112000 Travaux de fouille et de terrassement 45112100 Travaux de creusement de tranch╚es 45113000 Travaux de chantier 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'╚nergie, d'autoroutes, de routes, d'a╚rodromes et de voies ferr╚es; travaux de nivelage 45231000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes ╚lectriques 45231100 Travaux g╚n╚raux de construction pour pipelines 45231110 Travaux de pose de conduites 45232000 Ouvrages annexes de pipelines et de c'bles 45233140 Travaux routiers 45236000 Travaux de nivelage 45320000 Travaux d'isolation 45321000 Travaux d'isolation thermique 45330000 Travaux de plomberie 45232460 Travaux d'installations sanitaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4) Description des prestations:
Zam█wienie obejmuje wykonanie nast?puj?cych cz??ci: a) Cz?? I: budowa przy??czy ciep?owniczych od w??czenie w istniej?c sie w pomieszczeniu w?z?a grupowego w budynku administracyjnym skrzyd?o lewe: nale?y wykona budow przy??czy cieplnych preizolowanych wysokich parametr█w od punktu C1a/b do punktu C10a/b o ?rednicy 2xDz76.1/160 d?ugo?ci 80 m, od punktu C10a/b do punktu C15a/b o ?rednicy 2xDz48,3/125 d?ugo?ci 56 m, od punktu 10a/b do punktu 34a/b o ?rednicy 2xDz60,3/140 d?ugo?ci 348m oraz przy??cze niskich parametr█w z rur M-PEX 2x25 (rura podw█jna) o d?ugo?ci 78 m zgodnie z za??czonymi dokumentacj techniczn?. b) Cz?? II: Budowa jednofunkcyjnego w?z?a cieplnego mocy cieplnej Qco = 70,0 kW w budynku administracyjnym skrzyd?o lewe: nale?y wykona jednofunkcyjny w?ze cieplny centralnego ogrzewania o mocy cieplnej dla Qco = 70,0 kW na potrzeby budynku administracyjnego skrzyd?o lewe zgodnie z za??czonymi dokumentacj techniczn stanowi?c za??cznik nr 3, do STWiORB. W?ze nale?y zamontowa w pomieszczeniu, dokona uruchomienia w?z?a, wykona dokumentacj powykonawcz?. Wykonawca wykona prace budowlane w pomieszczeniu w?z?a zgodnie z punktem B projektu w?z?a cieplnego. c) Cz?? III: budowa jednofunkcyjnego w?z?a cieplnego mocy cieplnej Qco = 70,0 kW w budynku administracyjnym skrzyd?o prawe: nale?y wykona jednofunkcyjny w?ze cieplny centralnego ogrzewania o mocy cieplnej dla Qco = 108,4 kW na potrzeby budynku administracyjnego skrzyd?o prawe zgodnie z za??czonymi dokumentacj techniczn stanowi?c za??cznik nr 3, do STWiORB. W?ze nale?y zamontowa w pomieszczeniu, dokona uruchomienia w?z?a, wykona dokumentacj powykonawcz?. Wykonawca wykona prace budowlane w pomieszczeniu w?z?a zgodnie z punktem B projektu w?z?a cieplnego. d) Cz?? IV: budowa jednofunkcyjnego w?z?a cieplnego mocy cieplnej Qco = 70,0 kW w budynku kaplicy g?█wnej: nale?y wykona dwufunkcyjny w?ze cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody o mocy cieplnej dla Qco=70,0 kW i Qcwu?r = 11,6 kW na potrzeby budynku kaplicy g?█wnej zgodnie z za??czonymi dokumentacj techniczn stanowi?c za??cznik nr 3, do STWiORB. W?ze nale?y zamontowa w pomieszczeniu, dokona uruchomienia w?z?a, wykona dokumentacj powykonawcz?. Wykonawca wykona prace budowlane w pomieszczeniu w?z?a zgodnie z punktem B projektu w?z?a cieplnego. e) Cz?? V: demonta istniej?cego w?z?a grupowego umieszczonego w budynku administracyjnym skrzyd?o lewe: nale?y zdemontowa istniej?cy w?ze grupowy po wykonaniu i uruchomieniu opisanych powy?ej w?z?█w indywidualnych. Utylizacj odpad█w nale?y wykona zgodnie z punktem E.1.7 niniejszego STWiORB. Sprawne urz?dzenia w?z?a, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, podlegaj przekazaniu do SEC. Prace w zakresie przy??czy ciep?owniczych nale?y wykona zgodnie z za??cz dokumentacj budowlano-wykonawcz a nast?pnie sporz?dzi dokumentacj powykonawcz?.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 31/08/2021 Fin: 30/12/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
Les offres doivent ═tre pr╚sent╚es sous la forme de catalogues ╚lectroniques ou inclure un catalogue ╚lectronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Przewidziane dofinansowanie ze ?rodk█w Unii Europejskiej, umowa o nr POIS.01.05.00-00-0031/16 projektem pn.: ĐPrzebudowa istniej?cych i budowa nowych system█w ciep?owniczych ˝ etap I i etap IIţ wsp█?finansowanego przez Uni Europejsk z Funduszu Sp█jno?ci w ramach ĐProgramu operacyjnego ¬Infrastruktura i ?rodowisko┤ na lata 2014˝2020ţ.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy korzysta z art. 139 ust. 1 Pzp. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?pu, a JEDZ sk?adany jest wraz z ofert?.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy: a) posiadaj ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci nie mniejszej ni?: 400 000 PLN (s?ownie: czterysta tysi?cy z?otych); b) s ubezpieczeni od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zane z przedmiotem Zam█wienia na sum ubezpieczenia na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia nie mniejszej ni?: 400 000 PLN (s?ownie: czterysta tysi?cy z?otych).
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
 1)Posiadanie niezb?dnej wiedzy i do?wiadczenia Wykonawcy spe?ni warunek, je?eli wyka??, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykonali co najmniej: a) dwa zam█wienia polegaj?ce na budowie lub przebudowie preizolowanych przy??czy w terenie zurbanizowanym o ??cznej d?ugo?ci co najmniej 200 mb i ?rednicach co najmniej Dn50; b) dwa zam█wienia polegaj?ce na budowie lub przebudowie w?z?█w cieplnych o mocy co najmniej 100 kW. Wykonawca powinien wykaza?, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa osobami zdolnymi do wykonania zam█wienia, legitymuj?cymi si wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi, wykszta?ceniem i do?wiadczeniem niezb?dnym do zajmowania nast?puj?cych stanowisk: a) co najmniej jedn osob na stanowisko kierownika budowy (roboty sanitarne): ´ posiadaj?c uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, ´ posiadaj?c co najmniej 3 lat do?wiadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (licz?c od dnia uzyskania uprawnie?); b) co najmniej jedn osob na stanowisko kierownika rob█t elektrycznych i AKP: ´ posiadaj?c uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci elektrycznej, ´ posiadaj?c co najmniej 3 lata do?wiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w bran?y elektrycznej (licz?c od dnia uzyskania uprawnie?); Zamawiaj?cy dopuszcza przedstawianie tej samej osoby do pe?nienia kilku funkcji (wi?cej ni jedna) z wymienionych powy?ej.
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
 
1.Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: 12 000,00 PLN.
   2.  Wadium mo?e by wniesione w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: a) pieni?dzu ˝ przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572), przy czym Zamawiaj?cy uzna, ?e wadium w pieni?dzu zosta?o wniesione w terminie, tylko w█wczas je?eli konto Zamawiaj?cego zostanie uznane kwot wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   3.  Zamawiaj?cy ustala wysoko? zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy zawartej w wyniku niniejszego post?powania na dan na 5 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Zamawiaj?cy dopuszcza p?atno? cz??ciow za wykonanie ka?dej cz??ci zam█wienia na zasadach szczeg█?owo wskazanych w projekcie umowy.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Zamawiaj?cy nie wymaga okre?lonej formy prawnej, jak musi przyj? grupa Wykonawc█w, kt█rej zostanie udzielone zam█wienie.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy okre?lone zosta?y we wzorze umowy, stanowi?cy za??cznik nr 8 do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia. Wymagany przez Zamawiaj?cego minimalny okres gwarancji i r?kojmi. 60miesi?cy dla rob█t budowlanych i 36 miesi?cy na dokumentacj powykonawcz?. Szczeg█?owe wymagania zawarte s we wzorze umowy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 03/06/2021 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 31/08/2021
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 03/06/2021 Heure locale: 13:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie platformy po uruchomieniu opcji ĐOtw█rz ofertyţ.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1,4,5, oraz 6 Pzp oraz art. 108 ust.
   1.  W zwi?zku z tym, i warto? zam█wienia przekracza wyra?on w z?otych r█wnowarto?ci kwoty dla rob█t budowlanych 20 000 000 EUR przes?anka wykluczenia, o kt█rej mowa w art. 108 ust. 2 Pzp w niniejszym post?powaniu wyst?puje. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy, tj. dokument█w wymienionych w ▀ 2 ust. 1 lit a˝b pkt 2˝6, pkt 7 lit. a˝e oraz i, z wy??czeniem dokument█w dotycz?cych przes?anki, o kt█rej mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp ˝ w zw. z art. 393 ust. 4 Pzp, ▀ 4 ust. 1 (w przypadku wykonawc█w zagranicznych), ▀ 8 ust.1 pkt 3 oraz 4, ▀ 9 ust.1 pkt 1 oraz 3 w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy (Dz.U. 2020. 2415) Spos█b z?o?enia oferty: Wymagania podstawowe: 1) Ka?dy Wykonawca mo?e z?o?y tylko 1 ofert?. 2) Oferta winna zawiera prawid?owo wype?niony ĐFormularz ofertyţ, sporz?dzony wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 1do niniejszej SWZ ĐFormularz cenowyţ, sporz?dzony wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 2 do niniejszej SWZ, stanowi?cy uszczeg█?owienie ceny ofertowej sporz?dzone pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz ni?ej wymienione dokumenty: a) Pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, je?eli oferta jest sk?adana przez takich wykonawc█w; pe?nomocnictwo powinno by z?o?one pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. b) Pe?nomocnictwo do z?o?enia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokument█w z?o?onych wraz z ofert?. pe?nomocnictwo powinno by z?o?one pod rygorem niewa?no?ci w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile oferta zostanie z?o?ona przez pe?nomocnika. c) Odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru w celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udost?pniaj?cego zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 Pzp, jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia dokument█w, o kt█rych mowa w zdaniu poprzednim, je?eli Zamawiaj?cy mo?e je uzyska za pomoc bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokument█w. d) Zobowi?zanie podmiotu trzeciego albo inny dokument s?u??cy wykazaniu udost?pnienia Wykonawcy potencja?u przez podmiot trzeci, je?eli Wykonawca wykazuj?c spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w (niewi???cy wz█r zobowi?zania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby wykonania zam█wienia stanowi za??cznik nr 7 do SWZ). Dokument mo?e by podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot udost?pniaj?cy Wykonawcy zasoby lub mo?e by podpisany podpisem w?asnor?cznym i przekazany w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za zgodno? z orygina?em kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot udost?pniaj?cy Wykonawcy zasoby. e) O?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp ˝ z kt█rego wynika, kt█re roboty budowlane wykonaj poszczeg█lni Wykonawcy, w przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia (Zamawiaj?cy zaleca z?o?enie tego o?wiadczenia w tre?ci formularza ofertowego ˝ za??cznik nr
   1. 
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: nie dotyczy Ville: nie dotyczy Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX Pzp tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506˝578 Pzp, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579˝590 Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn z przepisami Pzp czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie Pzp; c) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w pkt
   1. 
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 33.2 i 33.3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 34.5. i 34.6 SWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie ˝ s?du zam█wie publicznych. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ˝ Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 z p█?n. zm.).
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
29/04/2021 Pologne-Szczecin: Travaux de constructionType dÝacheteur: Service d'utilit╚ publiqueType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: March╚ de travauxtravaux 03/06/2021 04/05/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de prÚparation de chantier 
45110000 - Travaux de dÚmolition de bÔtiments et travaux de terrassement 
45111000 - Travaux de dÚmolition, travaux de prÚparation et de dÚgagement de chantier 
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement 
45112100 - Travaux de creusement de tranchÚes 
45113000 - Travaux de chantier 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'Únergie, d'autoroutes, de routes, d'aÚrodromes et de voies ferrÚes; travaux de nivelage 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes Úlectriques 
45231100 - Travaux gÚnÚraux de construction pour pipelines 
45231110 - Travaux de pose de conduites 
45232000 - Ouvrages annexes de pipelines et de cÔbles 
45232460 - Travaux d'installations sanitaires 
45233140 - Travaux routiers 
45236000 - Travaux de nivelage 
45320000 - Travaux d'isolation 
45321000 - Travaux d'isolation thermique 
45330000 - Travaux de plomberie