Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 18/04/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tarnobrzeg:Travaux de pr╚paration de chantier

2023/S 55-158454  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Tarnobrzeg: Travaux de pr╚paration de chantier 2023/S 055-158454 Avis de march╚ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Tarnobrzeg reprezentowane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Adresse postale: ul. Ko?ciuszki 32 Ville: Tarnobrzeg Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 39-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Straburzy?ska Courriel: zampub@um.tarnobrzeg.pl T╚l╚phone: +48 158226570 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.tarnobrzeg.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-631579d2-c18b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4 Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-631579d2-c18b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4 La communication ╚lectronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas g╚n╚ralement disponibles. Un acc╦s direct non restreint et complet ces outils et dispositifs est possible gratuitement l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-631579d2-c18b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Tarnobrzega
II.1.2) Code CPV principal 45100000 Travaux de pr╚paration de chantier
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Zadanie nr 1: Budowa drogi gminnej ulicy Chrobaka w Tarnobrzegu. Zadanie nr 2: Przebudowa dr█g ˝ ul. Wary?skiego, Wyspia?skiego, 12-go Pa?dziernika: a) Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ludwika Wary?skiego wraz z niezb?dn? infrastruktur? techniczn? w Tarnobrzegu. b) Przebudowa drogi wewn?trznej od ulicy Wyspia?skiego do ulicy Tracza wraz z budow? nowych miejsc parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu. c) Przebudowa drogi gminnej ul. 12-go Pa?dziernika w Tarnobrzegu Zadanie nr 3: Przebudowa dr█g ˝ ul. Sielecka, Jasie?, Szcz??liwa, Sobowska: a) Budowa chodnika na ul. Sieleckiej w Tarnobrzegu. b) Przebudowa drogi wewn?trznej ul. Jasie? w miejscowo?ci Tarnobrzeg. c) Budowa drogi ul. Szcz??liwej w Tarnobrzegu. d) Przebudowa ul. Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi w Tarnobrzegu Zadanie nr 4: Przebudowa dr█g: Podle?na, Kanadyjska a) Przebudowa ul. Podle?nej w Tarnobrzegu. b) Przebudowa ul. Kanadyjskiej w Tarnobrzegu. Zadanie nr 5: Przebudowa dr█g: Ja?minowa, Czere?ni
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 1: Budowa drogi gminnej ulicy Chrobaka w Tarnobrzegu.

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes ╚lectriques 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 45233000 Travaux de construction, de fondation et de rev═tement d'autoroutes, de routes 45233142 Travaux de r╚paration de routes 45233150 Ouvrages de mod╚ration du trafic 45233253 Travaux de rev═tement de chemins pi╚tonniers 45236000 Travaux de nivelage 45315300 Installations d'alimentation ╚lectrique 45316110 Installation de mat╚riel d'╚clairage public 45233290 Installation de panneaux de signalisation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Lieu principal d'ex╚cution:
Miasto Tarnobrzeg
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 1: Budowa drogi gminnej ulicy Chrobaka w Tarnobrzegu: Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje budow? drogi gminnej ulicy Chrobaka w Tarnobrzegu w nast?puj?cym zakresie: ´ bran?a drogowa: wymiana konstrukcji nawierzchni, budowa chodnika przyjezdniowego, zjazd█w, zatoki autobusowej, wykonanie p?tli do zawracania, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, ´ bran?a sanitarna: przebudow? istniej?cej sieci oraz budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa przepustu, przebudowa rowu melioracyjnego, regulacja wysoko?ciowa istniej?cych studzienek kanalizacyjnych, skrzynek zasuw i naziemnego uzbrojenia istniej?cej infrastruktury podziemnej, wykonanie dodatkowych zag?szcze? przekop█w po robotach gazowych wykonanych przez Zak?ad Gazowniczy, zabezpieczenie kolizji. ´ bran?a telekomunikacyjna: zabezpieczenie kolizji. ´ bran?a elektroenergetyczna: budowa linii kablowej, wymiana s?up█w o?wietlenia ulicznego wraz z oprawami, zabezpieczenie kolizji,
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 528 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy stosowa? b?dzie ni?ej podane kryteria i ich znaczenie procentowe w spos█b opisany ni?ej: A/ Cena ˝ waga 60 % B/ D?ugo?? okresu gwarancji i r?kojmi- waga 20% C/ Termin realizacji- waga 20%
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 2: Przebudowa dr█g ˝ ul. Wary?skiego, Wyspia?skiego, 12-go Pa?dziernika
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes ╚lectriques 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 45233000 Travaux de construction, de fondation et de rev═tement d'autoroutes, de routes 45233142 Travaux de r╚paration de routes 45233150 Ouvrages de mod╚ration du trafic 45233253 Travaux de rev═tement de chemins pi╚tonniers 45236000 Travaux de nivelage 45315300 Installations d'alimentation ╚lectrique 45316110 Installation de mat╚riel d'╚clairage public 45233290 Installation de panneaux de signalisation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Lieu principal d'ex╚cution:
Miasto Tarnobrzeg
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 2: Przebudowa dr█g ˝ ul. Wary?skiego, Wyspia?skiego, 12-go Pa?dziernika: a) Rozbudowa ulicy Ludwika Wary?skiego w Tarnobrzegu w km od 0+000,00 do 0+351,00: Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje rozbudow? ulicy Ludwika Wary?skiego w Tarnobrzegu w km od 0+000,00 do 0+351,00 w nast?puj?cym zakresie: ´ bran?a drogowa: przebudowa jezdni, przebudowa zjazd█w, budowa miejsc postojowych, budowa chodnik█w, budowa ?cie?ek pieszo-rowerowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, ´ bran?a sanitarna: budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci wodoci?gowej. ´ bran?a elektroenergetyczna: budowa o?wietlenia ulicznego wraz z kablem zasilaj?cym, wykonanie szafy o?wietlenia ulicznego. ´ wycinka drzew, wykonanie nasadze? kompensacyjnych. b) Przebudowa drogi wewn?trznej od ulicy Wyspia?skiego do ulicy Tracza wraz z budow? nowych miejsc parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudow? drogi wewn?trznej b?d?cej ??cznikiem pomi?dzy ulic? Wyspia?skiego a ulic? Tracza w nast?puj?cym zakresie: ´ bran?a drogowa: rozbi█rka istniej?cych element█w drogowych (kraw??niki, obrze?a, nawierzchnie bitumiczne, nawierzchnie z p?yt betonowych oraz z kostki betonowej), budowa jezdni drogi wewn?trznej, miejsc postojowych i terenu utwardzonego z kostki betonowej, budowa chodnika z kostki betonowej, budowa zjazd█w z kostki betonowej, wprowadzenie sta?ej organizacji ruchu; ´ bran?a sanitarna: budowa odwodnienia poprzez projektowane wpusty deszczowe, studnie betonowe oraz przewody kanalizacji deszczowej, budowa dw█ch zbiornik█w maj?cych ba celu czasow? retencj? nadmiaru w█d opadowych i roztopowych. ´ bran?a elektroenergetyczna: budowa o?wietlenia, zabezpieczenie i przebudowa istniej?cych kabli energetycznych- koliduj?cych z przedmiotow? inwestycj?. ´ wycinki drzew koliduj?cych z przedmiotow? inwestycj? c) Przebudowa drogi gminnej ul. 12-go Pa?dziernika w Tarnobrzegu Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudow? ul. 12-go Pa?dziernika na odcinku od 0+000km do 0+995km w nast?puj?cym zakresie: ´ bran?a drogowa: przebudowa istniej?cej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowa istniej?cych zjazd█w o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, budowa opaski z kostni betonowej, budowa parkingu o nawierzchni z kostki betonowej, wprowadzenie sta?ej organizacji ruchu; ´ bran?a sanitarna: budowa odwodnienia poprzez projektowane wpusty deszczowe, studnie betonowe oraz przewody kanalizacji deszczowej, przebudowa odcink█w sieci wodoci?gowej wraz z monta?em armatury odcinaj?cej i przebudow? hydrantu nadziemnego, przebudowa odcinka sieci gazowej wraz z zabezpieczeniem kolizji i skrzy?owa? wyst?puj?cych w ramach lokalizacji; ´ bran?a elektroenergetyczna: budowa o?wietlenia, zabezpieczenie i przebudowa istniej?cych kabli energetycznych- koliduj?cych z przedmiotow? inwestycj?. ´ wycinki drzew koliduj?cych z przedmiotow? inwestycj?
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 528 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy stosowa? b?dzie ni?ej podane kryteria i ich znaczenie procentowe w spos█b opisany ni?ej: A/ Cena ˝ waga 60 % B/ D?ugo?? okresu gwarancji i r?kojmi- waga 20% C/ Termin realizacji- waga 20%
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 3: Przebudowa dr█g ˝ ul. Sielecka, Jasie?, Szcz??liwa, Sobowska
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes ╚lectriques 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 45233000 Travaux de construction, de fondation et de rev═tement d'autoroutes, de routes 45233142 Travaux de r╚paration de routes 45233150 Ouvrages de mod╚ration du trafic 45233253 Travaux de rev═tement de chemins pi╚tonniers 45236000 Travaux de nivelage 45315300 Installations d'alimentation ╚lectrique 45316110 Installation de mat╚riel d'╚clairage public 45233290 Installation de panneaux de signalisation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Lieu principal d'ex╚cution:
Miasto Tarnobrzeg
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 3: Przebudowa dr█g ˝ ul. Sielecka, Jasie?, Szcz??liwa, Sobowska a) Budowa chodnika na ul. Sieleckiej w Tarnobrzegu. ´ bran?a drogowa: budowa chodnika wraz z przebudow? zjazd█w, poszerzenie jezdni, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ´ bran?a sanitarna: budowa odwodnienia liniowego. b) Przebudowa drogi wewn?trznej ul. Jasie? w miejscowo?ci Tarnobrzeg Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudow? ul. Jasie? na odcinku nr 1 od 0+000km do 0+195km oraz na odcinku nr 2 od 0+000km do 0+319km w nast?puj?cym zakresie: ´ bran?a drogowa: budowa jezdni ul. Jasie? z betonu asfaltowego. ´ bran?a sanitarna: budowa kanalizacji deszczowej na odcinku nr 1 oraz na odcinku nr 2 od km 0+000 do 0+180; ´ bran?a telekomunikacyjna: przebudowa urz?dze? OPL oraz z zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej ´ bran?a elektroenergetyczna: przebudowa linii napowietrznej nN, przebudowa przy??cza kablowego nN, zabezpieczenie i wykonanie przepust█w rezerwowych na istniej?cych przy??czach i liniach kablowych nN. ´ wycinki drzew koliduj?cych z przedmiotow? inwestycj? c) Budowa drogi ul. Szcz??liwej w Tarnobrzegu Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje Budow? drogi ul. Szcz??liwej w Tarnobrzegu na odcinku od 0+000km do 0+360,35km w nast?puj?cym zakresie: ´ bran?a drogowa: rozbi█rka istniej?cych element█w drogowych, przebudowa istniej?cej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowa istniej?cego zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowa pobocza z kruszywa, wprowadzenie sta?ej organizacji ruchu; ´ bran?a sanitarna: budowa odwodnienia poprzez projektowane wpusty deszczowe, studnie betonowe oraz przewody kanalizacji deszczowej, przebudowa istniej?cego rowu, przebudowa odcink█w sieci wodoci?gowej i przestawieniem hydrantu nadziemnego, przebudowa odcinka sieci gazowej wraz z zabezpieczeniem kolizji i skrzy?owa? wyst?puj?cych w ramach lokalizacji, ´ bran?a telekomunikacyjna: budowa kana?u technologicznego. ´ bran?a elektroenergetyczna: przebudowa lamp o?wietlenia ulicznego wraz z wymian? opraw, przebudowa przy??czy kablowego nN, przebudowa kolizji, ´ wycinki drzew koliduj?cych z przedmiotow? inwestycj?. d) Przebudowa ul. Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi w Tarnobrzegu Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudow? ul. Sobowskiej od km 0+110 do km 0+810 w nast?puj?cym zakresie: ´ bran?a drogowa: rozbi█rka istniej?cych element█w drogowych, przebudowa istniej?cej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie dwuwarstwowej nak?adki z betonu asfaltowego, przebudowa istniej?cych zjazd█w o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wprowadzenie sta?ej organizacji ruchu, ´ bran?a sanitarna: rozbi█rka istniej?cych element█w odwodnienia, budowa odwodnienia poprzez projektowane wpusty deszczowe, studnie betonowe oraz przewody kanalizacji deszczowej, ´ bran?a telekomunikacyjna: budowa kana?u technologicznego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 528 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy stosowa? b?dzie ni?ej podane kryteria i ich znaczenie procentowe w spos█b opisany ni?ej: A/ Cena ˝ waga 60 % B/ D?ugo?? okresu gwarancji i r?kojmi- waga 20% C/ Termin realizacji- waga 20%
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 4: Przebudowa dr█g: Podle?na, Kanadyjska
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes ╚lectriques 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 45233000 Travaux de construction, de fondation et de rev═tement d'autoroutes, de routes 45233142 Travaux de r╚paration de routes 45233150 Ouvrages de mod╚ration du trafic 45233253 Travaux de rev═tement de chemins pi╚tonniers 45236000 Travaux de nivelage 45315300 Installations d'alimentation ╚lectrique 45316110 Installation de mat╚riel d'╚clairage public 45233290 Installation de panneaux de signalisation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Lieu principal d'ex╚cution:
Miasto Tarnobrzeg
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 4: Przebudowa dr█g: Podle?na, Kanadyjska a) Przebudowa ul. Podle?nej w Tarnobrzegu Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudow? ul. Podle?nej na odcinku nr 1 od 0+000km do 0+408,50 km oraz na odcinku nr 2 od 0+000km do 0+250km w nast?puj?cym zakresie: ´ bran?a drogowa: rozbi█rka istniej?cych element█w drogowych, budowa nowej konstrukcji jezdni z kostki brukowej bezfazowej, budowa chodnik█w z kostki brukowej bezfazowej, budowa zjazd█w z kostki brukowej bezfazowej, budowa parkingu o nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej, budowa opaski bezpiecze?stwa z kostki brukowej bezfazowej, wprowadzenie sta?ej organizacji ruchu; ´ bran?a sanitarna: budowa odwodnienia poprzez projektowane wpusty deszczowe, studnie betonowe oraz przewody kanalizacji deszczowej, przebudowa odcinka sieci gazowej wraz z zabezpieczeniem kolizji i skrzy?owa? wyst?puj?cych w ramach lokalizacji, przebudowa odcink█w sieci wodoci?gowej. ´ bran?a telekomunikacyjna: budowa kana?u technologicznego; ´ bran?a elektroenergetyczna: przebudowa i zabezpieczenie kolizji kablowych nN, budowa o?wietlenia ulicznego; ´ wycinki drzew koliduj?cych z przedmiotow? inwestycj? i wykonanie nasadze? kompensacyjnych; b) Przebudowa ul. Kanadyjskiej w Tarnobrzegu: ´ bran?a drogowa: wykonanie wzmocnienia jezdni, wymiana konstrukcji jezdni, wykonanie chodnika, wykonanie zjazd█w, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ´ bran?a sanitarna: regulacja wpust█w deszczowych. ´ bran?a elektryczna: przebudowa o?wietlenia ulicznego poprzez wymian? s?up█w wraz z opraw? i okablowaniem.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 528 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy stosowa? b?dzie ni?ej podane kryteria i ich znaczenie procentowe w spos█b opisany ni?ej: A/ Cena ˝ waga 60 % B/ D?ugo?? okresu gwarancji i r?kojmi- waga 20% C/ Termin realizacji- waga 20%
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 5: Przebudowa dr█g: Ja?minowa, Czere?niowa
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes ╚lectriques 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 45233000 Travaux de construction, de fondation et de rev═tement d'autoroutes, de routes 45233142 Travaux de r╚paration de routes 45233150 Ouvrages de mod╚ration du trafic 45233253 Travaux de rev═tement de chemins pi╚tonniers 45236000 Travaux de nivelage 45315300 Installations d'alimentation ╚lectrique 45316110 Installation de mat╚riel d'╚clairage public 45233290 Installation de panneaux de signalisation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Lieu principal d'ex╚cution:
Miasto Tarnobrzeg
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 5: Przebudowa dr█g: Ja?minowa, Czere?niowa a) Przebudowa ul. Ja?minowej w Tarnobrzegu wraz z przebudow?, rozbudow? i budow? niezb?dnej infrastruktury technicznej i urz?dze? budowlanych ˝ od km 0+215 do km 0+953,60 w ramach zadania pn. :ĐPrzebudowa ul. Ja?minowej w Tarnobrzeguţ. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudow? ul. Ja?minowej od km 0+215 do km 0+953,60 w nast?puj?cym zakresie: ´ bran?a drogowa: rozbi█rka istniej?cych element█w drogowych, przebudowa istniej?cej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowa istniej?cych zjazd█w o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przebudowa zjazd█w publicznych o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowa pobocza z kruszywa, wprowadzenie sta?ej organizacji ruchu; ´ bran?a sanitarna: budowa odwodnienia poprzez projektowane wpusty deszczowe, studnie betonowe oraz przewody kanalizacji deszczowej, przebudowa istniej?cego rowu wraz z rozbudow? przepustu, ´ bran?a telekomunikacyjna: budowa kana?u technologicznego. ´ bran?a elektroenergetyczna: przebudowa o?wietlenia ulicznego, przebudowa przy??czy kablowego nN; przebudowa kolizji; b) Przebudowa drogi wewn?trznej- ulica Czere?niowa boczna na osiedlu Pod???e w Tarnobrzegu Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudow? drogi wewn?trznej ul. Czere?niowej bocznej w nast?puj?cym zakresie: ´ bran?a drogowa: budowa jezdni drogi wewn?trznej z kostki brukowej betonowej, budowa zjazd█w z kostki brukowej betonowej, odtworzenie konstrukcji jezdni wraz z nawierzchni? w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w pasie drogi ul. Czere?niowej. wprowadzenie sta?ej organizacji ruchu; ´ bran?a sanitarna: budowa odwodnienia poprzez projektowane wpusty deszczowe, studnie betonowe oraz przewody kanalizacji deszczowej, budowa przepompowni w█d opadowych i studni rozpr??nej. przebudowa sieci gazowej ?redniego ci?nienia wraz z przebudow? oraz zabezpieczeniem przy??czy do granicy pasa drogowego. ´ bran?a elektroenergetyczna: zabezpieczenie i przebudowa istniej?cych kabli energetycznych- koliduj?cych z przedmiotow? inwestycj?
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 528 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy stosowa? b?dzie ni?ej podane kryteria i ich znaczenie procentowe w spos█b opisany ni?ej: A/ Cena ˝ waga 60 % B/ D?ugo?? okresu gwarancji i r?kojmi- waga 20% C/ Termin realizacji- waga 20%
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 6: Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu wraz z obiektami mostowymi
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes ╚lectriques 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 45233000 Travaux de construction, de fondation et de rev═tement d'autoroutes, de routes 45233142 Travaux de r╚paration de routes 45233150 Ouvrages de mod╚ration du trafic 45233253 Travaux de rev═tement de chemins pi╚tonniers 45236000 Travaux de nivelage 45315300 Installations d'alimentation ╚lectrique 45316110 Installation de mat╚riel d'╚clairage public 45233290 Installation de panneaux de signalisation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Lieu principal d'ex╚cution:
Miasto Tarnobrzeg
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 6: Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu wraz z obiektami mostowymi: a) Przebudowa ul. Bema w km 2+961 do km 3+936 w Tarnobrzegu - bran?a drogowa: przebudowa jezdni z SMA, budowa i przebudowa chodnik█w, przebudowa zjazd█w indywidualnych, wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, roboty wyko?czeniowe. - bran?a sanitarna: budowa element█w odwodnienia: wpusty deszczowe wraz z przykanalikami, studnie betonowe ? 1200 mm i ?2000 mm, kanalizacja deszczowa oraz umocnienie wylot█w rowu krytego, odcinkowy r█w kryty ?1000 mm, odmulenie istniej?cych row█w przydro?nych, wyd?u?enie przepustu ?800 mm o 2 m wraz z monolityczn? ?ciank? czo?ow? - bran?a teletechniczna: budowa kana?u technologicznego. - bran?a elektryczna: budowie trzech aktywnych przej?? dla pieszych wraz z do?wietleniem zasilanym z panelami fotowoltaicznymi, b) Most na rzece Trze?ni█wka, JNI : 01025177 ci?gu drogi powiatowej ul. gen. J. Bema w km 3+569 - remont mostu na rzece Trze?ni█wka, z uwagi na z?y stan techniczny element█w wyposa?enia obiektu, nawierzchni kap chodnikowych, pomostu obiektu projektuje si? ca?kowity jego remont poprzez wymian? nawierzchni pomostu (jezdnia + kapy chodnikowe) wraz z barieropor?czami. Wszystkie powierzchnie betonowe podp█r obiektu nale?y wypiaskowa?, odpylic, dokona? napraw zaprawami PCC oraz pomalowa? dwukrotnie farbami akrylowymi. Powierzchnie betonowe stykaj?ce si? z gruntem nale?y zaizolowa? poprzez dwukrotne smarowanie pow?ok? bitumiczn? hydroizolacyjn?. Monta? element█w wyposa?enia obiektu, wykoszenie ro?linno?ci w obr?bie obiektu, odhumusowanie sto?k█w i remont nawierzchni sto?k█w (na g?. 30 cm), malowanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej, przywr█cenie sta?ej organizacji ruchu. c) Most na rzece ?upawka, JNI : 01025176 w ci?gu drogi powiatowej ul. gen. J. Bema w km 3+946 - remont mostu na rzece ?upawka, z uwagi na z?y stan techniczny element█w wyposa?enia obiektu, nawierzchni kap chodnikowych, pomostu obiektu projektuje si? ca?kowity jego remont poprzez wymian? nawierzchni pomostu (jezdnia + kapy chodnikowe) wraz z barieropor?czami. Wszystkie powierzchnie betonowe podp█r obiektu nale?y wypiaskowa?, odpylic, dokona? napraw zaprawami PCC oraz pomalowa? dwukrotnie farbami akrylowymi. Powierzchnie betonowe stykaj?ce si? z gruntem nale?y zaizolowa? poprzez dwukrotne smarowanie pow?ok? bitumiczn? hydroizolacyjn?. Monta? element█w wyposa?enia obiektu, wykoszenie ro?linno?ci w obr?bie obiektu, odhumusowanie sto?k█w i remont nawierzchni sto?k█w (na g?. 30 cm), malowanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej, przywr█cenie sta?ej organizacji ruchu.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 528 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy stosowa? b?dzie ni?ej podane kryteria i ich znaczenie procentowe w spos█b opisany ni?ej: A/ Cena ˝ waga 60 % B/ D?ugo?? okresu gwarancji i r?kojmi- waga 20% C/ Termin realizacji- waga 20%
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
. potencja? zawodowy 1/ Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e osoby skierowane przez Wykonawc? do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialne za ?wiadczenie us?ug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedstawi osoby, na funkcj? wymienione poni?ej, kt█re spe?niaj? nast?puj?ce wymagania:
   1.  Osoba proponowana do pe?nienia funkcji: a) osoba proponowana do pe?nienia funkcji Kierownika Budowy: - minimalne do?wiadczenie i kwalifikacje: Kwalifikacje: wykonawca przedstawi osob?, kt█ra posiada? b?dzie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej bez ogranicze?, w rozumieniu przepis█w Rozporz?dzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831). Dla zada?: 1-6. b) osoba proponowana do pe?nienia funkcji kierownika rob█t instalacyjnych: - minimalne do?wiadczenie i kwalifikacje: Kwalifikacje: Wykonawca przedstawi osob?, kt█ra posiada? b?dzie uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami w specjalno?ci sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych w rozumieniu przepis█w Rozporz?dzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831). Dla zada?: 1-6. c) osoba proponowana do pe?nienia funkcji kierownika rob█t elektrycznych: - minimalne do?wiadczenie i kwalifikacje : Kwalifikacje: Wykonawca przedstawi osob?, kt█ra posiada? b?dzie uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami w specjalno?ci sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu przepis█w Rozporz?dzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831). Dla zada?: 1-6. d) osoba proponowana do pe?nienia funkcji kierownika rob█t mostowych: - minimalne do?wiadczenie i kwalifikacje : Kwalifikacje: Wykonawca przedstawi osob?, kt█ra posiada? b?dzie uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami w specjalno?ci in?ynieryjnej mostowej bez ogranicze? w rozumieniu przepis█w Rozporz?dzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831). Dla zadania
   6.  2/ Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e: wykona? w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert co najmniej 2 roboty budowlane, polegaj?ce na wykonaniu remontu, budowie, rozbudowie, przebudowie, dr█g o warto?ci nie mniejszej ni?: - dla zadania nr 1: 3 700 000,00 z? brutto - dla zadania nr 2: 4 900 000,00 z? brutto - dla zadania nr 3: 3 700 000,00 z? brutto - dla zadania nr 4: 1 800 000,00 z? brutto - dla zadania nr 5: 2 300 000,00 z? brutto - dla zadania nr 6: 2 400 000,00 z? brutto
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Istotne postanowienia umowy zosta?y okre?lone w za??czniku nr 2 do SWZ.- projekty um█w Z?o?enie oferty jest jednoznaczne z akceptacj? przez wykonawc? projektowanych postanowie? umowy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 18/04/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 16/07/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 18/04/2023 Heure locale: 11:00 Lieu:
Miasto Tarnobrzeg ul. Ko?ciuszki 32 39-400 Tarnobrzeg
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: nie dotyczy Ville: Nie dotyczy Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ ustawy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
13/03/2023 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Tarnobrzega 18/04/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de prÚparation de chantier 
45231400 - Travaux de construction de lignes Úlectriques 
45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revŕtement d'autoroutes, de routes 
45233142 - Travaux de rÚparation de routes 
45233150 - Ouvrages de modÚration du trafic 
45233253 - Travaux de revŕtement de chemins piÚtonniers 
45233290 - Installation de panneaux de signalisation 
45236000 - Travaux de nivelage 
45315300 - Installations d'alimentation Úlectrique 
45316110 - Installation de matÚriel d'Úclairage public