Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 19/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-TarnÛw:MatÈriaux de rÈparation routiËre

2023/S 97-302656  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-TarnÛw: MatÈriaux de rÈparation routiËre 2023/S 097-302656 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o Adresse postale: ul. Okr??na 11 Ville: TarnÛw Code NUTS: PL217 Tarnowski Code postal: 33-100 Pays: Pologne Courriel: m.miterka@mpgk.tarnow.pl TÈlÈphone: +48 146219373 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpgk.tarnow.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://ezamowienia.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Komunalna SpÛ?ka z o.o.
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywny zakup mieszanek mineralno-asfaltowych na gor?co oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej dla potrzeb MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie w II po?owie 2023 roku NumÈro de rÈfÈrence: ZP/DD/2023/ZP/DD/2023/ZP/DD/2023/ZP/DD/2023/ZP/DD/2023/ZP/DD/2023/ZP/DD/2023/ZP/DD/2023/ZP/DD/2023/Z
II.1.2) Code CPV principal 44113700 MatÈriaux de rÈparation routiËre
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywny zakup mieszanek mineralno-asfaltowych na gor?co oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej dla potrzeb Miejskiego Przedsi?biorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Tarnowie w II po?owie 2023 roku.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
SUKCESYWNY ZAKUP MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH NA GOR?CO
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44113610 Bitume
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL217 Tarnowski Lieu principal d'exÈcution:
Teren miasta Tarnowa
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem tej cz??ci zamÛwienia jest sukcesywny zakup przez Zamawiaj?cego mieszanek mineralno - asfaltowych na gor?co o nast?puj?cym asortymencie i ilo?ci
:
mieszanka mineralno ñ asfaltowa warstwy ?cieralnej AC5 S, AC8S i AC11S dla drÛg KR1-4 - min. ilo?? zamÛwienia 800 Mg, max. ilo?? zamÛwienia 1500 Mg mieszanka mineralno ñ asfaltowa warstwy ?cieralnej dla drÛg KR5-6 - min. ilo?? zamÛwienia 9Mg, max. ilo?? zamÛwienia 40 Mg mieszanka mineralno ñ asfaltowa warstwy wi???cej AC16W, AC22W dla drÛg KR1-4 min. ilo?? zamÛwienia 400 Mg, max. ilo?? zamÛwienia 750 Mg mieszanka mineralno ñ asfaltowa warstwy wi???cej dla drÛg KR 5-6 min. ilo?? zamÛwienia 9Mg, max. ilo?? zamÛwienia 40 Mg
   2. Wymagania, ktÛre musz? spe?nia? oferowane mieszanki mineralno- asfaltowe na gor?co: 1)mieszanki mineralno-asfaltowe na gor?co (dalej Ñmateria?yî) musz? by? wolne od wad, wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robÛt drogowych w zakresie odpowiadaj?cym w?a?ciwo?ciom u?ytkowym i przeznaczeniu, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w tym ustaw? z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, ustaw? z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz innymi w?a?ciwymi przepisami, w tym rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajÛw i warunkÛw stosowania ?rodkÛw jakie mog? by? u?ywane na drogach publicznych, ulicach oraz placach, spe?nia? parametry i wymagania techniczno-eksploatacyjne okre?lone w SWZ, odpowiada? warunkom technicznym WT-22010 ÑMieszanki mineralno asfaltoweî, spe?nia? wymagania jako?ciowe okre?lone norm? PN-EN 13108-1:2016-07 lub rÛwnowa?ne oraz posiada? odpowiednie atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne. Atesty i certyfikatyobowi?zuj?ce w UE przedstawione np. w j?zyku angielskim b?d? honorowane, je?eli zostan? przet?umaczone na j?zyk polski. 2)Pod poj?ciem ww. rÛwnowa?no?ci Zamawiaj?cy rozumie, ?e oferowane materia?y spe?niaj? wymagania wymienionej normy w zakresie: Uziarnienie kruszywa, w?a?ciwo?ci lepiszcza, Typ lepiszcza, jednorodno??. 3)Materia?y powinny posiada? dokument potwierdzaj?cy dopuszczenie do stosowania w budownictwie, ktÛry nale?y dostarczy? w dniu podpisania umowy, przed rozpocz?ciem dostaw. 4)Wykonawca w dniu podpisania umowy, przed rozpocz?ciem dostaw, dostarczy Zamawiaj?cemu: a)Kart? charakterystyki preparatu niebezpiecznego dla dostarczanego materia?u, b)recept? laboratoryjn? wg. ktÛrej b?dzie produkowana mieszanka mineralno asfaltowa zgodn? z WT-2 2014 ÑMieszanki mineralno asfaltoweî. 5)Zamawiaj?cy w ka?dym czasie trwania umowy b?dzie mia? prawo ??da? od Wykonawcy aktualnych atestÛw, deklaracji zgodno?ci lub bada? laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych na gor?co. Wykonawca ma obowi?zek posiada? aktualne za?wiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jako?ci potwierdzaj?ce, ?e dostarczone mieszanki mineralno-asfaltowe odpowiadaj? okre?lonym normom lub specyfikacjom technicznym. Pozosta?y opis przedmiotu zamÛwienia zawarto w SWZ
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Odleg?o?? od geometrycznego ?rodka Tarnowa / PondÈration: 24 Prix - PondÈration: 76
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2023 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
SUKCESYWNY ZAKUP EMULSJI ASFALTOWEJ KATIONOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44113620 Asphalte
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL217 Tarnowski Lieu principal d'exÈcution:
Teren miasta Tarnowa
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem tej cz??ci zamÛwienia jest sukcesywny zakup przez Zamawiaj?cego emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej o nast?puj?cym asortymencie i ilo?ci
:
- Emulsja asfaltowa C65 B3 PU/RC min. ilo?? zamÛwienia 10 Mg, max. ilo?? zamÛwienia 50 Mg
   2.  Wymagania, ktÛre musi spe?nia? oferowana emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa: 1) emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa (dalej Ñmateria?yî) musi by? wolna od wad, wprowadzona do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robÛt drogowych w zakresie odpowiadaj?cym w?a?ciwo?ciom u?ytkowym i przeznaczeniu, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w tym ustaw? z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, ustaw? z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz innymi w?a?ciwymi przepisami, w tym rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajÛw i warunkÛw stosowania ?rodkÛw jakie mog? by? u?ywane na drogach publicznych, ulicach oraz placach, spe?nia? parametry i wymagania techniczno-eksploatacyjne okre?lone w SWZ, spe?nia? wymagania jako?ciowe okre?lone norm? PN-EN 13808:2013-10 lub rÛwnowa?ne oraz posiada? odpowiednie atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne, w tym Krajow? Deklaracj? Zgodno?ci. Atesty i certyfikaty obowi?zuj?ce w UE przedstawione np. w j?zyku angielskim b?d? honorowane, je?eli zostan? przet?umaczone na j?zyk polski. 2) Pod poj?ciem ww. rÛwnowa?no?ci Zamawiaj?cy rozumie, ?e oferowane materia?y spe?niaj? wymagania wymienionej normy w zakresie: W?a?ciwo?ci organoleptyczne, Polarno?ci cz?stek, Indeksu rozpadu, Zdolno?ci do penetracji, Zawarto?ci asfaltu, Adhezji. 3) Materia?y powinny posiada? dokument potwierdzaj?cy dopuszczenie do stosowania w budownictwie, ktÛry nale?y dostarczy? w dniu podpisania umowy, przed rozpocz?ciem dostaw. 4) Wykonawca w dniu podpisania umowy, przed rozpocz?ciem dostaw, dostarczy Zamawiaj?cemu Kart? charakterystyki preparatu niebezpiecznego dla dostarczanego materia?u, 5) Zamawiaj?cy w ka?dym czasie trwania umowy b?dzie mia? prawo ??da? od Wykonawcy aktualnych atestÛw, deklaracji zgodno?ci lub badan laboratoryjnych emulsji asfaltowo kationowo szybkorozpadowej. Wykonawca ma obowi?zek posiada? aktualne za?wiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jako?ci potwierdzaj?ce, ?e dostarczona emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa odpowiada okre?lonym normom lub specyfikacjom technicznym. Pozosta?y opis przedmiotu zamÛwienia zawarto w SWZ
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Odleg?o?? od geometrycznego ?rodka Tarnowa / PondÈration: 24 Prix - PondÈration: 76
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2023 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
 -DLA CZ??CI I CZ??CI ZAM"WIENIA ñ SUKCESYWNY ZAKUP MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH NA GOR?CO: Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy w tym okresie, wykona? co najmniej 1 (jedn?) jednokrotn? lub sukcesywn? dostaw? mieszanki mineralno-asfaltowej na gor?co o ??cznej warto?ci dostaw min. 600 000 z? netto, -DLA CZ??CI II ZAM"WIENIA ñ SUKCESYWNY ZAKUP EMULSJI ASFALTOWEJ KATIONOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ: Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy w tym okresie, wykona? co najmniej 1 (jedn?) jednokrotn? lub sukcesywn? dostaw? emulsji asfaltowej o ??cznej warto?ci dostaw min. 80 000 z? netto.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zamawiaj?cy zawiera umow? w sprawie zamÛwienia publicznego, z uwzgl?dnieniem art. 577 uPzp, w terminie nie krÛtszym ni? 10 dni od dnia przes?ania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je?eli zawiadomienie to zosta?o przes?ane przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, je?eli zosta?o przes?ane w inny sposÛb. Zamawiaj?cy mo?e zawrze? umow? w sprawie zamÛwienia publicznego przed up?ywem terminu, o ktÛrym mowa w ust. 1, je?eli w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia z?o?ono tylko jedn? ofert?. W przypadku wniesienia odwo?ania, Zamawiaj?cy nie mo?e zawrze? umowy do czasu og?oszenia przez Krajow? Izb? Odwo?awcz? wyroku lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie odwo?awcze. Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowi?zek zawrze? umow? w sprawie zamÛwienia w cz??ci I-II na warunkach okre?lonych w projektowanych postanowieniach umowy, ktÛre stanowi? odpowiednio za??czniki nr 7a i 7b do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 19/06/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 16/09/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 19/06/2023 Heure locale: 09:30 Lieu:
Ofert? nale?y z?o?y? poprzez ezamowienia.gov.pl.
Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
 
1.Osobami ze strony Zamawiaj?cego uprawnionymi do komunikowania si? z Wykonawcami s?: 1) w sprawach proceduralnych jest: a) Ma?gorzata Miterka-Budzik, e-mail: przetargi@mpgk.tarnow.pl , b) Kinga Sak, e-mail: przetargi@mpgk.tarnow.pl , 2) w sprawach dot. przedmiotu zamÛwienia jest Grzegorz Wa??ga - e-mail: g.walega@mpgk.tarnow.pl przetargi@mpgk.tarnow.pl przetargi@mpgk.tarnow.pl g.walega@mpgk.tarnow.pl
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
pierwsza po?owa 2024 r.
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Sukcesywny zakup mieszanek mineralno-asfaltowych na gor?co oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej dla potrzeb MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie w II po?owie 2023 roku 19/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
44113610 - Bitume 
44113620 - Asphalte 
44113700 - Matériaux de réparation routière