Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-TarnÛw:...quipements mÈdicaux

2023/S 194-605608  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-TarnÛw: ...quipements mÈdicaux 2023/S 194-605608 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie Adresse postale: 33-100 TarnÛw, ul.Szpitalna 13 Ville: TarnÛw Code NUTS: PL217 Tarnowski Code postal: 33-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Ulanecka ñ Budynek Dyrekcji (Budynek A), ul. Szpitalna 13, pokÛj nr 11 Courriel: zamowienia@ssz.tar.pl TÈlÈphone: +48 146310341 Fax: +48 146310337 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa sto?u operacyjnego - 1 szt.
NumÈro de rÈfÈrence: AE/ZP-27-53/23
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa sto?u operacyjnego - 1 szt. Przedmiot zamÛwienia okre?lony jest w SWZ w postaci Formularza cenowego (Za??cznik nr 1 do SWZ), ktÛry okre?la potrzeby asortymentowo-ilo?ciowe Zamawiaj?cego. Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw? do siedziby Zamawiaj?cego sto?u operacyjnego - 1 szt., ktÛrego wymagane parametry techniczne okre?lono w Za??czniku nr 5 do SWZ, jego uruchomienie, a tak?e ?wiadczenie gwarantowanych us?ug serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamÛwienia oraz przeszkolenie pracownikÛw w zakresie obs?ugi u Zamawiaj?cego
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 87 770.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL217 Tarnowski Lieu principal d'exÈcution:
Dostawa winna by? zrealizowana transportem i w opakowaniach Wykonawcy do siedziby Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw? do siedziby Zamawiaj?cego sto?u operacyjnego - 1 szt., ktÛrego wymagane parametry techniczne okre?lono w Za??czniku nr 5 do SWZ, jego uruchomienie, a tak?e ?wiadczenie gwarantowanych us?ug serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamÛwienia oraz przeszkolenie pracownikÛw w zakresie obs?ugi u Zamawiaj?cego.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: parametry techniczne / PondÈration: 35 CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 145-463417
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa sto?u operacyjnego - 1 szt.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MTC Medical Trading Company Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 5532485727 Adresse postale: ul. Kabaty 1 Ville: ?ywiec Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 34-300 Pays: Pologne Courriel: mtc@mtc-medical.com.pl TÈlÈphone: +48 338602001 Fax: +48 338602001 Adresse internet: www.mtc-medical.com.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 92 592.59 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 87 770.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych (dalej jako: ustawa) przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. Wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt.15 ustawy oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt. 1).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   8.  SzczegÛ?owe zasady post?powania w zakresie wniesienia odwo?ania oraz post?powania po wniesieniu odwo?ania okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Dostawa sto?u operacyjnego - 1 szt. 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux