Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tarnów: Services de conception technique

2020/S 149-366456  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Tarnów: Services de conception technique 2020/S 149-366456 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Spó?ka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Ville: Tarnów Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 33-100 Pays: Pologne Courriel: przetargi.wroclaw@psgaz.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.psgaz.pl Adresse du profil d'acheteur: https://www.psgaz.pl/ www.psgaz.pl https://www.psgaz.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sieci gazowej ?r/c w Wa?brzychu, ul. Uczniowska I w podziale na dwie cz??ci. Numéro de référence: 2020/W500/WP-002602
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych modernizacji sieci gazowej ?redniego ci?nienia oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, w podziale na 2 cz??ci: - cz?? 1: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Modernizacja sieci gazowej ?redniego ci?nienia w Wa?brzychu, ul. Uczniowska I - etap I - do torowiska", - cz?? 2: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Modernizacja sieci gazowej ?redniego ci?nienia w Wa?brzychu, ul. Uczniowska I - etap II - od torowiska".
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Modernizacja sieci gazowej ?r/c w Wa?brzychu, ul. Uczniowska I - etap I - do torowiska"
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL517 Wa?brzyski
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja sieci gazowej ?r/c w Wa?brzychu, ul. Uczniowska I - etap I - do torowiska", tj.: 1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót; 2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwole i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego, od w?a?ciwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow lub dokonanie zg?oszenia w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego zamiaru rozpocz?cia robót budowlanych b?d budowy nie wymagaj?cych uzyskania pozwolenia na budow?; 3) wykonanie kosztorysu inwestorskiego; 4) sprawowanie nadzoru autorskiego. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty zosta w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi?cym Za??cznik nr
   2. 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr
   5. 1 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Modernizacja sieci gazowej ?r/c w Wa?brzychu, ul. Uczniowska I - etap II - od torowiska"
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL517 Wa?brzyski
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja sieci gazowej ?r/c w Wa?brzychu, ul. Uczniowska I - etap II - od torowiska", tj.: 1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót; 2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwole i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego, od w?a?ciwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow lub dokonanie zg?oszenia w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego zamiaru rozpocz?cia robót budowlanych b?d budowy nie wymagaj?cych uzyskania pozwolenia na budow?; 3) wykonanie kosztorysu inwestorskiego; 4) sprawowanie nadzoru autorskiego. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty zosta w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi?cym Za??cznik nr
   2. 2 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr
   5. 2 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 113-275255
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Modernizacja sieci gazowej ?r/c w Wa?brzychu, ul. Uczniowska I - etap I - do torowiska"
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Modernizacja sieci gazowej ?r/c w Wa?brzychu, ul. Uczniowska I - etap II - od torowiska"
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wobec czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej, wed?ug zasad okre?lonych w art. 179 i nast?pnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych - Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique