Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tarnowskie GÛry:Services de nettoyage

2023/S 58-172087  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-Tarnowskie GÛry: Services de nettoyage 2023/S 058-172087 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.
NumÈro national d'identification: 241512940 Adresse postale: ul. Pyskowicka 47-51 Ville: Tarnowskie GÛry Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-612 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kierownik Dzia?u UmÛw i ZamÛwie? Publicznych - Izabela Chmiel Courriel: zp@wspsa.pl TÈlÈphone: +48 322854058 Fax: +48 323846446 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wspsa.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SpÛ?ka Akcyjna
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga sprz?tania w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A w Tarnowskich GÛrachna okres 3 miesi?cy NumÈro de rÈfÈrence: WSP-DZP-2100-5/2023
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest Przedmiotem zamÛwienia jest wykonywanie kompleksowych us?ug sprz?tania pomieszcze? szpitalnych o ??cznej powierzchni 13 342,71 m2 w obiektach Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. zlokalizowanych w Tarnowskich GÛrach przy ul. Pyskowickiej 47-51 oraz przy ul. Opolskiej 21.
   2.  Wykaz powierzchni przeznaczonych do sprz?tania: ï Budynek g?Ûwny wraz z budynkiem oddzia?u psychiatrii przy ul. Pyskowickiej ñ 11 961,08 m2 ï Budynek administracji przy ul. Pyskowickiej ñ 807,40 m2 ï Budynki przy ul. Opolskiej 21 ñ 574,23 m2
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 014 010.02 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90920000 Services d'hygiÈnisation d'installations 85100000 Services de santÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL228 Bytomski Lieu principal d'exÈcution:
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich GÛrach; ul. Pyskowicka 47-51 oraz ul. Opolska 21
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest Przedmiotem zamÛwienia jest wykonywanie kompleksowych us?ug sprz?tania pomieszcze? szpitalnych o ??cznej powierzchni 13 342,71 m2 w obiektach Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. zlokalizowanych w Tarnowskich GÛrach przy ul. Pyskowickiej 47-51 oraz przy ul. Opolskiej 21.
   2.  Wykaz powierzchni przeznaczonych do sprz?tania: ï Budynek g?Ûwny wraz z budynkiem oddzia?u psychiatrii przy ul. Pyskowickiej ñ 11 961,08 m2 ï Budynek administracji przy ul. Pyskowickiej ñ 807,40 m2 ï Budynki przy ul. Opolskiej 21 ñ 574,23 m2
   3.  Przedmiot zamÛwienia obejmuje swoim zakresem: a) specjalistyczne sprz?tanie i dezynfekcj? powierzchni szpitala i sprz?tÛw szpitalnych , b) ca?odobowe utrzymanie czysto?ci w pomieszczeniach szpitalnych, c) transport odpadÛw medycznych z miejsca powstawania do miejsca sk?adowania, d) transport odpadÛw komunalnych z miejsca powstawania do miejsca sk?adowania, e) mycie, dezynfekcja i ?cielenie ?Û?ek pacjentÛw, f) pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych pacjentÛw, dekontaminacja naczy? sanitarnych, g) transport bielizny brudnej i czystej, h) czynno?ci zwi?zane z gospodark? w zakresie bielizny i odzie?y szpitalnej w oddzia?ach szpitalnych, i) obs?uga szatni i magazynÛw bielizny, j) transport materia?Ûw z Bloku Operacyjnego do Centralnej Sterylizacji i z powrotem, k) us?ugi transportowe ?ywno?ci, l) us?ugi transportowe materia?Ûw i sprz?tÛw, m) us?ugi transportowe materia?u biologicznego pacjenta, n) pomoc przy podnoszeniu, przenoszeniu i transporcie pacjentÛw, o) udzia? w czynno?ciach zwi?zanych z gospodark? odpadami (w tym w szczegÛlno?ci: oznakowanie odpadÛw, czynno?ci w magazynie odpadÛw, dekontaminacja powierzchni magazynu, dekontaminacja wÛzkÛw transportowych do odpadÛw). p) dbanie o sta?y dost?p do ?rodkÛw sanitarnych oraz materia?Ûw higienicznych.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
 1)Podstawa prawna zastosowania trybu z wolnej r?ki: art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp: ÑZe wzgl?du na wyj?tkow? sytuacj? niewynikaj?c? z przyczyn le??cych po stronie zamawiaj?cego, ktÛrej nie mÛg? on przewidzie?, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamÛwienia, a nie mo?na zachowa? terminÛw okre?lonych dla innych trybÛw udzielenia zamÛwienia.î Tryb z wolnej r?ki jest dopuszczalny, gdy zdefiniowane jest istnienie interesu, ktÛry mÛg?by dozna? uszczerbku z zwi?zku z wyd?u?eniem procedury poprzez udzielenie zamÛwienia w trybie konkurencyjnym. Interesem zas?uguj?cym na szczegÛln? ochron? jest niew?tpliwie zdrowie i ?ycie pacjentÛw szpitala, jak te? zapewnienie bezpiecze?stwa personelowi medycznemu. Potrzeba natychmiastowej realizacji zamÛwienia jest podyktowana konieczno?ci? unikni?cia negatywnych skutkÛw zaniechania niezw?ocznego podj?cia dzia?a?. ZamÛwienie jest na tyle pilne, ?e nie jest mo?liwe dochowanie terminÛw w?a?ciwych dla trybu konkurencyjnego. 2) Podstawa faktyczna zastosowania trybu z wolnej r?ki: Konieczno?? zabezpieczenia ci?g?o?ci ?wiadczenia us?ugi sprz?tania szpitala, do chwili przeprowadzenia post?powania w trybie przetargu oraz podpisania na tej podstawie umowy o zamÛwienie publiczne. Obowi?zkiem Zamawiaj?cego jako jednostki s?u?by zdrowia jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania szpitala w sposÛb ci?g?y. Us?uga sprz?tania ma charakter ci?g?y i nieprzerwany. Prawid?owy proces kompleksowego sprz?tania i dezynfekcji pomieszcze? szpitalnych odgrywa kluczow? rol? w przeciwdzia?aniu zaka?eniom szpitalnym. Zabezpieczenie ?wiadczenia us?ug sprz?tania szpitala jest nieod??cznie zwi?zana z prawid?owym funkcjonowaniem placÛwki medycznej i wykonywaniem przez ni? dzia?alno?ci leczniczej. Zachowanie czysto?ci w szpitalu na odpowiednim poziomie stanowi zadanie priorytetowe z punktu widzenia zapewnienia bezpiecze?stwa pacjentÛw, jak te? personelu szpitala.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : WSP-DZP-2100-5/2023 IntitulÈ:
Us?uga sprz?tania w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A w Tarnowskich GÛrachna okres 3 miesi?cy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Impel Facility Services Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 276153155 Adresse postale: ul. A. S?onimskiego 1 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-304 Pays: Pologne Adresse internet: https://impel.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hospital Service Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 020548171 Adresse postale: ul. A. S?onimskiego Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-304 Pays: Pologne Adresse internet: https://impel.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Optima Cleaning Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 363068270 Adresse postale: ul. A.S?onimskiego 1 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-304 Pays: Pologne Adresse internet: https://impel.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 010 634.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 014 010.02 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Podwykonawcy (aneks do umowy z dnia 3 marca 2023r.): a) Zak?ad Us?ug Rehabilitacyjno-Socjalnych Sp. z o. o., ul. Gliwicka 2, 40-079 Katowice, b) Lux Medical Care Sp. z o. o., ul. S?onimskiego 6, 50-304 Wroc?aw, c) Prodomum Sp. z o. o., ul. ??czycka 12, 53-632 Wroc?aw, wykonanie nast?puj?cej cz??ci zamÛwienia ñ zakres zgodny z umowami o wspÛ?pracy
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy p.z.p.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 6 i 7 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   9.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 11. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe albo wys?anie na adres do dor?cze? elektronicznych, o ktÛrych mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o dor?czeniach elektronicznych jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/03/2023 Us?uga sprz?tania w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A w Tarnowskich GÛrachna okres 3 miesi?cy 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
85100000 - Services de santé 
90910000 - Services de nettoyage 
90920000 - Services d'hygiénisation d'installations