Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tarnów:Services de réparation et d'entretien de compteurs à gaz

2022/S 150-430760  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/08/2022 S150 Pologne-Tarnów: Services de réparation et d'entretien de compteurs à gaz 2022/S 150-430760 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Spó?ka Gazownictwa sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Ville: Tarnów Code NUTS: PL217 Tarnowski Code postal: 33-100 Pays: Pologne Courriel: przetargi.poznan@psgaz.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.psgaz.pl Adresse du profil d'acheteur: https://zamowienia.psgaz.pl/
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug wymiany gazomierzy miechowych na terenie dzia?alno?ci PSG sp. z o.o. Oddzia? Zak?ad Gazowniczy w Poznaniu Numéro de référence: 2022/W300/WP-003442
II.1.2) Code CPV principal 50411200 Services de réparation et d'entretien de compteurs à gaz
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem Zamówienia jest ?wiadczenie us?ug wymiany gazomierzy miechowych u odbiorców gazu ziemnego na terenie dzia?alno?ci Polskiej Spó?ki Gazownictwa sp. z o.o. Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Poznaniu. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zosta? okre?lony w Za??czniku nr 1 do SWZ, stanowi?cym Szczegó?owy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz we wzorze umowy stanowi?cych Za??cznik nr 3 do SWZ. Przedmiot zamówienia zosta? podzielony na 6 cz??ci.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui) Valeur hors TVA: 3 751 020.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie nr 1: wymiana 15 500 szt. gazomierzy na obszarze dzia?ania Gazowni Pozna? Pó?noc
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50411200 Services de réparation et d'entretien de compteurs à gaz
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exécution:
Teren dzia?alno?ci Polskiej Spó?ki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia?u Zak?ad Gazowniczy w Poznaniu, na obszarze okre?lonym dla zadania nr 1 w Za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga wymiany gazomierzy u odbiorców gazu ziemnego w wybranych i wskazanych przez Zamawiaj?cego punktach, zlokalizowanych na terenie PSG Sp. z o.o., Oddzia? Zak?ad Gazowniczy w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje wymian? 15 500 szt. gazomierzy na obszarze dzia?ania Gazowni Pozna? Pó?noc. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty zosta? w Szczegó?owym Opisie przedmiotu zamówienia, stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 3 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczegó?owym Opisie Przedmiotu Zamówienia, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy? 50 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy? 20 % liczby wymian gazomierzy w zakresie Cz??ci nr 1, zgodnie z § 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi? zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin realizacji: Umowa w zakresie ka?dej Cz??ci / Zadania zawarta zostanie z jednym Wykonawc? i obowi?zywa? b?dzie od dnia jej zawarcia do 31.12.2022r.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie nr 2: wymiana 9 000 szt. gazomierzy na obszarze dzia?ania Gazowni Pozna? Wschód
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50411200 Services de réparation et d'entretien de compteurs à gaz
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exécution:
Teren dzia?alno?ci Polskiej Spó?ki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia?u Zak?ad Gazowniczy w Poznaniu, na obszarze okre?lonym dla zadania nr 2 w Za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga wymiany gazomierzy u odbiorców gazu ziemnego w wybranych i wskazanych przez Zamawiaj?cego punktach, zlokalizowanych na terenie PSG Sp. z o.o., Oddzia? Zak?ad Gazowniczy w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje wymian? 9 000 szt. gazomierzy na obszarze dzia?ania Gazowni Pozna? Wschód. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty zosta? w Szczegó?owym Opisie przedmiotu zamówienia, stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 3 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczegó?owym Opisie Przedmiotu Zamówienia, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy? 50 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy? 20 % liczby wymian gazomierzy w zakresie Cz??ci nr 2, zgodnie z § 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi? zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin realizacji: Umowa w zakresie ka?dej Cz??ci / Zadania zawarta zostanie z jednym Wykonawc? i obowi?zywa? b?dzie od dnia jej zawarcia do 31.12.2022r.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie nr 3: wymiana 8 600 szt. gazomierzy na obszarze Gazowni Pozna? Po?udnie
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50411200 Services de réparation et d'entretien de compteurs à gaz
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exécution:
Teren dzia?alno?ci Polskiej Spó?ki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia?u Zak?ad Gazowniczy w Poznaniu, na obszarze okre?lonym dla zadania nr 3 w Za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga wymiany gazomierzy u odbiorców gazu ziemnego w wybranych i wskazanych przez Zamawiaj?cego punktach, zlokalizowanych na terenie PSG Sp. z o.o., Oddzia? Zak?ad Gazowniczy w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje wymian? 8 600 szt. gazomierzy na obszarze Gazowni Pozna? Po?udnie. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty zosta? w Szczegó?owym Opisie przedmiotu zamówienia, stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 3 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczegó?owym Opisie Przedmiotu Zamówienia, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy? 50 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy? 20 % liczby wymian gazomierzy w zakresie Cz??ci nr 3, zgodnie z § 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi? zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin realizacji: Umowa w zakresie ka?dej Cz??ci / Zadania zawarta zostanie z jednym Wykonawc? i obowi?zywa? b?dzie od dnia jej zawarcia do 31.12.2022r.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie nr 4: wymiana 4 950 szt. gazomierzy na obszarze dzia?ania Gazowni w Nowym Tomy?lu, Gazowni w Lesznie, Gazowni w ?remie oraz Gazowni w ?rodzie Wielkopolskiej
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50411200 Services de réparation et d'entretien de compteurs à gaz
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exécution:
Teren dzia?alno?ci Polskiej Spó?ki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia?u Zak?ad Gazowniczy w Poznaniu, na obszarze okre?lonym dla zadania nr 4 w Za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga wymiany gazomierzy u odbiorców gazu ziemnego w wybranych i wskazanych przez Zamawiaj?cego punktach, zlokalizowanych na terenie PSG Sp. z o.o., Oddzia? Zak?ad Gazowniczy w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje wymian? 4 950 szt. gazomierzy na obszarze dzia?ania Gazowni w Nowym Tomy?lu, Gazowni w Lesznie, Gazowni w ?remie oraz Gazowni w ?rodzie Wielkopolskiej. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty zosta? w Szczegó?owym Opisie przedmiotu zamówienia, stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 3 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczegó?owym Opisie Przedmiotu Zamówienia, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy? 50 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy? 20 % liczby wymian gazomierzy w zakresie Cz??ci nr 4, zgodnie z § 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi? zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin realizacji: Umowa w zakresie ka?dej Cz??ci / Zadania zawarta zostanie z jednym Wykonawc? i obowi?zywa? b?dzie od dnia jej zawarcia do 31.12.2022r.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie nr 5: wymiana 5 240 szt. gazomierzy na obszarze dzia?ania Gazowni w Kaliszu, Gazowni w Ostrowie Wielkopolskim, Gazowni w Gostyniu
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50411200 Services de réparation et d'entretien de compteurs à gaz
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exécution:
Teren dzia?alno?ci Polskiej Spó?ki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia?u Zak?ad Gazowniczy w Poznaniu, na obszarze okre?lonym dla zadania nr 5 w Za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga wymiany gazomierzy u odbiorców gazu ziemnego w wybranych i wskazanych przez Zamawiaj?cego punktach, zlokalizowanych na terenie PSG Sp. z o.o., Oddzia? Zak?ad Gazowniczy w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje wymian? 5 240 szt. gazomierzy na obszarze dzia?ania Gazowni w Kaliszu, Gazowni w Ostrowie Wielkopolskim, Gazowni w Gostyniu. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty zosta? w Szczegó?owym Opisie przedmiotu zamówienia, stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 3 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczegó?owym Opisie Przedmiotu Zamówienia, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy? 50 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy? 20 % liczby wymian gazomierzy w zakresie Cz??ci nr 5, zgodnie z § 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi? zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin realizacji: Umowa w zakresie ka?dej Cz??ci / Zadania zawarta zostanie z jednym Wykonawc? i obowi?zywa? b?dzie od dnia jej zawarcia do 31.12.2022r.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie nr 6: wymiana 4 800 szt. gazomierzy na obszarze dzia?ania Gazowni w Gnie?nie i Gazowni w Pile.
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50411200 Services de réparation et d'entretien de compteurs à gaz
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exécution:
Teren dzia?alno?ci Polskiej Spó?ki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia?u Zak?ad Gazowniczy w Poznaniu, na obszarze okre?lonym dla zadania nr 6 w Za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga wymiany gazomierzy u odbiorców gazu ziemnego w wybranych i wskazanych przez Zamawiaj?cego punktach, zlokalizowanych na terenie PSG Sp. z o.o., Oddzia? Zak?ad Gazowniczy w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje wymian? 4 800 szt. gazomierzy na obszarze dzia?ania Gazowni w Gnie?nie i Gazowni w Pile. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty zosta? w Szczegó?owym Opisie przedmiotu zamówienia, stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 3 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby wymian gazomierzy w okresie obowi?zywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczegó?owym Opisie Przedmiotu Zamówienia, przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy? 50 % i zwi?kszenie nie mo?e przekroczy? 20 % liczby wymian gazomierzy w zakresie Cz??ci nr 6, zgodnie z § 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie b?dzie stanowi? zmiany umowy. Zamawiaj?cy zamawia us?ugi wed?ug w?asnych potrzeb.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin realizacji: Umowa w zakresie ka?dej Cz??ci / Zadania zawarta zostanie z jednym Wykonawc? i obowi?zywa? b?dzie od dnia jej zawarcia do 31.12.2022r.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 102-287144
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Zadanie nr 1: wymiana 15 500 szt. gazomierzy na obszarze dzia?ania Gazowni Pozna? Pó?noc
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ugowe "WANAD" Ma?gorzata Lewicka-Chmielecka Adresse postale: ul. Ignacego Paderewskiego 8/3 Ville: Legnica Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Code postal: 59-220 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 209 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 856 995.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Zadanie nr 2: wymiana 9 000 szt. gazomierzy na obszarze dzia?ania Gazowni Pozna? Wschód
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ugowe "WANAD" Ma?gorzata Lewicka-Chmielecka Adresse postale: ul. Ignacego Paderewskiego 8/3 Ville: Legnica Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Code postal: 59-220 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 702 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 497 610.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Zadanie nr 3: wymiana 8 600 szt. gazomierzy na obszarze Gazowni Pozna? Po?udnie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ugowe "WANAD" Ma?gorzata Lewicka-Chmielecka Adresse postale: ul. Ignacego Paderewskiego 8/3 Ville: Legnica Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Code postal: 59-220 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 670 800.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 475 494.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Zadanie nr 4: wymiana 4 950 szt. gazomierzy na obszarze dzia?ania Gazowni w Nowym Tomy?lu, Gazowni w Lesznie, Gazowni w ?remie oraz Gazowni w ?rodzie Wielkopolskiej
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ugowe "WANAD" Ma?gorzata Lewicka-Chmielecka Adresse postale: ul. Ignacego Paderewskiego 8/3 Ville: Legnica Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Code postal: 59-220 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 386 100.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 273 685.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
Zadanie nr 5: wymiana 5 240 szt. gazomierzy na obszarze dzia?ania Gazowni w Kaliszu, Gazowni w Ostrowie Wielkopolskim, Gazowni w Gostyniu
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ugowe "WANAD" Ma?gorzata Lewicka-Chmielecka Adresse postale: ul. Ignacego Paderewskiego 8/3 Ville: Legnica Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Code postal: 59-220 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 408 720.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 289 719.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 6 Intitulé:
Zadanie nr 6: wymiana 4 800 szt. gazomierzy na obszarze dzia?ania Gazowni w Gnie?nie i Gazowni w Pile.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ugowe "WANAD" Ma?gorzata Lewicka-Chmielecka Adresse postale: ul. Ignacego Paderewskiego 8/3 Ville: Legnica Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Code postal: 59-220 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 374 400.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 265 392.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   2. ?rodki ochrony prawnej okre?lone zosta?y w Dziale IX Ustawy.
   3. Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a;
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego Post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   5. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 1 lub 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   6. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   7. Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/08/2022 Pologne-Tarnów: Services de réparation et d'entretien de compteurs à gazType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 05/08/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
50411200 - Services de réparation et d'entretien de compteurs à gaz