Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tarnów: Services de conception technique

2021/S 178-464752  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Tarnów: Services de conception technique 2021/S 178-464752 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Spó?ka Gazownictwa sp.zo.o.
Adresse postale: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Ville: Tarnów Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 33-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Bartoszewicz Courriel: sylwia.bartoszewicz@psgaz.pl Téléphone: +48 583258452 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.psgaz.pl
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na przebudowie gazoci?gów i przy??czy n/c w msc. Gdynia, ul. Sienkiewicza - etap II [SG/00071896]
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem Zamówienia jest :Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na przebudowie gazoci?gów i przy??czy n/c w msc. Gdynia, ul. Sienkiewicza - etap II [SG/00071896] gazoci?g n/c dn180PE; L= ok.262 [m] gazoci?g n/c dn90PE; L= ok.19 [m] przy??cza dn63PE; L= ok.218 [m]; 15szt. przy??cza do prze??czenia dn63PE/dn50stal; 2szt./1szt. W oparciu o warunki przy??czenia do sieci gazowej, stanowi?ce za??cznik nr 2 do umowy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty zosta w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi?cym Za??cznik nr 1 do umowy oraz we wzorze Umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 73 449.60 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation 71320000 Services de conception technique 71322200 Services de conception de pipelines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'exécution:
Gdynia, ul. Sienkiewicza - etap II
II.2.4) Description des prestations:
 1)wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na przebudowie gazoci?gów i przy??czy n/c w msc. Gdynia, ul. Sienkiewicza - etap II [SG/00071896], w oparciu o warunki techniczne stanowi?ce za??cznik nr 2 do Umowy. 2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwole i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiaj?cego, od w?a?ciwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow?; 3) wykonanie kosztorysu inwestorskiego; 4) sprawowanie nadzoru autorskiego. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty zosta w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi?cym za??cznik nr 1 do Umowy oraz we Wzorze umowy, stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 119-316390
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na przebudowie gazoci?gów i przy??czy n/c w msc. Gdynia, ul. Sienkiewicza - etap II [SG/00071896]
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: JT PROJEKT Jolanta Tadeusiak Numéro national d'identification: 5291338053 Adresse postale: Milanówek Ville: Milanówek Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 05-822 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 73 449.60 PLN Valeur totale du marché/du lot: 43 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Post?powanie prowadzone jest w formie elektronicznej na platformie zakupowej PSG. Aby z?o?y ofert wraz z za??cznikami nale?y si zalogowa w platformie zakupowej PSG znajduj?cej si na stronie (https:// zamowienia.psgaz.pl). Do oferty wykonawca za??cza dokumenty i o?wiadczenia wskazane w pkt 13.1 SWZ. Pozosta?e dokumenty i o?wiadczenia wykonawca z?o?y na wezwanie zamawiaj?cego.
   2.  Zamawiaj?cy informuje, i wykonawca nie jest obowi?zany do z?o?enia wraz z ofert jednolitego dokumentu, zamawiaj?cy za??da tego o?wiadczenia wy??cznie od wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona.
   3.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych, o których mowa w pkt
   9. 4 SWZ, tj. w zakresie podstaw wykluczenia.
   4.  Zamawiaj?cy, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych, w zakresie spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w pkt
   9. 6 SWZ, tj.: 1) na potwierdzenie spe?niania warunku, o którym mowa w pkt
   8. 1.2.4 ppkt 1 SWZ - wykazu us?ug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane (wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 5 do SWZ) oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz którego us?ugi zosta?y wykonane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie wykonawcy; 2) na potwierdzenie spe?niania warunku, o którym mowa w pkt
   8. 1.2.4 ppkt 2 SWZ - wykazu osób (wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 6 do SWZ), skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie i do?wiadczenia niezb?dnego do wykonania zamówienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu nale?y do??czy kopi uprawnie wraz z aktualnymi za?wiadczeniami o przynale?no?ci do w?a?ciwej miejscowo Izby In?ynierów Budownictwa.
   5.  Wymagania techniczne i organizacyjne sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte s w rozdziale 10 SWZ, dost?pnej na stronie (https://zamowienia.psgaz.pl). https://zamowienia.psgaz.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224567801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy. ?rodki ochrony prawnej okre?lone zosta?y w dziale IX ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby.
   1.  Odwo?anie wnosi si w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 1 lub 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   5.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy.
   6.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj opatrzenia podpisem zaufanym.
   7.  Pisma w formie pisemnej wnosi si za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   8.  Wymagane elementy odwo?ania okre?la art. 516 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych- Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique 
71322200 - Services de conception de pipelines