Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecinek:Services sylvicoles

2022/S 225-648191  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Szczecinek: Services sylvicoles 2022/S 225-648191 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa PGL LP Nadle?nictwo Szczecinek Adresse postale: Szczecinek Ville: Szczecinek Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 78-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Sie?ko Courriel: szczecinek@szczecinek.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 943743611 Fax: +48 943743611 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://szczecinek.szczecinek.lasy.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna w le?nictwie Janowo. NumÈro de rÈfÈrence: SA.270.304.2022
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z pÛ?n. zm. ñ Ustawa o lasach) obejmuj?ce wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna tzw. Ñkl?skowegoî tzn. wywrotÛw i z?omÛw oraz ci?cia r?bne sanitarne w le?nictwie Janowo.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 88 079.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211300 Services de dÈfrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'exÈcution:
Le?nictwo Janowo
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z pÛ?n. zm. ñ Ustawa o lasach) obejmuj?ce wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna tzw. Ñkl?skowegoî tzn. wywrotÛw i z?omÛw oraz ci?cia r?bne sanitarne w le?nictwie Janowo. Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z za??cznika nr 2 do Zaproszenia do negocjacji. Zakres rzeczowy zestawiony w za??czniku nr 2 ma charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamÛwienia, okre?la za??cznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji. Opis zasad procedury dokonywania odbiorÛw prac le?nych zosta? zawarty w za??cznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Polski ustawodawca w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (ÑPZPî) (analogicznie jak w art. 32 ust. 1 i 5 dyr. 2014/24/UE) postanowi?, ?e instytucje zamawiaj?ce mog? udziela? zamÛwie? publicznych w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji (tryb z wolnej r?ki), w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy, zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych us?ug, je?eli takie zamÛwienie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamÛwieniu dla zamÛwienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz ca?kowita warto?? tego zamÛwienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci. Zamawiaj?cy mÛg? udzieli? zamÛwienie na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, poniewa? mo?liwo?? udzielenia tego zamÛwienia by?a przewidziana w og?oszeniu dla zamÛwienia podstawowego pn. ÑWykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Szczecinek w roku 2022î (Nr ref.: SA.270.2.56.2021), nr og?oszenia w DZUUE 2021/S 207-542112, a ca?kowita warto?? tego zamÛwienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu warto?ci zamÛwienia podstawowego. ZamÛwienie podstawowe zosta?o udzielone dnia 04.01.2022 r., zatem zachowany zosta? termin zakre?lony w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP. Us?ugi b?d?ce przedmiotem niniejszego zamÛwienia s? us?ugami podobnymi do us?ug obj?tych zamÛwieniem podstawowym i s? zgodne z jego przedmiotem, poniewa? dotyczy pozyskania i zrywki drewna w u?ytkach przygodnych (kl?skowych) oraz ci?cia r?bne sanitarne, co zosta?o wskazane w opisie zamÛwienia podstawowego (niniejszego zamÛwienia) wraz z warunkami, na jakich zostan? one udzielone. Zamawiaj?cy nie przekaza? do publikacji Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy tak?e ze wzgl?du na tre?? art. 213 ust. 2 PZP. 2021/S 207-542112
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 207-542112
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna w le?nictwie Janowo.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Bulczak Junior Marek Bulczak Adresse postale: Przeradz Ville: Iwin 23/6 Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 78-451 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 88 079.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 88 079.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36/ WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. (a). Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy odwo?anie wnosi si?, zgodnie z art. 515 ust. 4 PZP, nie pÛ?niej ni? w terminie: (1) 30 dni od dnia publikacji w dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamÛwienia z wolnej r?ki; (2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: (a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia albo (b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamÛwienia, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia z wolnej r?ki. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pÛ?n. zm.), jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolanie@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna w le?nictwie Janowo. 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts