Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 23/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-TarnÛw: MatÈriel informatique divers

2021/S 110-289029  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
09/06/2021
S110
Pologne-TarnÛw: MatÈriel informatique divers

2021/S 110-289029

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 252-635394)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szpital WojewÛdzki im. ?w. ?ukasza SPZOZ w Tarnowie
Adresse postale: ul. Lwowska 178a
Ville: TarnÛw
Code NUTS: PL217 Tarnowski
Code postal: 33-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dzia Logistyki
Courriel: kgolas@lukasz.med.pl
TÈlÈphone: +48 146315460
Fax: +48 146315460
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.lukasz.med.pl
Adresse du profil díacheteur: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Przedmiotem zamÛwienia jest: ÑZakup, dostawa, wdro?enie, uruchomienie: Infrastruktura obs?ugi ?rodowiska IT w ramach warstwy lokalnej MSIM"

NumÈro de rÈfÈrence: 114/2020

II.1.2)
Code CPV principal
30236000 MatÈriel informatique divers

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw do siedziby Zamawiaj?cego infrastruktur obs?ugi ?rodowiska IT w ramach warstwy lokalnej MSIM, ktÛrego wymagane parametry techniczne okre?lono w Za??czniku nr 1B do SIWZ, a tak?e instalacj i wdro?enie dostarczonego sprz?tu, ?wiadczenie gwarantowanych us?ug serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmioty zamÛwienia oraz przeszkolenie w siedzibie Zamawiaj?cego pracownikÛw Zamawiaj?cego w zakresie funkcjonowania oferowanego rozwi?zania.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
04/06/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 252-635394

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 09/06/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 23/06/2021

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 09/06/2021

Heure locale: 09:15

Lire:

Date: 23/06/2021

Heure locale: 09:15

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-TarnÛw: MatÈriel informatique diversType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournituresfournitures
23/06/2021
09/06/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
30236000 - Matériel informatique divers 
48900000 - Logiciels et systèmes informatiques divers