Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 12/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tarnów: Services de conception technique

2020/S 124-304966  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Tarnów: Services de conception technique 2020/S 124-304966 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Spó?ka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adresse postale: Wojciecha Bandrowskiego 16 Ville: Tarnów Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 33-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: ?ukasz ?ak Courriel: lukasz.zak@psgaz.pl Téléphone: +48 134437247 Fax: +48 134463246 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.psgaz.pl www.psgaz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://zamowienia.psgaz.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Polska Spó?ka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Ja?le Adresse postale: ul. Floria?ska 112 Ville: Jas?o Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Code postal: 38-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: ?ukasz ?ak Courriel: lukasz.zak@psgaz.pl Téléphone: +48 134437247 Fax: +48 134463246 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.psgaz.pl www.psgaz.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://zamowienia.psgaz.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej w podziale na 4 cz??ci/zadania. Numéro de référence: PSGJA.ZZSP.901.015.20
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej zwi?zanej z realizacj nast?puj?cych zada?: Zadanie I. "Przebudowa sieci gazowej dn63/40 na dn110 i dn32/25 na dn90 oraz budowa ??cznika dn110 w m. D?brówki, Wola Ma?a, Czarna k. ?a?cuta". Zadanie II. "Przebudowa sieci gazowej s/c wraz z przy??czami w msc. ?a?cut przy ul. Bohaterów Westerplatte, Górne, Kusoci?skiego". Zadanie III. "Przebudowa sieci gazowej s/c w zwi?zku z ograniczeniami przesy?owymi sieci dystrybucyjnej w msc. Krasne - Wólka, cz.I oraz cz.II". Zadanie IV. "Przebudowa sieci gazowej s/c wraz z przy??czami w msc. Trzebownisko (na odcinku od mostu na rz. Wis?ok do granicy Rzeszowa w rejonie ul. Ciep?owniczej i ul. Za??skiej)"
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Przebudowa sieci gazowej dn63/40 na dn110 i dn32/25 na dn90 oraz budowa ??cznika dn110 w m. D?brówki, Wola Ma?a, Czarna k. ?a?cuta".
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exécution:
Teren dzia?ania Polskiej Spó?ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Ja?le.
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej zwi?zanej z realizacj zadania: "Przebudowa sieci gazowej dn63/40 na dn110 i dn32/25 na dn90 oraz budowa ??cznika dn110 w m. D?brówki, Wola Ma?a, Czarna k. ?a?cuta" zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGJA.ZMSZ.763A.228.760698.1.18 z dnia 25.10.2018 r. Orientacyjn tras gazoci?gów okre?la mapa do??czona do warunków technicznych. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
   1.  Uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów nieruchomo?ci, na których usytuowany b?dzie projektowany gazoci?g wraz z infrastruktur towarzysz?c?;
   2.  Wykonanie map do celów projektowych;
   3.  Uzyskanie wypisów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego b?d w przypadku jego braku uzyskanie na rzecz Zamawiaj?cego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
   4.  Uzyskanie zgód w?a?cicieli wszystkich nieruchomo?ci (b?d osób prawnie usankcjonowanych do dysponowania nieruchomo?ci?) na wej?cie w teren i trwa?e zaj?cie nieruchomo?ci na potrzeby inwestycji wraz ze zgod na konieczn wycink drzew i krzewów;
   5.  Opracowanie projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym dla zg?oszenia robót niewymagaj?cych decyzji pozwolenia na budow?.
   6.  Opracowanie kosztorysów inwestorskich;
   7.  Przed z?o?eniem dokumentacji na narad koordynacyjn (je?eli to konieczne) nale?y uzgodni w w?a?ciwej terytorialnie Gazowni lokalizacj przebiegu trasy gazoci?gów, uk?adów zaporowo-upustowych;
   8.  Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, operatów, uzgodnie i decyzji w tym na naradzie koordynacyjnej, niezb?dnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budow?, lub prawomocnego zg?oszenia przebudowy;
   9.  Uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiaj?cego prawomocnego pozwolenia na budow lub zg?oszenia; 10. Opracowanie w wymaganych przypadkach inwentaryzacji zieleni wysokiej wraz z uzyskaniem zezwolenia na usuni?cie drzew lub krzewów 11. Sporz?dzenie szczegó?owego zestawienia sieci rozdzielczej w rozbiciu na ?rednice i d?ugo?ci; 12. Raportowanie stanu zaawansowania prac zgodnie z zawart umow?.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 30/09/2020 Fin: 31/03/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Przebudowa sieci gazowej s/c wraz z przy??czami w msc. ?a?cut przy ul. Bohaterów Westerplatte, Górne, Kusoci?skiego".
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exécution:
Teren dzia?ania Polskiej Spó?ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Ja?le.
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej zwi?zanej z realizacj zadania: "Przebudowa sieci gazowej s/c wraz z przy??czami w msc. ?a?cut przy ul. Bohaterów Westerplatte, Górne, Kusoci?skiego" zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGJA.ZMSZ.763A.099.988589.1.20 z dnia 27.04.2020 r. Orientacyjn tras gazoci?gów okre?la mapa do??czona do warunków technicznych. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
   1.  Uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów nieruchomo?ci, na których usytuowany b?dzie projektowany gazoci?g wraz z infrastruktur towarzysz?c?;
   2.  Wykonanie map do celów projektowych;
   3.  Uzyskanie wypisów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego b?d w przypadku jego braku uzyskanie na rzecz Zamawiaj?cego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
   4.  Uzyskanie zgód w?a?cicieli wszystkich nieruchomo?ci (b?d osób prawnie usankcjonowanych do dysponowania nieruchomo?ci?) na wej?cie w teren i trwa?e zaj?cie nieruchomo?ci na potrzeby inwestycji wraz ze zgod na konieczn wycink drzew i krzewów;
   5.  Opracowanie projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym dla zg?oszenia robót niewymagaj?cych decyzji pozwolenia na budow?.
   6.  Opracowanie kosztorysów inwestorskich;
   7.  Przed z?o?eniem dokumentacji na narad koordynacyjn (je?eli to konieczne) nale?y uzgodni w w?a?ciwej terytorialnie Gazowni lokalizacj przebiegu trasy gazoci?gów, uk?adów zaporowo-upustowych;
   8.  Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, operatów, uzgodnie i decyzji w tym na naradzie koordynacyjnej, niezb?dnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budow?, lub prawomocnego zg?oszenia przebudowy;
   9.  Uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiaj?cego prawomocnego pozwolenia na budow lub zg?oszenia; 10. Opracowanie w wymaganych przypadkach inwentaryzacji zieleni wysokiej wraz z uzyskaniem zezwolenia na usuni?cie drzew lub krzewów 11. Sporz?dzenie szczegó?owego zestawienia sieci rozdzielczej w rozbiciu na ?rednice i d?ugo?ci; 12. Raportowanie stanu zaawansowania prac zgodnie z zawart umow?.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 30/09/2020 Fin: 31/05/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Przebudowa sieci gazowej s/c w zwi?zku z ograniczeniami przesy?owymi sieci dystrybucyjnej w msc. Krasne - Wólka, cz.I oraz cz.II"
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exécution:
Teren dzia?ania Polskiej Spó?ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Ja?le.
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej zwi?zanej z realizacj zadania: "Przebudowa sieci gazowej s/c w zwi?zku z ograniczeniami przesy?owymi sieci dystrybucyjnej w msc. Krasne - Wólka, cz.I oraz cz.II" zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGJA.ZMSZ.763A.044.594701.2.17-20 z dnia 10.03.2020 r. i PSGJA.ZMSZ.763A.045.595411.2.17-20 z dnia 10.03.2020 r. Orientacyjn tras gazoci?gów okre?la mapa do??czona do warunków technicznych. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
   1.  Uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów nieruchomo?ci, na których usytuowany b?dzie projektowany gazoci?g wraz z infrastruktur towarzysz?c?;
   2.  Wykonanie map do celów projektowych;
   3.  Uzyskanie wypisów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego b?d w przypadku jego braku uzyskanie na rzecz Zamawiaj?cego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
   4.  Uzyskanie zgód w?a?cicieli wszystkich nieruchomo?ci (b?d osób prawnie usankcjonowanych do dysponowania nieruchomo?ci?) na wej?cie w teren i trwa?e zaj?cie nieruchomo?ci na potrzeby inwestycji wraz ze zgod na konieczn wycink drzew i krzewów;
   5.  Opracowanie projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym dla zg?oszenia robót niewymagaj?cych decyzji pozwolenia na budow?.
   6.  Opracowanie kosztorysów inwestorskich;
   7.  Przed z?o?eniem dokumentacji na narad koordynacyjn (je?eli to konieczne) nale?y uzgodni w w?a?ciwej terytorialnie Gazowni lokalizacj przebiegu trasy gazoci?gów, uk?adów zaporowo-upustowych;
   8.  Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, operatów, uzgodnie i decyzji w tym na naradzie koordynacyjnej, niezb?dnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budow?, lub prawomocnego zg?oszenia przebudowy;
   9.  Uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiaj?cego prawomocnego pozwolenia na budow lub zg?oszenia; 10. Opracowanie w wymaganych przypadkach inwentaryzacji zieleni wysokiej wraz z uzyskaniem zezwolenia na usuni?cie drzew lub krzewów 11. Sporz?dzenie szczegó?owego zestawienia sieci rozdzielczej w rozbiciu na ?rednice i d?ugo?ci; 12. Raportowanie stanu zaawansowania prac zgodnie z zawart umow?.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 30/09/2020 Fin: 31/03/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Przebudowa sieci gazowej s/c wraz z przy??czami w msc. Trzebownisko (na odcinku od mostu na rz. Wis?ok do granicy Rzeszowa w rejonie ul. Ciep?owniczej i ul. Za??skiej)"
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exécution:
Teren dzia?ania Polskiej Spó?ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Ja?le.
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej zwi?zanej z realizacj zadania: "Przebudowa sieci gazowej s/c wraz z przy??czami w msc. Trzebownisko (na odcinku od mostu na rz. Wis?ok do granicy Rzeszowa w rejonie ul. Ciep?owniczej i ul. Za??skiej)" zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGJA.ZMSZ.763A.082.628597.1.20 z dnia 31.03.2020 r. Orientacyjn tras gazoci?gów okre?la mapa do??czona do warunków technicznych. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
   1.  Uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów nieruchomo?ci, na których usytuowany b?dzie projektowany gazoci?g wraz z infrastruktur towarzysz?c?;
   2.  Wykonanie map do celów projektowych;
   3.  Uzyskanie wypisów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego b?d w przypadku jego braku uzyskanie na rzecz Zamawiaj?cego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
   4.  Uzyskanie zgód w?a?cicieli wszystkich nieruchomo?ci (b?d osób prawnie usankcjonowanych do dysponowania nieruchomo?ci?) na wej?cie w teren i trwa?e zaj?cie nieruchomo?ci na potrzeby inwestycji wraz ze zgod na konieczn wycink drzew i krzewów;
   5.  Opracowanie projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym dla zg?oszenia robót niewymagaj?cych decyzji pozwolenia na budow?.
   6.  Opracowanie kosztorysów inwestorskich;
   7.  Przed z?o?eniem dokumentacji na narad koordynacyjn (je?eli to konieczne) nale?y uzgodni w w?a?ciwej terytorialnie Gazowni lokalizacj przebiegu trasy gazoci?gów, uk?adów zaporowo-upustowych;
   8.  Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, operatów, uzgodnie i decyzji w tym na naradzie koordynacyjnej, niezb?dnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budow?, lub prawomocnego zg?oszenia przebudowy;
   9.  Uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiaj?cego prawomocnego pozwolenia na budow lub zg?oszenia; 10. Opracowanie w wymaganych przypadkach inwentaryzacji zieleni wysokiej wraz z uzyskaniem zezwolenia na usuni?cie drzew lub krzewów 11. Sporz?dzenie szczegó?owego zestawienia sieci rozdzielczej w rozbiciu na ?rednice i d?ugo?ci; 12. Raportowanie stanu zaawansowania prac zgodnie z zawart umow?.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 30/09/2020 Fin: 31/05/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy:
   1.  nie podlegaj wykluczeniu,
   2.  spe?niaj nast?puj?ce warunki udzia?u w post?powaniu: a) posiadaj kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku. b) znajduj si w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: posiadaj ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn co najmniej 200 000,00 PLN (s?ownie: dwie?cie tysi?cy z?otych). c) posiadaj zdolno?ci techniczne lub zawodowe tj.: 1) wyka??, ?e w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie dokumentacje projektowe, które odpowiadaj swoim rodzajem dokumentacji projektowej stanowi?cej przedmiot zamówienia (tak?e w zakresie infrastruktury innej ni gazowa - dopuszcza si wykonanie dokumentacji w zakresie sieci wodoci?gowej lub kanalizacji t?ocznej z rur PE - nie ma zastosowania dla projektów modernizacyjnych sieci gazowej) o d?ugo?ci stanowi?cej 30 % d?ugo?ci przedmiotu zamówienia. 2) dysponuj lub b?d dysponowa nast?puj?cymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (osoby te b?d uczestniczy w realizacji zamówienia), które: a) posiadaj uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, wraz z aktualnym za?wiadczeniem o przynale?no?ci do w?a?ciwej Izby In?ynierów Budownictwa lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, które zosta?y wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane lub równowa?ne. W przypadku osób, które uzyska?y uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia musz spe?nia warunki okre?lone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej z zastrze?eniem tre?ci art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorz?dach zawodowych architektów oraz in?ynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117). Zamawiaj?cy okre?laj?c wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnie?, dopuszcza wykazanie dysponowaniem osobami spe?niaj?cymi warunki ?wiadczenia us?ug transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorz?dach zawodowych architektów oraz in?ynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1117). b) posiadaj do?wiadczenie w zakresie projektowania sieci gazowej.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
 
1.O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy: a) znajduj si w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: Posiadaj ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn co najmniej 200 000,00 PLN (s?ownie: dwie?cie tysi?cy z?otych). W przypadku, gdy informacje dotycz?ce kwoty ubezpieczenia, zawarte w odpowiednich miejscach w jednolitym dokumencie, b?d odwo?ywa si do walut obcych, wówczas Zamawiaj?cy dokona przeliczenia ich wed?ug ?redniego kursu NBP tabela A og?oszonego na dzie wys?ania og?oszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w dniu, o którym mowa powy?ej, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs tej waluty ostatnio og?oszony przez Narodowy Bank Polski przed wy?ej wymienionym dniem.
   2.  Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowi?za si do udost?pnienia zasobów, za szkod poniesion przez zamawiaj?cego powsta? wskutek nieudost?pnienia tych zasobów, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobów nie ponosi winy.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy: a) posiadaj zdolno?ci techniczne lub zawodowe tj.: 1) wyka??, ?e w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie dokumentacje projektowe, które odpowiadaj swoim rodzajem dokumentacji projektowej stanowi?cej przedmiot zamówienia (tak?e w zakresie infrastruktury innej ni gazowa - dopuszcza si wykonanie dokumentacji w zakresie sieci wodoci?gowej lub kanalizacji t?ocznej z rur PE - nie ma zastosowania dla projektów modernizacyjnych sieci gazowej) o d?ugo?ci stanowi?cej 30 % d?ugo?ci przedmiotu zamówienia. 2) dysponuj lub b?d dysponowa nast?puj?cymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (osoby te b?d uczestniczy w realizacji zamówienia), które: a) posiadaj uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, wraz z aktualnym za?wiadczeniem o przynale?no?ci do w?a?ciwej Izby In?ynierów Budownictwa lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, które zosta?y wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub równowa?ne. W przypadku osób, które uzyska?y uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia musz spe?nia warunki okre?lone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej z zastrze?eniem tre?ci art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorz?dach zawodowych architektów oraz in?ynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117). Zamawiaj?cy okre?laj?c wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnie?, dopuszcza wykazanie dysponowaniem osobami spe?niaj?cymi warunki ?wiadczenia us?ug transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorz?dach zawodowych architektów oraz in?ynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1117). b) posiadaj do?wiadczenie w zakresie projektowania sieci gazowej. Za spe?nienie powy?szego warunku Zamawiaj?cy uzna w przypadku oferowania przez Wykonawc wi?cej ni jednej cz??ci dysponowania minimum dwoma osobami posiadaj?cymi do?wiadczenie zawodowe zgodne z wymogami okre?lonymi w pkt.
   7. 1.2.3 ppkt.1) SIWZ, które b?d pe?ni?y samodzielne funkcje zwi?zane z realizacj zamówienia - jako Projektant, posiadaj?ce uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, wraz z aktualnym za?wiadczeniem o przynale?no?ci do w?a?ciwej Izby Budownictwa. Dopuszczalne jest wykazanie si równowa?nymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów wraz z dokumentami potwierdzaj?cymi posiadanie tych uprawnie?. W przypadku oferty najkorzystniejszej na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca przedstawi wykaz osób zgodnie ze wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 4 do SIWZ - wymagany przez Zamawiaj?cego w pkt
   9. 19.12 SIWZ.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
Zamawiaj?cy informuje, i przeprowadzi post?powanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy, co oznacza, i Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Je?eli wykonawca b?dzie uchyla si od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, Zamawiaj?cy zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu Wykonawca, który z?o?y ofert najwy?ej ocenion spo?ród pozosta?ych ofert.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Wykonawca zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci okre?lonej w pkt 11.1 SIWZ.
   2.  Wadium wed?ug wyboru Wykonawcy mo?e by wniesione w nast?puj?cych formach
:
pieni?dzu, por?czeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por?czeniach udzielanych przez podmioty.
   3.  Wadium wnoszone w formie por?cze lub gwarancji musi zosta z?o?one w oryginale i musi obejmowa ca?y okres zwi?zania ofert?.
   4.  W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo por?czenia, z tre?ci tych dokumentów musi w szczególno?ci jednoznacznie wynika zobowi?zanie gwaranta do zap?aty ca?ej kwoty wadium nieodwo?alnie i bezwarunkowo na pierwsze ??danie Zamawiaj?cego, zawieraj?ce o?wiadczenie, ?e zaistnia?y okoliczno?ci, o których mowa w art. 46 Ustawy - bez konieczno?ci potwierdzania tych okoliczno?ci.
   5.  Zamawiaj?cy zwraca si o za??czenie do oferty kopii przelewu wadium lub gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Wykonawca za zrealizowanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie rycza?towe.
   2.  Wynagrodzenie p?atne b?dzie w terminie 30 dni od dnia dor?czenia prawid?owo wystawionej faktury. Podstaw do wystawienia faktury b?dzie wykonanie Przedmiotu Umowy.
   3.  P?atno? wynagrodzenia nast?pi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzie p?atno?ci Strony przyjmuj dzie obci??enia rachunku bankowego Zamawiaj?cego.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Zgodnie z przepisami art. 23 ustawy i zapisami SIWZ.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji umowy zawiera wzór Umowy stanowi?cy Za??cznik nr 5 do SIWZ. Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz warunki ich wprowadzenia zosta?y okre?lone w SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 12/08/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 11/10/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 12/08/2020 Heure locale: 11:30 Lieu:
Polska Spó?ka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Ja?le, ul. Floria?ska 112, 38-200 Jas?o.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:
   1.  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawieart. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Z zastrze?eniem tre?ci art. 133 ust. 4 Ustawy, to jest wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 14 Ustawy, je?eli osoba, o której mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. d Ustawy.
   2.  za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   3.  za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   4.  odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
   5.  O?wiadcze o których mowa w punktach
   9. 19.6 -
   9. 19.10 SIWZ (za??cznik Nr 2 do SIWZ.)
   6.  zobowi?zanie podmiotu trzeciego do udost?pnienia zasobów (je?eli dotyczy).
   7.  polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwot 200 000,00 z (s?ownie: dwie?cie tysi?cy z?otych) na potwierdzenie warunku okre?lonego w pkt
   7. 1.2.2. SIWZ
   8.  dowodów okre?laj?cych, czy us?ugi wymienione w jednolitym dokumencie wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, zosta?y wykonane nale?ycie.
   9.  Wykaz osób skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie i do?wiadczenia niezb?dnego do wykonania przedmiotowego zamówienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie warunku okre?lonego w punkcie
   7. 1.2.3. ppkt 2 SIWZ. Wykaz nale?y sporz?dzi wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 4 do SIWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 / +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wobec czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania Wykonawca mo?e sk?ada ?rodki ochrony prawnej, wed?ug zasad okre?lonych w Dzia VI ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   4.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych - Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 / +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique