Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tarnów:Travaux de construction de gazoducs

2023/S 58-172259  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-Tarnów: Travaux de construction de gazoducs 2023/S 058-172259 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Spó?ka Gazownictwa sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Ville: Tarnów Code NUTS: PL217 Tarnowski Code postal: 33-100 Tarnów Pays: Pologne Point(s) de contact: Marzena ?elichowska, Agnieszka Jaworska - Bogulak Courriel: przetargi.kielce@psgaz.pl Téléphone: +48 413494122/ +48 413494346 Fax: +48 413685126 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.psgaz.pl
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na budowie gazoci?gu wysokiego ci?nienia DN 400 wraz z infrastruktur? towarzysz?c? stanowi?ce Zadanie nr 1B. Numéro de référence: PSGKI.ZZSP.901.005.22
II.1.2) Code CPV principal 45231220 Travaux de construction de gazoducs
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa, dokonanie niezb?dnych sprawdze? i rozruchów oraz oddanie do u?ytkowania gazoci?gu wysokiego ci?nienia DN 400 wraz z infrastruktur? towarzysz?c? stanowi?ce Zadanie nr 1B przedsi?wzi?cia inwestycyjnego pn. "Budowa gazoci?gu relacji Lubienia - Mas?ów oraz gazoci?gu relacji Mójcza - Kielce" (Roboty), zgodnie z dokumentacj? projektow? (Dokumentacja).
   2.  Zamawiaj?cy informuje, ?e przekazane dane osobowe b?d? przetwarzane zgodnie z informacj? zawart? w "Obowi?zku informacyjnym" dost?pnym na stronie internetowej Zamawiaj?cego pod adresem www.psgaz.pl, w zak?adce: Dla kontrahenta / Obowi?zek informacyjny.
   3.  Z uwagi na ograniczenia techniczne, nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do informacji zawartych w SWZ mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/public post?powania publiczne nr PSGKI.ZZSP.901.005.22. www.psgaz.pl https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/public
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 43 184 175.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 Travaux de préparation de chantier 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 45111200 Travaux de préparation et de dégagement de chantier 45111240 Travaux d'assèchement des sols 45112100 Travaux de creusement de tranchées 45112210 Travaux de décapage de terre végétale 45112300 Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain 45112700 Travaux d'aménagement paysager 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 45231200 Travaux de construction d'oléoducs et de gazoducs 45231220 Travaux de construction de gazoducs 45233124 Travaux de construction d'artères de grande circulation 45255000 Travaux de construction pour l'industrie du pétrole et du gaz 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment 45342000 Pose de clôtures 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment 71632200 Services d'essais non destructifs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exécution:
Teren dzia?ania Polskiej Spó?ki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia? Zak?ad Gazowniczy w Kielcach, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
(4.1. SWZ) Przedmiotem zamówienia jest budowa, dokonanie niezb?dnych sprawdze? i rozruchów oraz oddanie do u?ytkowania gazoci?gu wysokiego ci?nienia DN 400 wraz z infrastruktur? towarzysz?c? stanowi?ce Zadanie nr 1B przedsi?wzi?cia inwestycyjnego pn. "Budowa gazoci?gu relacji Lubienia - Mas?ów oraz gazoci?gu relacji Mójcza - Kielce" (Roboty), zgodnie z dokumentacj? projektow? (Dokumentacja). Uszczegó?owienie Opisu Przedmiotu Zamówienia znajduje si? w Za??czniku nr 1 do SWZ (SZCZEGÓ?OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OBOWI?ZKÓW WYKONAWCY), stanowi?ce jednocze?nie Za??cznik nr 1 do wzoru umowy. Zamawiaj?cy informuje, i? w ramach zadania nr 1B, wyst?pi? z wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow?. Dokumentacja zosta?a z?o?ona do Urz?du Wojewódzkiego. Planowana data uzyskania pozwolenia na budow? to 31 pa?dziernika 2022 r. Zamawiaj?cy zastrzega, ?e zawarcie umowy o zamówienie publiczne nast?pi po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budow?.
   2.  (4.1.1. SWZ) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 388 pkt 2 lit. c) Ustawy nieprzekraczaj?cych 10 % warto?ci zamówienia podstawowego. W ramach zamówie?, o których mowa w art. 388 pkt. 2 lit. c) Ustawy Zamawiaj?cy przewiduje podobne roboty budowlane na Zadaniu przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego. Zamówienia polegaj?ce na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostan? udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia prac budowlanych na Zadaniu przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego, w przypadku wyst?pienia przeszkód faktycznych lub prawnych w ramach realizacji zamówienia podstawowego. Za zamówienia polegaj?ce na powtórzeniu podobnych robót budowlanych Zamawiaj?cy uzna mi?dzy innymi realizacj? dodatkowego zespo?u zaporowo-upustowego wraz z odcinkiem gazoci?gu, realizacj? dodatkowej ochrony przeciwkorozyjnej (czynnej oraz biernej), instalacji elektrycznej oraz odgromowej, realizacja dodatkowych prac prze??czeniowych, sprawdze? i rozruchów.
   3.  (3.5. SWZ) Zgodnie z art. 257 pkt 1) Ustawy, Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?ce zwrotowi ?rodki z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane.
   4.  (3.4. SWZ) Zamawiaj?cy:
   4. 1. nie przewiduje zwrotu kosztów udzia?u w post?powaniu;
   4. 2. nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych;
   4. 3. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
   4. 4. nie przewiduje aukcji elektronicznej;
   4. 5. nie dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych;
   4. 6. informuje, i? je?eli ostatni dzie? terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy [art. 509 ust. 2 Ustawy],
   4. 7. informuje, ?e po podpisaniu Umowy na realizacj? przedmiotowego zadania (Umowa g?ówna) zostanie zawarta Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych - Za??cznik nr 12 do SWZ,
   4. 8. informuje, i? wraz z Umow? na realizacj? przedmiotowego zadania (Umowa g?ówna), Wykonawca zobowi?zany jest do podpisania obligatoryjnej klauzuli antykorupcyjnej - Za??cznik nr 8 do Umowy
   4. 9. informuje, ?e posiada status du?ego przedsi?biorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdzia?aniu nadmiernym opó?nieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2019 poz. 118).
   5.  Z uwagi na ograniczenia techniczne, nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do informacji zawartych w SWZ mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/public post?powania publiczne nr PSGKI.ZZSP.901.005.22 https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/public
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 6 Prix - Pondération: 94
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.07.01.00-00-0012/16
II.2.14) Informations complémentaires Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko, dzia?anie
   7. 1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesy?u i dystrybucji energii, umowa o dofinansowanie nr POIS.07.01.00-00-0012/16-00 z dnia 29.03.2018 r.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 180-510522
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na budowie gazoci?gu wysokiego ci?nienia DN 400 wraz z infrastruktur? towarzysz?c? stanowi?ce Zadanie nr 1B.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STALPROFIL S.A.
Adresse postale: ul. Ro?dzie?skiego 11a Ville: D?browa Górnicza Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-308 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 39 258 340.91 PLN Valeur totale du marché/du lot: 31 476 378.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 / +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Polska Spó?ka Gazownictwa sp. z o.o. (dalej: PSG) z dniem 2 listopada 2022 roku utraci?a status zamawiaj?cego sektorowego w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). W zwi?zku z powy?szym PSG nie jest zobowi?zana do stosowania do udzielanych zamówie? przepisów ustawy PZP.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych - Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 / +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/03/2023 Wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na budowie gazoci?gu wysokiego ci?nienia DN 400 wraz z infrastruktur? towarzysz?c? stanowi?ce Zadanie nr 1B. 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111240 - Travaux d'assèchement des sols 
45112100 - Travaux de creusement de tranchées 
45112210 - Travaux de décapage de terre végétale 
45112300 - Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain 
45112700 - Travaux d'aménagement paysager 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45231200 - Travaux de construction d'oléoducs et de gazoducs 
45231220 - Travaux de construction de gazoducs 
45233124 - Travaux de construction d'artères de grande circulation 
45255000 - Travaux de construction pour l'industrie du pétrole et du gaz 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45342000 - Pose de clôtures 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
71632200 - Services d'essais non destructifs