Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tarnobrzeg: ...lectricitÈ

2022/S 56-146412  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Tarnobrzeg: ...lectricitÈ 2022/S 056-146412 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Tarnobrzeg reprezentowane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Adresse postale: ul. Ko?ciuszki 32 Ville: Tarnobrzeg Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 39-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Straburzy?ska Courriel: zampub@um.tarnobrzeg.pl TÈlÈphone: +48 158226570 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.tarnobrzeg.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑDostawa energii elektrycznej, obejmuj?ca sprzeda? i dystrybucj? energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, na potrzeby budynkÛw u?ytkowych, lokali u?ytkowych, lokali mieszkalnych, o?wietle
II.1.2) Code CPV principal 09310000 ...lectricitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   3. 1. Przedmiotem zamÛwienia jest ÑDostawa energii elektrycznej, obejmuj?ca sprzeda? i dystrybucj? energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, na potrzeby budynkÛw u?ytkowych, lokali u?ytkowych, lokali mieszkalnych, o?wietlenia ulicznego, miejsc u?yteczno?ci publicznej, szko?y oraz obiektÛw administracyjnych Zamawiaj?cego w modelu gie?dowym (transzowym)î.
   3. 2. Standardy jako?ciowe:
   3. 2.1. Przedmiotem zamÛwienia s? dostawy energii elektrycznej o okre?lonych, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, standardach jako?ciowych.
   3. 2.2. Standardy jako?ciowe energii elektrycznej opisane s? w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. ñ Prawo energetyczne oraz w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? w obrocie energi? elektryczn? okre?la Rozporz?dzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. 2019 r., poz
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 9 179 756.64 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Lieu principal d'exÈcution:
Miast Tarnobrzeg
II.2.4) Description des prestations:

   3. 1. Przedmiotem zamÛwienia jest ÑDostawa energii elektrycznej, obejmuj?ca sprzeda? i dystrybucj? energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, na potrzeby budynkÛw u?ytkowych, lokali u?ytkowych, lokali mieszkalnych, o?wietlenia ulicznego, miejsc u?yteczno?ci publicznej, szko?y oraz obiektÛw administracyjnych Zamawiaj?cego w modelu gie?dowym (transzowym)î.
   3. 2. Standardy jako?ciowe:
   3. 2.1. Przedmiotem zamÛwienia s? dostawy energii elektrycznej o okre?lonych, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, standardach jako?ciowych.
   3. 2.2. Standardy jako?ciowe energii elektrycznej opisane s? w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. ñ Prawo energetyczne oraz w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? w obrocie energi? elektryczn? okre?la Rozporz?dzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 503 ze zm.);
   3. 2.3. Standardy dotycz?ce dystrybucji energii elektrycznej zawarte s? w Taryfie Operatora, ktÛra okre?la:
   3. 2.3.a.1. grupy taryfowe i szczegÛ?owe kryteria kwalifikowania odbiorcÛw do tych grup;
   3. 2.3.a.2. sposÛb ustalania op?at za przy??czenie do sieci Operatora, za? w przypadku przy??czenia do sieci o napi?ciu znamionowym nie wy?szym ni? 1 kV tak?e rycza?towe stawki op?at;
   3. 2.3.a.3. stawki op?at za ?wiadczenie us?ugi dystrybucji i warunki ich stosowania, z uwzgl?dnieniem podzia?u na stawki wynikaj?ce z:
   3. 2.3.a.3.1. dystrybucji energii elektrycznej (sk?adniki zmienne i sta?e stawki sieciowej),
   3. 2.3.a.3.2. korzystania z krajowego systemu elektroenergetycznego (stawki jako?ciowe),
   3. 2.3.a.3.3. odczytywania wskaza? uk?adÛw pomiarowo-rozliczeniowych i ich bie??cej kontroli (stawki abonamentowe),
   3. 2.3.a.3.4. przedterminowego rozwi?zania kontraktÛw d?ugoterminowych (stawki op?aty przej?ciowej),
   3. 2.3.a.3.5. zapewnienia dost?pno?ci energii elektrycznej ze ?rÛde? odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym (stawka op?aty OZE);
   3. 2.4. sposÛb ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrÛw jako?ciowych energii elektrycznej i standardÛw jako?ciowych obs?ugi odbiorcÛw;
   3. 2.5. sposÛb ustalania op?at za:
   3. 2.5.a.1. ponadumowny pobÛr energii biernej,
   3. 2.5.a.2. przekroczenia mocy umownej,
   3. 2.5.a.3. nielegalny pobÛr energii elektrycznej,
   3. 2.6. op?aty za us?ugi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy;
   3. 2.7. op?aty za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 233-613180
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
ÑDostawa energii elektrycznej, obejmuj?ca sprzeda? i dystrybucj? energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, na potrzeby budynkÛw u?ytkowych, lokali u?ytkowych, lokali mieszkalnych, o?wietle
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PGE ObrÛt S.A.
Adresse postale: ul. 8-go Marca 6 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-959 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 887697706 Fax: +48 887697706
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 9 240 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 9 179 756.64 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: nie dotyczy Ville: Nie dotyczy Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia orazponiÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw Pzp przys?uguj? ?rodkiochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwieniaprzys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list? o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej wpost?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany napodstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzucasi?niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie orazwskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby zwanej dalej ÑIzb?î w formie pisemnej lub w postaci elektronicznejpodpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanegocertyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania wtaki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   7.  Wykonawca mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?ania poinformowa? zamawiaj?cego oniezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej jest onzobowi?zany na podstawie ustawy, na ktÛre nie przys?uguje odwo?anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 7 / 7
   8.  W przypadku uznania zasadno?ci przekazanej informacji zamawiaj?cy powtarza czynno?? albo dokonujeczynno?ci zaniechanej, informuj?c o tym wykonawcÛw w sposÛb przewidziany w ustawie dla tej czynno?ci.
   9.  Na powy?sze czynno?ci nie przys?uguje odwo?anie z zastrze?eniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 10. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cegostanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?o przes?ane przy u?yciu ?rodkÛw komunikacjielektronicznej, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?o przes?ane w inny sposÛb. 11. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnychwarunkÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiejlub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej. 12. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 10 i 11 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, wktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciachstanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/03/2022 Pologne-Tarnobrzeg: ...lectricitÈType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité