Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 25/11/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szerominek:Services sylvicoles

2022/S 226-649904  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/11/2022
S226
Pologne-Szerominek: Services sylvicoles

2022/S 226-649904

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 209-596404)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Nadle?nictwo P?o?sk
Numéro national d'identification: 130014412
Adresse postale: Spokojna 1
Ville: Szerominek
Code NUTS: PL922 Ciechanowski
Code postal: 09-100
Pays: Pologne
Courriel: plonsk@warszawa.lasy.gov.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://plonsk.warszawa.lasy.gov.pl/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa P?o?sk w roku 2023.

Numéro de référence: S.270.6.2022

II.1.2)
Code CPV principal
77200000 Services sylvicoles

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkó?karstwa le?nego, do wykonania na terenie Nadle?nictwa P?o?sk w roku 2023. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkó?karstwa le?nego wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 209-596404

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Oferta musi zachowa? wa?no?? do: 20/02/2023

Lire:

Oferta musi zachowa? wa?no?? do: 24/02/2023

Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 23/11/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 25/11/2022

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 23/11/2022

Heure locale: 10:05

Lire:

Date: 25/11/2022

Heure locale: 10:05

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Zamawiaj?cy, Nadle?nictwo P?o?sk, dzia?aj?c na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019r. Prawo zamówie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), w zwi?zku z: zmian? w SWZ w za??czniku nr 1 Formularz ofertowy - przy kodach czynno?ci GRODZ-SN, GROD-SRN, GRODZ-DEM, K GRODZE?, PRZYB-1?U omy?kowo zastosowano stawk? VAT 8%. Poniewa? te czynno?ci zwi?zane s? z budow?, remontem lub rozbiórk? ogrodze? nale?y zastosowa? VAT 23%. W zwi?zku z powy?szym zamawiaj?cy postanowi? przed?u?y? termin sk?adania ofert.
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa P?o?sk w roku 2023. 25/11/2022 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement