Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecinek:Services sylvicoles

2023/S 55-158288  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Szczecinek: Services sylvicoles 2023/S 055-158288 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo CzarnobÛr NumÈro national d'identification: 673-000-89-39 Adresse postale: Szczecinek ul. CzarnobÛr 1 Ville: Szczecinek Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 78-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Adriana Nowik Courriel: adriana.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 943743022 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.czarnobor.szczecinek.lasy.gov.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/czarnobor.szczecinek.lasy
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna w le?nictwie Jele? NumÈro de rÈfÈrence: SA.270.5.2023
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pÛ?n. zm. ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna tzw. Ñkl?skowegoî, tzn. wywrotÛw i z?omÛw w le?nictwie Jele?, zgodnie z Zaproszeniem do negocjacji
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 338 328.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki Lieu principal d'exÈcution:
Teren Nadle?nictwa CzarnobÛr le?nictwo Jele?
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pÛ?n. zm. ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna tzw. Ñkl?skowegoî, tzn. wywrotÛw i z?omÛw w le?nictwie Jele?, zgodnie z Zaproszeniem do negocjacji, w ilo?ci 2500 m3
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu cenowego zaakceptowanego przez Zamawiaj?cego po przeprowadzonych negocjacjach (ÑOpcjaî). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne prace), jak opisane w Zaproszeniu i wynegocjowane przez Wykonawc? w ktÛrejkolwiek z pozycji kosztorysu cenowego zaakceptowanego przez Zamawiaj?cego po przeprowadzonych negocjacjach. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektÛre lub tylko jedna z prac wskazanych w Informacji i wycenionych przez Wykonawc?. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, ktÛra nie b?dzie przekracza?a 20% Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ß 10 ust 1 wzoru umowy. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczegÛlnych prac zawarte w protokole z negocjacji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Ca?kowita warto?? zamÛwienia 338328,00 z? netto, w tym opcja 20% 56388,00 z? netto. Warto?? zamÛwienia podstawowego 281940,00 z? netto.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Uzasadnienie faktyczne i prawne, przes?anki zastosowania trybu z wolnej r?ki: Zgodnie z rekomendacjami RDLP w Szczecinku, znak sprawy ZI.7610.1.2022 z dnia 11.03.2022 r. przy kontraktowaniu prac zwi?zanych z pozyskaniem drewna w drzewostanach uszkodzonych przez wiatry, w zwi?zku z wprowadzeniem stanu si?y wy?szej o zasi?gu ponadlokalnym w PGL LP, m.in. na terenie RDLP Szczecinek oraz po analizie wniosku o przeprowadzenie post?powania i oszacowaniu warto?ci zamÛwienia, komisja proponuje udzielenie zamÛwie? po przeprowadzeniu post?powa? w trybie z wolnej r?ki w oparciu o zapis art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych, tj. po negocjacjach z jednym wykonawc?. Zaproszenie do negocjacji zostanie skierowane do Wykonawcy realizuj?cych zamÛwienie: w ramach tegorocznego post?powania przetargowego pn. ÑWykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa CzarnobÛr w roku 2023î znak sprawy SA.270.21.2022, ktÛre przeprowadzone zosta?o w trybie przetargu nieograniczonego. ZamÛwienie obejmuje ?wiadczenie us?ug w roku 2023. Podzielone zosta?o na 10 niezale?nych zada? cz??ciowych odpowiadaj?cych podzia?owi na le?nictwa. Og?oszenie o zamÛwieniu zosta?o og?oszone w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ñ nr og?oszenia 2023/S 007-014975, 2023/S 010-020701, 2023/S 020-052989. ZamÛwienie zosta?o udzielone na wszystkie cz??ci zamÛwienia. Post?powania b?d?ce przedmiotem zamÛwienia s? zamÛwieniami polegaj?cymi na powtÛrzeniu podobnych us?ug, obejmuj? us?ugi ñ prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadle?nictwa CzarnobÛr le?nictwo Jele?. Zgodnie z wnioskiem o zgod? na dodatkowe post?powanie - warto?? niniejszego zamÛwienia oszacowana zosta?a na kwot? 338 328,00 z? netto (75 967,31 euro). Faktyczne uzasadnienie zapotrzebowania: ZamÛwienie obejmuje pozyskanie i zrywk? drewna w drzewostanach uszkodzonych przez wiatry na terenie Nadle?nictwa CzarnobÛr. ZamÛwienia konieczne do udzielenia w zwi?zku z Zarz?dzeniem nr 22 Dyrektora Generalnego LP z 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stanu si?y wy?szej o zasi?gu ponadlokalnym w Pa?stwowym Gospodarstwie Le?nym Lasy Pa?stwowe (znak sprawy EM.800.5.2022), m. in. na terenie RDLP Szczecinek. Termin uprz?tni?cia z?omÛw i wywrotÛw zosta? przes?u?ony do 30 czerwca 2023 r. Proponowany Wykonawca do realizacji zamÛwienia: Wykonawcy us?ug le?nych realizuj?cy prace na terenie le?nictwa Jele?. Uzasadnienie prawne: Powy?sze us?ugi polegaj?ce na powtÛrzeniu podobnych us?ug - prace z pozyskania i zrywki drewna. ZamÛwienie udzielone zostanie w trybie w wolnej r?ki, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy us?ug lub robÛt budowlanych, zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych us?ug lub robÛt budowlanych, je?eli takie zamÛwienie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamÛwieniu dla zamÛwienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz ca?kowita warto?? tego zamÛwienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci. 2023/S 007-014975 2023/S 010-020701 2023/S 020-052989
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : SA.270.5.2023 IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna w le?nictwie Jele?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ugowe Handlowe Alicja Szkar?at NumÈro national d'identification: NIP 7671286501; REGON 300705493; Adresse postale: ul. Boles?awa Chrobrego nr 4, Ville: Okonek Code NUTS: PL411 Pilski Code postal: 64-965 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 338 328.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 338 328.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Ca?kowita warto?? zamÛwienia 338328,00 z? netto, w tym opcja 20% 56388,00 z? netto. Warto?? zamÛwienia podstawowego 281940,00 z? netto.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   4.  i
   5.  wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z pÛ?n. zm.), jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
14/03/2023 Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna w le?nictwie Jele? 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles