Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tanowo:Services sylvicoles

2023/S 18-048811  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Tanowo: Services sylvicoles 2023/S 018-048811 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Trzebie? Numéro national d'identification: SA.270.3.1.2022 Adresse postale: Zalesie 1 Ville: Tanowo Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Code postal: 72-004 Tanowo Pays: Pologne Point(s) de contact: Nadle?nictwo Trzebie?, Zalesie 1, 72-004 Tanowo Courriel: trzebiez@szczecin.lasy.gov.pl Téléphone: +48 913126983 Fax: +48 913126983 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_trzebiez Adresse du profil d'acheteur: www.trzebiez.szczecin.lasy.gov.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Trzebie? w roku 2022 - IV post?powanie Numéro de référence: SA.270.3.1.2022
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Lieu principal d'exécution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Trzebie?.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") do wykonania na terenie Nadle?nictwa Trzebie? w roku 2022 w le?nictwach:Dobra, Tanowo, Siedlice. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy osób wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pó?n. zm.).
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 058-152782
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Trzebie? w roku 2022 - IV pos Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Trzebie? w roku 2022 - IV post?powanie
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
24/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne "KLON" S?awomir Dubrowski Adresse postale: ul. Gen.L. Okulickiego 8/6 Ville: Stargard Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Code postal: 73-110 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Pawe? Bigus Adresse postale: ul. Szczeci?ska 1/1 Ville: Tanowo Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Code postal: 72-004 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Ryszard Panasiuk Adresse postale: Niek?o?czyca 50 Ville: Police Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Code postal: 72-015 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: LAS-POL Us?ugi Le?ne Reginald Hartwich Adresse postale: ul. Kasztanowa 1 Ville: Wtelno Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 86-011 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 3 390 379.32 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Warto?? umów bez prawa opcji: 2 825 316,10 z? W sekcji V.2.4 uwzgl?dniono Prawo Opcji w wysoko?ci 20%. W sekcji VII.1.6) ca?kowita ko?cowa warto?? zamówienia jest sum?: warto?? umowy netto + 20% Opcji + warto?? netto wprowadzonych modyfikacji Aneksem nr 1 do Umowy nr 6/2022/ZG, Aneksem nr 2 do Umowy nr 6/2022/ZG, Aneksem nr 3 do Umowy nr 6/2022/ZG, Aneksem nr 4 do Umowy nr 6/2022/ZG. 1) Umowa nr 6/2022/ZG zawarta zosta?a w wyniku przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pó?n. zm. - "PZP"). (2) w trakcie realizacji Umowy, w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej nast?pi? gwa?towny wzrost cen paliw p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzaj?ce zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw p?ynnych nast?pi? w wymiarze, którego Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie móg? przewidzie?. Agresja Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu cen paliw p?ynnych, o którym mowa jest zdarzeniem, którego Zamawiaj?cy nie móg? przewidzie? dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?. Wzrost cen paliw p?ynnych, o którym mowa przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji; 3) wyp?ata rekompensaty, o której mowa w pkt 2 nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy, rekompensata nie przekracza warto?ci, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 4 PZP; 4) okoliczno?ci opisane w pkt. 2 odpowiadaj? przes?ane zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 4 PZP, 5) Pierwsza zmiana umowy zosta?a dokonana zawarciem aneksu do umowy nr 6/2022/ZG z moc? obowi?zywania od dnia
   1. 03.2022 r. do dnia 30.04.2022 r. 6) Druga zmiana umowy zosta?a dokonana zawarciem aneksu do umowy nr 6/2022/ZG z moc? obowi?zywania od dnia
   1. 05.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. 7) Trzecia zmiana umowy zosta?a dokonana zawarciem aneksu do umowy nr 6/2022/ZG z moc? obowi?zywania od dnia
   1. 07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. 8) Czwarta zmiana umowy zosta?a dokonana zawarciem aneksu do umowy nr 6/2022/ZG z moc? obowi?zywania od dnia
   1. 10.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych- Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: j.w Adresse postale: ul. Postepu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
   1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   4. Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pó?n. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych - Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Postepu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL428 Szczeci?ski
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") do wykonania na terenie Nadle?nictwa Trzebie? w roku 2022 w le?nictwach:Dobra, Tanowo, Siedlice. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy osób wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pó?n. zm.).
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 3 500 195.18 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne "KLON" S?awomir Dubrowski Adresse postale: Gen. L. Okulickiego 8/6 Ville: Stargard Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Code postal: 73-110 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Pawe? Bigus Adresse postale: ul. Szczeci?ska 1/1 Ville: Tanowo Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Code postal: 72-004 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Ryszard Panasiuk Adresse postale: Niek?o?czyca 50 Ville: Police Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Code postal: 72-015 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: LAS-POL Us?ugi Le?ne Reginald Hartwich Adresse postale: ul. Kasztanowa 1 Ville: Wtelno Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 86-011 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zmiana wynagrodzenia w Umowie, polegaj?ca na dop?atach do cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego - tzw. rekompensata paliwowa zwi?zana z gwa?townym wzrostem ceny paliw p?ynnych wywo?anych agresj? Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy. Wyp?ata rekompensaty paliwowej zwi?zana ze zmian? umowy nie przekroczy warto?ci 50% Wynagrodzenia Wykonawcy wynikaj?cego z par. 10 ust. 1 Umowy. Na potrzeby niniejszego og?oszenia Zamawiaj?cy w pkt VII.2.3) przyj?? maksymaln? (50%) warto?? zmiany Wynagrodzenia. Zamawiaj?cy przyj?? maksymaln? warto?? zmiany na poziomie 50% wysoko?ci wynagrodzenia z par. 10 ust.1 Umowy z uwagi na to, ?e rozlicznie za wykonane us?ugi przewiduje model rozliczenia powykonawczego w zale?no?ci od zakresu danego zlecenia powierzonego wykonawcy, st?d dok?adne okre?lenie wysoko?ci zmiany przed zleceniem okre?lonych prac jest niemo?liwe. Zmiana zosta?a wprowadzona na do dnia 31 grudnia 2022 r.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
W trakcie realizacji Umowy w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy, nast?pi? gwa?towny wzrost cen pali p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zamówienia poprzedzaj?cego zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw p?ynnych nast?pi? w wymiarze, którego Zamawiaj?cy dzia?aj?cy z nale?yt? staranno?ci? nie móg? przewidzie?. To samo dotyczy agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu paliw p?ynnych. Wzrost cen paliw p?ynnych, o którym powy?ej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do okre?lonych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji. Zmiana ta nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 2 825 316.10 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 2 935 131.96 PLN Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Trzebie? w roku 2022 - IV post?powanie 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement