Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 14/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczytno: Camions plate-forme ÈlÈvatrice

2020/S 99-238309  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Szczytno: Camions plate-forme ÈlÈvatrice

2020/S 099-238309

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 034-081293)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Warmia i Mazury Sp. z o.o.
Adresse postale: Szymany 150
Ville: Szczytno
Code NUTS: PL622
Code postal: 12-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Warmia i Mazury Sp. z o.o.
Courriel: zarzad@mazuryairport.pl
TÈlÈphone: +48 895443400
Fax: +48 897222776 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.mazuryairport.pl

http://www.mazuryairport.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ÑDostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ci?gnikiem siod?owym i p?ugiem do obs?ugi Portu Lotniczego OlsztynñMazury (II)î

NumÈro de rÈfÈrence: WIM.DEA.0812.1.2020

II.1.2)
Code CPV principal
34142100

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa fabrycznie nowej oczyszczarki wraz z ci?gnikiem siod?owym i p?ugiem.
   2.  Wymagania dotycz?ce maszyny/pojazdu: 1) fabrycznie nowy model aktualnie wytwarzany przez producenta; 2) spe?niaj?cy wymagania techniczne okre?lone przez obowi?zuj?ce w Polsce przepisy dla pojazdÛw poruszaj?cych si po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikaj?ce z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2018.1990 t.j. z 17.10.2018) oraz rozporz?dze wykonawczych do tej ustawy; 3) nieu?ywany, technicznie sprawny.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 034-081293

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 08/06/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 14/07/2020

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 08/06/2020

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 14/07/2020

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34142100 - Camions à plate-forme élévatrice