Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczytno:Saucisses

2023/S 58-171907  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-Szczytno: Saucisses 2023/S 058-171907 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WY?SZA SZKO?A POLICJI W SZCZYTNIE NumÈro national d'identification: REGON 510338744 Adresse postale: ul. marsz. JÛzefa Pi?sudskiego 111 Ville: Szczytno Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 12-100 Pays: Pologne Courriel: zzp@wspol.edu.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wspol.edu.pl/zamowienia
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawy w?dlin.
NumÈro de rÈfÈrence: 05/S?/23
II.1.2) Code CPV principal 15131130 Saucisses
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Sukcesywne dostawy w?dlin
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'exÈcution:
 
1.Wy?sza Szko?a Policji w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Marsza?ka JÛzefa Pi?sudskiego 111
II.2.4) Description des prestations:
sukcesywne dostawy w?dlin
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Jako?? / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy przewiduje sk?adanie przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych, ktÛre nie podlegaj? uzupe?nieniu tj: prÛbki przedmiotu zamÛwienia. W zakresie z?o?enia prÛbek Zamawiaj?cy na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odst?puje od wymogu u?ycia ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Termin realizacji zamÛwienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2024 r. Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w kwocie 30 000,00 z?. RODO-administratorem danych osobowych jest Wy?sza Szko?a Policji w Szczytnie; do IOD w WSPol nale?y kierowa? wy??cznie sprawy dotycz?ce przetwarzania Pa?stwa danych przez WSPol.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 031-089294
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawy w?dlin.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 139 ustawy PZP zastosuje procedur? odwrÛcon?.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wraz z ofert?: 1). JEDZ, 2) o?wiadczenie, dotycz?ce przes?anek wykluczenia z post?powania na podstawie art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy "UOBN".
   3.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: 1) o?wiadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej; 2) o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, 3) o?wiadczenie o aktualno?ci braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain?; 4) dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 5) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP ñ wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem.
   4.  O udzielenie zamÛwienie mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu. Zamawiaj?cy nie przewiduje w post?powaniu podstawy wykluczenia, o ktÛrych mowa w art. 109 ustawy PZP.
   5.  W zakresie z?o?enia prÛbek Zamawiaj?cy na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odst?puje od wymogu u?ycia ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Maj?c na uwadze art. 107 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiaj?cy informuje, ?e przedmiotowe ?rodki dowodowe nie podlegaj? uzupe?nieniu.
   7.  Zmiany do umowy, zawarte w projektowanych postanowieniach umowy dotycz? m.in. :przedmiotu zamÛwienia, terminu wykonania umowy, zmiany wynagrodzenia, zmiany cen jednostkowych produktÛw. Zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zosta?y okre?lone w za?. nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/03/2023 Dostawy w?dlin. 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
15131130 - Saucisses