01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-TarnÛw: ...quipements mÈdicaux

2019/S 5-006785 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/01/2019 S5  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-TarnÛw: ...quipements mÈdicaux 2019/S 005-006785 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna 13 TarnÛw 33-100 Pologne Point(s) de contact: Joanna Ulanecka - Budynek Dyrekcji (Budynek A), ul. Szpitalna 13, pokÛj nr 11 TÈlÈphone: +48 146310341 Courriel: zamowienia@ssz.tar.pl Fax: +48 146310337 Code NUTS: PL217 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.ssz.tar.pl www.ssz.tar.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa kardiotokografu 2 sztuki NumÈro de rÈfÈrence: AE/ZP-27-70/18
II.1.2) Code CPV principal 33100000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia okre?lony jest w Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia w postaci Formularza Cenowego (Za??cznik Nr 1 do SIWZ), ktÛry okre?la potrzeby asortymentowoñilo?ciowe Zamawiaj?cego. Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw do siedziby Zamawiaj?cego kardiotokografu 2 sztuki, ktÛrych wymagane parametry techniczne okre?lono w Za??czniku Nr 6 do SIWZ, ich uruchomienie, a tak?e ?wiadczenie gwarantowanych us?ug serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamÛwienia oraz przeszkolenie pracownikÛw w zakresie obs?ugi u Zamawiaj?cego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 14 040.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL217 Lieu principal d'exÈcution:
Dostawa winna by zrealizowana transportem i w opakowaniach Wykonawcy do siedziby Zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa kardiotokografu 2 sztuki o parametrach okre?lonych w Za??czniku Nr 6 do SIWZ
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczne / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 167-379987
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa kardiotokografu 2 sztuki
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Oxford Pol Sp. z o.o.
pl. Zwyci?stwa 2 ?Ûd 90-312 Pologne TÈlÈphone: +48 426761090 Courriel: info@oxford.com.pl Fax: +48 426761090 Code NUTS: PL71 Adresse internet: www.oxford.cm.pl www.oxford.cm.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 9 259.25 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 14 040.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Courriel: uzp@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamÛwie publicznych, w terminie: ó 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane winny sposÛb, ó 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej wobec tre?ci og?oszenia i SIWZ, ó 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, ó 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, ó 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Courriel: uzp@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
07/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux