01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-TarnÛw: Appareils de tomographie

2018/S 242-552588 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/12/2018 S242  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-TarnÛw: Appareils de tomographie 2018/S 242-552588 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Szpital WojewÛdzki im. ?w. ?ukasza SPZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a TarnÛw 33-100 Pologne Point(s) de contact: Dzia Logistyki TÈlÈphone: +48 146315460 Courriel: kgolas@lukasz.med.pl Fax: +48 146315460 Code NUTS: PL217 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.lukasz.med.pl www.lukasz.med.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup, dostawa, instalacja tomografu komputerowego wraz z remontem pomieszcze i infrastruktury technicznej niezb?dnej do uruchomienia aparatu NumÈro de rÈfÈrence: 97/2018
II.1.2) Code CPV principal 33115000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw do siedziby Zamawiaj?cego tomografu komputerowego, ktÛrego wymagane parametry techniczne okre?lono w Za??czniku Nr 3 do SIWZ, wykonanie dokumentacji projektowej oraz remont pomieszcze i infrastruktury technicznej niezb?dnej do poprawnego funkcjonowania Tomografu w budynku B (za?. Nr 4 do SIWZ wraz z rysunkami), a tak?e monta?, instalacj i uruchomienie, ?wiadczenie gwarantowanych us?ug serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamÛwienia oraz przeszkolenie w siedzibie Zamawiaj?cego pracownikÛw Zamawiaj?cego w zakresie obs?ugi.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 687 500.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 45111300 45000000 45262522 45310000 45330000 45331000 45400000 45410000 45421000 45430000 45440000 45450000 24111500 45343000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL217 Lieu principal d'exÈcution:
Szpital WojewÛdzki w Tarnowie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw do siedziby Zamawiaj?cego tomografu komputerowego, ktÛrego wymagane parametry techniczne okre?lono w Za??czniku Nr 3 do SIWZ, wykonanie dokumentacji projektowej oraz remont pomieszcze i infrastruktury technicznej niezb?dnej do poprawnego funkcjonowania Tomografu w budynku B (za?. Nr 4 do SIWZ wraz z rysunkami), a tak?e monta?, instalacj i uruchomienie, ?wiadczenie gwarantowanych us?ug serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamÛwienia oraz przeszkolenie w siedzibie Zamawiaj?cego pracownikÛw Zamawiaj?cego w zakresie obs?ugi. Wykonawca dokona uzgodnie z WojewÛdzk Stacj Sanitarno Epidemiologicznej w celu uzyskania decyzji o dopuszczeniu do u?ytkowania pomieszcze pracowni Tomografii. Zamawiaj?cy wymaga minimalnego okresu gwarancji na tomograf 24 miesi?ce, na zainstalowane urz?dzenia i wyposa?enie (w tym oprogramowanie) 24 miesi?ce, na prace budowlane 36 miesi?cy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Jako? techniczna tomografu / PondÈration:
   0. 40 Prix - PondÈration:
   0. 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires W przypadku nie otrzymania dofinansowania z rezerwy bud?etu Pa?stwa, Zamawiaj?cy na podstawie art. 93 ust. 1a) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamÛwie publicznych zastrzega sobie prawo uniewa?nienia post?powania.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
W zwi?zku z aplikowaniem o otrzymanie dofinansowania z rezerwy bud?etu Pa?stwa na zakup Tomografu komputerowego i informacji o konieczno?ci rozliczenia dostawy do 14.12.2018 r., zastosowano procedur skrÛcon czyli 15 dni na sk?adanie ofert zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2) Pzp, gdy Ñzachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia i skrÛcenie terminu sk?adania ofert jest uzasadnioneî. Przedmiotem zamÛwienia b?dzie dostawa, ktÛr nale?y jak najszybciej rozpocz? aby wykona i rozliczy Zadanie przed up?ywem terminu rozliczenia ?rodkÛw o ktÛre Zamawiaj?cy wnioskuje. Przy zastosowaniu pe?nej procedury (40 dni) by?o by to niemo?liwe. Jednocze?nie rozliczenie dostawy z instytucj dofinansowuj?c - max. do 14.12.2018. Na dzie og?aszania post?powania Zamawiaj?cy nie dysponowa umow dofinansowania, jednak aby zd??y przeprowadzi procedur?, wszcz? post?powanie z zastrze?eniem mo?liwo?ci uniewa?nienia na podstawie art. 93 ust. 1a) ustawy Pzp w przypadku ewentualnego braku dofinansowania.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 190-429105
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zakup, dostawa, instalacja tomografu komputerowego wraz z remontem pomieszcze i infrastruktury technicznej niezb?dnej do uruchomienia aparatu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire TMS Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 84 Warszawa 02-952 Pologne TÈlÈphone: +48 228582814 Courriel: ewa.golat@tms.com.pl Fax: +48 228582812 Code NUTS: PL911 Adresse internet: www.tms.com.pl www.tms.com.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 872 328.78 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 687 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Zakres: adaptacja pomieszcze?. Podmiot: Zak?ad Us?ug Remontowych Bomito Micha Wojciechowski.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
24111500 - Gaz médicaux 
33100000 - Équipements médicaux 
33115000 - Appareils de tomographie 
45000000 - Travaux de construction 
45111300 - Travaux de démantèlement 
45262522 - Travaux de maçonnerie 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 
45343000 - Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
45410000 - Travaux de plâtrerie 
45421000 - Travaux de menuiserie 
45430000 - Revêtement de sols et de murs 
45440000 - Travaux de peinture et de vitrerie 
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment