Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tarnów: Services de nettoyage

2020/S 99-238389  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Tarnów: Services de nettoyage 2020/S 099-238389 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Spó?ka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Ville: Tarnów Code NUTS: PL21 Code postal: 33-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Patrycja Plaza Courriel: patrycja.plaza@psgaz.pl Téléphone: +48 583258164 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.psgaz.pl www.psgaz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?ugi sprz?tania w obiektach nale??cych do OZG w Gda?sku - zamówienie sektorowe Numéro de référence: 2020/WG00/WP-002354
II.1.2) Code CPV principal 90910000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest sprz?tanie w?asnym sprz?tem i ?rodkami wszystkich powierzchni obejmuj?cych pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, ci?gi komunikacyjne, toalety, klatki schodowe, pomieszczenia socjalne znajduj?ce si w budynkach Oddzia?u w Gda?sku oraz jego jednostek terenowych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 2 101 567.02 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL63 Lieu principal d'exécution:
W obiektach nale??cych do OZG w Gda?sku, POLSKA, zgodnie z za??cznikiem nr 1 do umowy
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest sprz?tanie w?asnym sprz?tem i ?rodkami wszystkich powierzchni obejmuj?cych pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, ci?gi komunikacyjne, toalety, klatki schodowe, pomieszczenia socjalne znajduj?ce si w budynkach Oddzia?u w Gda?sku oraz jego jednostek terenowych. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zosta okre?lony w: a) Za??czniku nr 3 do SIWZ - wzór umowy; b) Za??czniku nr 1 do umowy - wykaz obiektów - okre?laj?cy powierzchni oraz opis obiektów; c) Za??czniku nr 2 do umowy - zakres prac - okre?laj?cy zakres prac i cz?stotliwo? us?ug sprz?tania; d) Za??czniku nr 3 do umowy - wykaz ?rodków czysto?ci - okre?laj?cy wymagania dla ?rodków czysto?ci, które zostan u?yte do realizacji us?ugi. Zamawiaj?cy nie zapewnia - w celu realizacji umowy ?adnych urz?dze i sprz?tu niezb?dnych do utrzymania czysto?ci.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 
1.Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z. 2019 poz. 1843), polegaj?cej na: 1) zmianie tre?ci umowy w zwi?zku ze zmian przeznaczenia pomieszcze lub obiektów i w zwi?zku z tym zmian cz?stotliwo?ci wykonywania us?ugi; 2) Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia zakresu ?wiadczonych us?ug i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 20 % warto?ci umowy, m.in.: w przypadku zwi?kszenia liczby obiektów lub powierzchni obiektów.
   2.  W przypadku: 1) zwi?kszenia zakresu us?ugi, wynagrodzenie stanowi b?dzie iloczyn powierzchni danego obiektu i stawki za 1 m2; 2) rozliczenie za wykonanie zamówienia z prawa opcji odbywa si b?dzie na zasadach okre?lonych w umowie w odniesieniu do rozliczania us?ug zamówienia podstawowego; 3) Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicach ww. limitów; 4) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z którego mo?e, ale nie musi korzysta w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji Wykonawcy nie przys?uguje ?adne roszczenie z tego tytu?u; 5) Wykonawca o?wiadcza, ?e wyra?a zgod na zawarcie prawa opcji w umowie, nie b?dzie wnosi oraz zrzeka si jakichkolwiek roszcze z tytu?u niekorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji.
   3.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z Prawa Opcji, o której mowa w ust. 1 pkt powy?ej, Zamawiaj?cy poinformuje o tym Wykonawc pisemnie ze wskazaniem terminu zmiany realizacji us?ugi.
   4.  W przypadku zwi?kszenia ilo?ci obiektów lub powierzchni obiektów, rozliczenie us?ugi b?dzie nast?powa zgodnie z postanowieniami § 5 umowy.
   5.  W przypadku zaistnienia uzasadnionych potrzeb, Zamawiaj?cy - w ramach prawa opcji i w uzgodnieniu z Wykonawc - zleca obs?ug sprz?tania w lokalizacjach, które nie zosta?y wskazane w umowie, w cenach obowi?zuj?cych dla obszaru, na którego terenie znajduje si dodatkowa lokalizacja.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 037-088612
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Us?ugi sprz?tania w obiektach nale??cych do OZG w Gda?sku - zamówienie sektorowe
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Security & Cleaning System Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 8992567888 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL51 Code postal: 53-149 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 825 815.22 PLN Valeur totale du marché/du lot: 2 101 567.02 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224567801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
   1.  Wobec czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania Wykonawca mo?e sk?ada ?rodki ochrony prawnej, wed?ug zasad okre?lonych w art. 179 i nast?pne ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych - Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 01-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage