Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:VÈhicules de lutte contre l'incendie

2022/S 181-512242  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Szczecin: VÈhicules de lutte contre l'incendie 2022/S 181-512242 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zachodniopomorski Komendant WojewÛdzki Pa?stwowej Stra?y Po?arnej Adresse postale: ul. Firlika 9/14 Ville: Szczecin Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 71-637 Pays: Pologne Courriel: kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl TÈlÈphone: +48 914808801 Fax: +48 914808804 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/kwpsp-szczecin
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa samochodu z drabin? mechaniczn? o wysoko?ci ratowniczej min. 40 m NumÈro de rÈfÈrence: WT 2370.1.2022
II.1.2) Code CPV principal 34144210 VÈhicules de lutte contre l'incendie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'exÈcution:
Szczecin, Stargard
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa samochodu specjalnego z drabin? mechaniczn? o wysoko?ci ratowniczej min. 40m.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zamieszczono w za??czniku nr 1 do SWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie udzieli? na dostarczony pojazd min. 24 miesi?cznej r?kojmi oraz gwarancji na warunkach okre?lonych w SWZ.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en jours: 8
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 071-188979
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Dostawa samochodu z drabin? mechaniczn? o wysoko?ci ratowniczej min. 40 m
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
05/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Fire-Max Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 5210083845 Adresse postale: Aleje Jerozolimskie 224 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-495 Pays: Pologne Courriel: biuro@firemax.pl Adresse internet: www.firemax.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 2 957 300.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej w terminach i na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych (art. 505ñ590). Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 34144210 VÈhicules de lutte contre l'incendie
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'exÈcution:
Szczecin, Stargard
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa samochodu specjalnego z drabin? mechaniczn? o wysoko?ci ratowniczej min. 40m.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zamieszczono w ofercie wykonawcy w oparciu o za??cznik nr 1 do SWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie udzieli? na dostarczony pojazd min. 24 miesi?cznej r?kojmi oraz gwarancji na warunkach okre?lonych w SWZ (wybrany wykonawca zaoferowa? 4 letni? gwarancj? i r?kojmi? dostaw? przedmiotu zamÛwienia).
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 9
Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durÈe dÈpassant quatre ans:
termin wykonania umowy po zmianie wynosi 8 miesi?cy i 23 dni od jej zawarcia.
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 2 957 300.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Fire-Max Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 5210083845 Adresse postale: Aleje Jerozolimskie 224 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-495 Pays: Pologne Courriel: biuro@firemax.pl Adresse internet: www.firemax.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Przed?u?ono okres wykonania umowy z 8 miesi?cy do 8 miesi?cy i 23 dni od zawarcia umowy.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Okoliczno?ci wykazane w przez Wykonawc? potwierdzaj?, ?e w niniejszej sprawie wyst?pi?y problemy w dost?pie na rynku materia?Ûw i produktÛw niezb?dnych do wykonania samochodu dla Zamawiaj?cego, ktÛre s? niezale?ne od stron umowy, jak te? niemo?liwe do przewidzenia, pomimo poj?tych przez Wykonawc? ñ terminowo i z nale?yt? staranno?ci? ñ czynno?ci zwi?zanych z zamÛwieniem pojazdu dla Zamawiaj?cego. Okoliczno?ci te potwierdzone zosta?y tak?e przez podwykonawcÛw Wykonawcy, ktÛrzy jako ich przyczyn? wskazuj? niestabilno?? rynku i zaburzenia na rynku globalnej sieci dostaw, b?d?ce nast?pstwem pandemii Covidñ19 i wojny w Ukrainie.Zmiana terminu wyk. umowy o 23 dni nast?pi?a na podst. z art. 15r ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorÛb zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych oraz z art. art. 455 ust. 1 pkt 4 ust. z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Pzp.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 2 957 300.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 2 957 300.00 PLN Pologne-Szczecin: VÈhicules de lutte contre l'incendieType díacheteur: Agences locales et rÈgionalesType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure restreinteType de marchÈ: Fournitures 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie