Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tarnobrzeg:Services d'installation de machines et d'équipements

2023/S 98-306200  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Tarnobrzeg: Services d'installation de machines et d'équipements 2023/S 098-306200 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU Adresse postale: UL.SZPITALNA 1 Ville: TARNOBRZEG Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 39-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Sapielak-Majchrowska Courriel: przetargi@szpitaltbg.pl Téléphone: +48 158123209 Fax: +48 158123203 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpitaltbg.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej.
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wymiana d?wigów windowych w ramach zadania: "Poprawa stanu technicznego obiektów u?ytkowych Szpitala poprzez wymian? d?wigów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu" Numéro de référence: WSz - II.4.291.25.2023
II.1.2) Code CPV principal 51500000 Services d'installation de machines et d'équipements
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana d?wigów windowych w ramach zadania: "Poprawa stanu technicznego obiektów u?ytkowych Szpitala poprzez wymian? d?wigów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu"
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia i Za??cznik nr 3 do SWZ - Formularz cenowy.
   3.  Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia okre?la "Projekt umowy" stanowi?cy za??cznik nr 12 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42416100 Ascenseurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Lieu principal d'exécution:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówieni obejmuje: 1) dostaw? d?wigów windowych; 2) monta? d?wigów windowych; 3) demonta? wymienianych d?wigów, kabin i instalacji; 4) utylizacj? zdemontowanych urz?dze?, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; 5) uzyskania wszelkich koniecznych i wymaganych przez ustaw? Prawo budowlane lub inne przepisy prawa decyzji (w szczególno?ci pozwole?), uzgodnie?, zgód, zg?osze?, opinii, itp. dla realizacji przedmiotu umowy; 6) wykonanie i dostarczenie dokumentacji technicznej wymaganiami okre?lonymi przez UDT, przeprowadzenie certyfikacji zgodnie z obowi?zuj?cymi normami, oraz dopuszczenia przez UDT d?wigu do u?ytkowania; 7) wspó?udzia? wykonawcy przy czynno?ciach dopuszczenia do u?ytkowania przez UDT; 8) zapewnienie przegl?dów okresowych wymaganych przepisami UDT w okresie gwarancji.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia i Za??cznik nr 3 do SWZ - Formularz cenowy.
   3.  Przedmiot umowy zostanie wykonany z materia?ów dostarczonych przez Wykonawc?. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do oceny równowa?no?ci proponowanych rozwi?za?, a tak?e prawo do korzystania w tym wzgl?dzie z opinii ekspertów. W przypadku rozbie?no?ci Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo wyboru montowanych materia?ów budowlano - monta?owych.
   4.  Wszystkie materia?y i robocizna powinny by? zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, obowi?zuj?cych Norm oraz spe?niaj?ce wymagania atestów i przepisów, dopuszczaj?cych do stosowania w obiektach s?u?by zdrowia. Na ka?de ??danie Zamawiaj?cego, Wykonawca przed?o?y Zamawiaj?cemu kart? techniczn? materia?u b?d? urz?dzenia oraz wszelkie certyfikaty i deklaracje, potwierdzaj?ce zgodno?? z obowi?zuj?c? norm? czy te? aprobat? techniczn?.
   5.  Wszystkie prace musz? by? wykonywane w sposób nie naruszaj?cy warunków gwarancji producenckiej na wbudowywane materia?y i montowane wyposa?enie i osprz?t. Z chwil? odbioru robót, potwierdzonych protoko?em, o którym mowa w § 9 ust. 6 na Zamawiaj?cego przechodz? wszystkie uprawnienia z tytu?u gwarancji producenckiej. W przypadku przedstawienia przez Zamawiaj?cego zastrze?e? co do wp?ywu wykonywanych prac na w/w gwarancj?, Wykonawca zobowi?zany jest przedstawi? pisemne o?wiadczenie producenta, ?e sposób wykonania prac nie narusza gwarancji producenta.
   6.  Wykonawca w okresie gwarancji winien co najmniej raz w roku, przeprowadzi? kontrol? w zakresie obs?ugi rocznej wed?ug zapisów w dokumentacji wykonawczej.
   7.  Roboty budowlane winny by? wykonane zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowi?zuj?cymi normami technicznymi i technologicznymi, obowi?zuj?cymi standardami zabezpieczenia i bezpiecze?stwa, wytycznymi i zalecanymi uzgodnieniami do wykonania w czasie budowy, dokumentacj? projektow?.
   8.  Roboty budowlane winny by? wykonywane z uwzgl?dnieniem w?a?ciwej organizacji robót na terenie czynnych obiektów szpitalnych, wed?ug ustalonego zakresu prac, które b?d? uzgadniane na bie??co z u?ytkownikami pomieszcze?. Dodatkowo Wykonawca zapewnia: po??czenie nowej instalacji z instalacjami istniej?cymi, wykonanie przegród szczelnych, a tak?e koniecznych os?on i zabezpiecze?.
   9.  Parametry wskazanego przez Zamawiaj?cego standardu przedstawiaj? warunki techniczne, eksploatacyjne, u?ytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa okre?la klas? produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca mo?e zaoferowa? równowa?ne produkty, pod warunkiem ?e b?d? posiada?y nie gorsze parametry techniczne ni? opisane i podane w SWZ. 10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako??, zgodno?? z warunkami technicznymi i jako?ciowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 11. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia okre?la "Projekt umowy" stanowi?cy za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Gwarancja na wykonanie przedmiotu zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   1. Wymagania dotycz?ce wadium
:
Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w kwocie : 40 000,00 z?.
   2.  Opis kryteriów oceny ofert: Dla kryterium cena - Cena brutto Dla kryterium - Gwarancja na przedmiotu zamówienia: 24 m-ce 0 pkt (warunek minimalny); 36 m-cy 10 pkt; 48 m-cy 20 pkt; 60 m-cy 30 pkt; 72 m-ce 40 pkt
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 055-160871
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Wymiana d?wigów windowych w ramach zadania: "Poprawa stanu technicznego obiektów u?ytkowych Szpitala poprzez wymian? d?wigów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu"
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zgodnie z zapisami Ustawy ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  W post?powaniu odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  W sprawie ?rodków ochrony prawnej stosuje si? przepisy Dzia?u IX ?rodki ochrony prawnej, art. 505 i nast. Ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023 Wymiana d?wigów windowych w ramach zadania: "Poprawa stanu technicznego obiektów u?ytkowych Szpitala poprzez wymian? d?wigów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu" 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
42416100 - Ascenseurs 
51500000 - Services d'installation de machines et d'équipements