Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tarnów: Travaux de construction de gazoducs

2022/S 52-136295  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Tarnów: Travaux de construction de gazoducs 2022/S 052-136295 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Spó?ka Gazownictwa sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 2021/W900/WUP-000073 Adresse postale: Wojciecha Bandrowskiego 16 Ville: Tarnów Code NUTS: PL Polska Code postal: 33-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jankowska Courriel: przetargi.gorzow@psgaz.pl Téléphone: +48 957365667 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.psgaz.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.psgaz.pl/
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Budowa gazoci?gu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odr? - etap II" - zamówienie sektorowe Numéro de référence: 2021W900/WUP/000073
II.1.2) Code CPV principal 45231220 Travaux de construction de gazoducs
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest budowa, dokonanie niezb?dnych sprawdze? i rozruchów oraz oddanie do u?ytkowania gazoci?gu w/c DN 300 i DN 250 stal o d?ugo?ci oko?o 43 km na odcinku: stacja nadawcza t?oka w K?odawie (dz. 27/39) - stacja odbiorcza t?oka w Mo?ciczkach (dz. 166/3, 166/4) zaprojektowanych w ramach Etapu II Projektu "Budowa gazoci?gu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odr?". Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w ramach zadania pod nazw? "Budowa gazoci?gu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odr?", które jest wspó?finansowanie ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, dzia?anie
   7. 1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesy?u i dystrybucji energii. Projekt - "Budowa gazoci?gu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie n/O" nr POIS.07.01.00-00-0013/16. Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Offre la plus basse: 83 950 000.00 PLN / Offre la plus élevée: 109 240 300.00 PLN prise en considération
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111200 Travaux de préparation et de dégagement de chantier
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL431 Gorzowski Lieu principal d'exécution:
Stacja nadawcza t?oka w K?odawie (dz. 27/39) - stacja odbiorcza t?oka w Mo?ciczkach (dz. 166/3, 166/4).
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest budowa, dokonanie niezb?dnych sprawdze? i rozruchów oraz oddanie do u?ytkowania gazoci?gu w/c DN 300 i DN 250 stal o d?ugo?ci oko?o 43 km na odcinku stacja nadawcza t?oka w K?odawie (dz. 27/39) - stacja odbiorcza t?oka w Mo?ciczkach (dz. 166/3, 166/4) zaprojektowanych w ramach Etapu II Projektu "Budowa gazoci?gu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odr?". Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w ramach zadania pod nazw? "Budowa gazoci?gu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odr?", które jest wspó?finansowanie ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, dzia?anie
   7. 1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesy?u i dystrybucji energii. Projekt - "Budowa gazoci?gu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie n/O" nr POIS.07.01.00-00-0013/16. Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.Szczegó?owy Opis Przedmiotu Zamówienia, obowi?zki Wykonawcy, wymagania materia?owe i dla armatury oraz inne warunki i zasady realizacji zamówienia stanowi?ce uszczegó?owienie pkt 4 zawiera Za??cznik nr 9 do SWZ - wzór umowy oraz Za??cznik nr 2 do umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Odbiór ko?cowy Robót zostanie dokonany w terminie 540 dni od podpisania umowy, nie pó?niej ni? do 04.07.2023r.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt - "Budowa gazoci?gu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odr?" nr POIS.07.01.00-00-0013/16.
II.2.14) Informations complémentaires Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.01.00-00-0013/16-00 z dnia 23 kwietnia 2020 roku.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 199-520324
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
"Budowa gazoci?gu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odr? - etap II" - zamówienie sektorowe
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZRUG Sp. z o.o., ul. Tadeusz Ko?ciuszki 76/3, 61-892 Pozna? Numéro national d'identification: 7780048640 Adresse postale: ul. Tadeusza Ko?ciuszki 76/3 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-892 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@zrug.pl Téléphone: +48 616500857
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 57 532 149.67 PLN Valeur totale du marché/du lot: 83 950 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 1)Wykonawca sk?ada ofert? zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w SWZ. Tre?? z?o?onej oferty musi odpowiada? tre?ci SWZ. 2) Oferta wraz z za??cznikami oraz JEDZ pod rygorem niewa?no?ci nale?y sporz?dzi? w postaci elektronicznej i opatrzy? kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wed?ug wymogów okre?lonych w pkt. 10 SWZ. 3) Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym Wykonawca sk?ada przet?umaczone na j?zyk polski. 4) Do oferty (Formularz ofertowy - Za??cznik nr 1 do SWZ) Wykonawca za??cza aktualne na dzie? sk?adania ofert: 1) o?wiadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ w formie JEDZ, a) W przypadku wspólnego ubiegania si? o Zamówienie przez Wykonawców, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawców. Jednolite dokumenty potwierdzaj? brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunków udzia?u w Post?powaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w Post?powaniu lub kryteriów selekcji. b) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada JEDZ tak?e podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunków udzia?u w Post?powaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si? na jego zasoby. 2) dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium, 3) Pe?nomocnictwo - je?li dotyczy, 4) o?wiadczenie Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia - za??cznik nr 8 do SWZ ( je?li dotyczy), 5) zobowi?zanie podmiotu trzeciego - Za??cznik nr 7 do SWZ ( je?li dotyczy), * Pozosta?e dokumenty wskazane
   9. 7 i
   9. 9 SWZ Wykonawca z?o?y na wezwanie Zamawiaj?cego. 5) Je?eli Wykonawca planuje powierzy? cz??? Zamówienia Podwykonawcom, powinien tak?e wskaza? w Formularzu ofertowym - Za??cznik nr 1 do SWZ, któr? cz??? zamówienia zamierza powierzy? Podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca nie b?dzie powierza? ?adnych cz??ci Zamówienia (czynno?ci obj?tych zamówieniem) podwykonawcom równie? powinien zawrze? stosown? informacj? w Formularzu ofertowym - Za??cznik nr 1 do SWZ. 6) W przypadku, gdy Wykonawc? reprezentuje pe?nomocnik, do oferty nale?y za??czy? orygina? w?a?ciwego pe?nomocnictwa, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów do??czonych do oferty. Dokument nale?y z?o?y? w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dla zachowania formy elektronicznej pe?nomocnictwa do podpisania oferty mo?liwym jest z?o?enie skanu pe?nomocnictwa uprzednio sporz?dzonego w formie pisemnej, z elektronicznym po?wiadczeniem sporz?dzanym stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to po?wiadczenie notariusz opatrzy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7) Wykonawca ponosi koszty zwi?zane z przygotowaniem i z?o?eniem oferty. 8) Wykonawca mo?e, przed up?ywem terminu do sk?adania ofert, wycofa? ofert?. 9) Zgodnie z art. 257 pkt 1 Ustawy, Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki publiczne, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Ustawy. ?rodki ochrony prawnej okre?lone zosta?y w Dziale IX Ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022 Pologne-Tarnów: Travaux de construction de gazoducsType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45231220 - Travaux de construction de gazoducs