Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecinek:Services sylvicoles

2022/S 225-648153  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Szczecinek: Services sylvicoles 2022/S 225-648153 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa PGL LP Nadle?nictwo Szczecinek Adresse postale: Szczecinek Ville: Szczecinek Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 78-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Sie?ko Courriel: szczecinek@szczecinek.lasy.gov.pl Téléphone: +48 943743611 Fax: +48 943743611 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://szczecinek.szczecinek.lasy.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activité principale Autre activité: gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna w le?nictwach Spore, Buczyny. Numéro de référence: SA.270.307.2022
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z pó?n. zm. - Ustawa o lasach) obejmuj?ce wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna tzw. "kl?skowego" tzn. wywrotów i z?omów w le?nictwach Spore, Buczyny.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 217 276.10 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'exécution:
Le?nictwa Spore, Buczyny.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z pó?n. zm. - Ustawa o lasach) obejmuj?ce wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna tzw. "kl?skowego" tzn. wywrotów i z?omów w le?nictwach Spore, Buczyny. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z za??cznika nr 2 do Zaproszenia do negocjacji. Zakres rzeczowy zestawiony w za??czniku nr 2 ma charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, okre?la za??cznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac le?nych zosta? zawarty w za??cznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Polski ustawodawca w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówie? publicznych ("PZP") (analogicznie jak w art. 32 ust. 1 i 5 dyr. 2014/24/UE) postanowi?, ?e instytucje zamawiaj?ce mog? udziela? zamówie? publicznych w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji (tryb z wolnej r?ki), w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy, zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych us?ug, je?eli takie zamówienie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz ca?kowita warto?? tego zamówienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci. Zamawiaj?cy udzieli? zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, poniewa? mo?liwo?? udzielenia tego zamówienia by?a przewidziana w og?oszeniu dla zamówienia podstawowego pn. "Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Szczecinek w roku 2020" (Nr ref.: SA.270.2.4.2019), nr og?oszenia w DZUUE 2019/S 204-497053, a ca?kowita warto?? tego zamówienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu warto?ci zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zosta?o udzielone dnia 14.01.2020 r., zatem zachowany zosta? termin zakre?lony w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP. Us?ugi b?d?ce przedmiotem niniejszego zamówienia s? us?ugami podobnymi do us?ug obj?tych zamówieniem podstawowym i s? zgodne z jego przedmiotem, poniewa? dotyczy pozyskania i zrywki drewna w u?ytkach przygodnych (kl?skowych), co zosta?o wskazane w opisie zamówienia podstawowego (niniejszego zamówienia) wraz z warunkami, na jakich zostan? one udzielone. Zamawiaj?cy nie przekaza? do publikacji Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy tak?e ze wzgl?du na tre?? art. 213 ust. 2 PZP. 2019/S 204-497053
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 204-497053
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6 Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna w le?nictwach Spore, Buczyny.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZUL Bulczak Junior Marek Bulczak-lider Adresse postale: Przeradz Ville: Iwin 23/6 Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 78-451 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Jolanta Warzecha Adresse postale: Szczecinek Ville: Pars?cko 117B/9 Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 78-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 217 276.10 PLN Valeur totale du marché/du lot: 186 825.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36/ Wspólna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl Téléphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. (a). Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy odwo?anie wnosi si?, zgodnie z art. 515 ust. 4 PZP, nie pó?niej ni? w terminie: (1) 30 dni od dnia publikacji w dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamówienia z wolnej r?ki; (2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: (a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia albo (b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia z wolnej r?ki. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pó?n. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolanie@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2022 Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna w le?nictwach Spore, Buczyny. 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts