Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tarnów:Matériaux de réparation routière

2023/S 55-158737  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Tarnów: Matériaux de réparation routière 2023/S 055-158737 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o Adresse postale: ul. Okr??na 11 Ville: Tarnów Code NUTS: PL217 Tarnowski Code postal: 33-100 Pays: Pologne Courriel: m.miterka@mpgk.tarnow.pl Téléphone: +48 146219373 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpgk.tarnow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Komunalna Spó?ka z o.o.
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Sukcesywny zakup mieszanek mineralno-asfaltowych na gor?co oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej dla potrzeb MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie w I po?owie 2023 roku" Numéro de référence: ZP/DD/2023/02
II.1.2) Code CPV principal 44113700 Matériaux de réparation routière
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup mieszanek mineralno-asfaltowych na gor?co oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej dla potrzeb Miejskiego Przedsi?biorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Tarnowie w I po?owie 2023 roku.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 389 160.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
SUKCESYWNY ZAKUP MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH NA GOR?CO
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44113620 Asphalte
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL217 Tarnowski Lieu principal d'exécution:
Teren miasta Tarnowa
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem tej cz??ci zamówienia jest sukcesywny zakup przez Zamawiaj?cego mieszanek mineralno - asfaltowych na gor?co o nast?puj?cym asortymencie i ilo?ci
:
mieszanka mineralno - asfaltowa warstwy ?cieralnej AC5 S, AC8S i AC11S dla dróg KR1-4 - min. ilo?? zamówienia 200 Mg, max. ilo?? zamówienia 500 Mg mieszanka mineralno - asfaltowa warstwy ?cieralnej dla dróg KR5-6 - min. ilo?? zamówienia 1Mg, max. ilo?? zamówienia 10 Mg mieszanka mineralno - asfaltowa warstwy wi???cej AC16W, AC22W dla dróg KR1-4 min. ilo?? zamówienia 100 Mg, max. ilo?? zamówienia 250 Mg mieszanka mineralno - asfaltowa warstwy wi???cej dla dróg KR 5-6 min. ilo?? zamówienia 1Mg, max. ilo?? zamówienia 10 Mg
   2. Wymagania, które musz? spe?nia? oferowane mieszanki mineralno- asfaltowe na gor?co: 1)mieszanki mineralno-asfaltowe na gor?co (dalej "materia?y") musz? by? wolne od wad, wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót drogowych w zakresie odpowiadaj?cym w?a?ciwo?ciom u?ytkowym i przeznaczeniu, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w tym ustaw? z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, ustaw? z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz innymi w?a?ciwymi przepisami, w tym rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania ?rodków jakie mog? by? u?ywane na drogach publicznych, ulicach oraz placach, spe?nia? parametry i wymagania techniczno-eksploatacyjne okre?lone w SWZ, odpowiada? warunkom technicznym WT-22010 "Mieszanki mineralno asfaltowe", spe?nia? wymagania jako?ciowe okre?lone norm? PN-EN 13108-1:2016-07 lub równowa?ne oraz posiada? odpowiednie atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne. Atesty i certyfikaty obowi?zuj?ce w UE przedstawione np. w j?zyku angielskim b?d? honorowane, je?eli zostan? przet?umaczone na j?zyk polski. 2)Pod poj?ciem ww. równowa?no?ci Zamawiaj?cy rozumie, ?e oferowane materia?y spe?niaj? wymagania wymienionej normy w zakresie: Uziarnienie kruszywa, w?a?ciwo?ci lepiszcza, Typ lepiszcza, jednorodno??. 3)Materia?y powinny posiada? dokument potwierdzaj?cy dopuszczenie do stosowania w budownictwie, który nale?y dostarczy? w dniu podpisania umowy, przed rozpocz?ciem dostaw. 4)Wykonawca w dniu podpisania umowy, przed rozpocz?ciem dostaw, dostarczy Zamawiaj?cemu: a)Kart? charakterystyki preparatu niebezpiecznego dla dostarczanego materia?u, b)recept? laboratoryjn? wg. której b?dzie produkowana mieszanka mineralno asfaltowa zgodn? z WT-2 2014 "Mieszanki mineralno asfaltowe". 5)Zamawiaj?cy w ka?dym czasie trwania umowy b?dzie mia? prawo ??da? od Wykonawcy aktualnych atestów, deklaracji zgodno?ci lub bada? laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych na gor?co. Wykonawca ma obowi?zek posiada? aktualne za?wiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jako?ci potwierdzaj?ce, ?e dostarczone mieszanki mineralno-asfaltowe odpowiadaj? okre?lonym normom lub specyfikacjom technicznym. Pozosta?y opis przedmiotu zamówienia zawarto w SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Odleg?o?? od Zak?adu Zamawiaj?cego przy ul. K?pielowej 4b w Tarnowie / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
SUKCESYWNY ZAKUP EMULSJI ASFALTOWEJ KATIONOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44113620 Asphalte
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL217 Tarnowski Lieu principal d'exécution:
Teren miasta Tarnowa
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem tej cz??ci zamówienia jest sukcesywny zakup przez Zamawiaj?cego emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej o nast?puj?cym asortymencie i ilo?ci
:
- Emulsja asfaltowa C65 B3 PU/RC min. ilo?? zamówienia 5 Mg, max. ilo?? zamówienia 50 Mg
   2.  Wymagania, które musi spe?nia? oferowana emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa: 1) emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa (dalej "materia?y") musi by? wolna od wad, wprowadzona do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót drogowych w zakresie odpowiadaj?cym w?a?ciwo?ciom u?ytkowym i przeznaczeniu, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w tym ustaw? z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, ustaw? z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz innymi w?a?ciwymi przepisami, w tym rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania ?rodków jakie mog? by? u?ywane na drogach publicznych, ulicach oraz placach, spe?nia? parametry i wymagania techniczno-eksploatacyjne okre?lone w SWZ, spe?nia? wymagania jako?ciowe okre?lone norm? PN-EN 13808:2013-10 lub równowa?ne oraz posiada? odpowiednie atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne, w tym Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci. Atesty i certyfikaty obowi?zuj?ce w UE przedstawione np. w j?zyku angielskim b?d? honorowane, je?eli zostan? przet?umaczone na j?zyk polski. 2) Pod poj?ciem ww. równowa?no?ci Zamawiaj?cy rozumie, ?e oferowane materia?y spe?niaj? wymagania wymienionej normy w zakresie: W?a?ciwo?ci organoleptyczne, Polarno?ci cz?stek, Indeksu rozpadu, Zdolno?ci do penetracji, Zawarto?ci asfaltu, Adhezji. 3) Materia?y powinny posiada? dokument potwierdzaj?cy dopuszczenie do stosowania w budownictwie, który nale?y dostarczy? w dniu podpisania umowy, przed rozpocz?ciem dostaw. 4) Wykonawca w dniu podpisania umowy, przed rozpocz?ciem dostaw, dostarczy Zamawiaj?cemu Kart? charakterystyki preparatu niebezpiecznego dla dostarczanego materia?u, 5) Zamawiaj?cy w ka?dym czasie trwania umowy b?dzie mia? prawo ??da? od Wykonawcy aktualnych atestów, deklaracji zgodno?ci lub badan laboratoryjnych emulsji asfaltowo kationowo szybkorozpadowej. Wykonawca ma obowi?zek posiada? aktualne za?wiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jako?ci potwierdzaj?ce, ?e dostarczona emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa odpowiada okre?lonym normom lub specyfikacjom technicznym. Pozosty opis przedmiotu zamówienia zawarto w SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Odleg?o?? od Zak?adu Zamawiaj?cego przy ul. K?pielowej 4b w Tarnowie / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 016-045240
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
SUKCESYWNY ZAKUP MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH NA GOR?CO
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STRABAG Infrastruktura Po?udnie Sp. z o.o., Numéro national d'identification: 5260038485 Adresse postale: ul. Lipowa 5a Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 52-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 280 657.50 PLN Valeur totale du marché/du lot: 279 410.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
SUKCESYWNY ZAKUP EMULSJI ASFALTOWEJ KATIONOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Nrr Grupa Poldim sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 8733054881 Adresse postale: Sieradza 190 Ville: ?abno Code NUTS: PL217 Tarnowski Code postal: 33-240 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 122 590.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 109 750.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy Prawo zamówie? publicznych
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/03/2023 "Sukcesywny zakup mieszanek mineralno-asfaltowych na gor?co oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej dla potrzeb MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie w I po?owie 2023 roku" 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
44113620 - Asphalte 
44113700 - Matériaux de réparation routière