Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 16/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecinek: Appareils de tomographie

2021/S 110-289038  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
09/06/2021
S110
Pologne-Szczecinek: Appareils de tomographie

2021/S 110-289038

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 097-252090)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ko?ciuszki 38
Ville: Szczecinek
Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Code postal: 78-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: ?ukasz Janczi
Courriel: przetargi@szpital.szczecinek.pl
TÈlÈphone: +48 943726721
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.szczecinek.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa tomografu komputerowego

NumÈro de rÈfÈrence: 08/2021

II.1.2)
Code CPV principal
33115000 Appareils de tomographie

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa tomografu komputerowego wraz z pozosta?ymi urz?dzeniami niezb?dnymi do wykonywania bada diagnostyki obrazowej (dalej jako ÑSprz?tî) oraz pracami adaptacyjnymi pomieszcze Pracowni TK zwi?zanymi z instalacj tomografu komputerowego dla Szpital w Szczecinku sp. z o.o.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
04/06/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 097-252090

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 09/06/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 16/06/2021

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 09/06/2021

Heure locale: 12:10

Lire:

Date: 16/06/2021

Heure locale: 12:10

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Szczecinek: Appareils de tomographieType díacheteur: AutresType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournituresfournitures
16/06/2021
09/06/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
33115000 - Appareils de tomographie