01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/12/2018
Date de péremption : 01/02/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-TarnÛw: Services de conception technique

2018/S 245-562196 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/12/2018 S245  - - Services - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-TarnÛw: Services de conception technique 2018/S 245-562196 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Polska SpÛ?ka Gazownictwa Sp. z o.o.
Wojciecha Bandrowskiego 16 TarnÛw 33-100 Pologne Point(s) de contact: ?ukasz ?ak TÈlÈphone: +48 134437247 Courriel: lukasz.zak@psgaz.pl Fax: +48 134463246 Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.psgaz.pl www.psgaz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://zamowienia.psgaz.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues autre adresse:
Polska SpÛ?ka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Ja?le ul. Floria?ska 112 Jas?o 38-200 Pologne Point(s) de contact: ?ukasz ?ak TÈlÈphone: +48 134437247 Courriel: lukasz.zak@psgaz.pl Fax: +48 134463246 Code NUTS: PL821 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.psgaz.pl www.psgaz.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://zamowienia.psgaz.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes l'adresse suivante:
Polska SpÛ?ka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Ja?le ul. Floria?ska 112 Jas?o 38-200 Pologne Point(s) de contact: ?ukasz ?ak TÈlÈphone: +48 134437247 Courriel: lukasz.zak@psgaz.pl Fax: +48 134463246 Code NUTS: PL821 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.psgaz.pl www.psgaz.pl
I.6) ActivitÈ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej dla zadania: ÑRozbudowa sieci gazowej ?redniego ci?nienia wraz z przy??czami w miejscowo?ci Harasiuki, gm. Harasiuki" NumÈro de rÈfÈrence: PSGJA.ZZSP.901.014.18
II.1.2) Code CPV principal 71320000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej zwi?zanej z realizacj zadania: ÑRozbudowa sieci gazowej ?redniego ci?nienia wraz z przy??czami w miejscowo?ci Harasiuki, gm. Harasiuki"
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Lieu principal d'exÈcution:
Teren dzia?ania Polskiej SpÛ?ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Ja?le.
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej zwi?zanej z realizacj zadania: ÑRozbudowa sieci gazowej ?redniego ci?nienia wraz z przy??czami w miejscowo?ci Harasiuki, gm. Harasiuki" Przedmiot zamÛwienia obejmuje m.in.:
   1.  Uzyskanie wypisÛw i wyrysÛw z ewidencji gruntÛw nieruchomo?ci, na ktÛrych usytuowany b?dzie projektowany gazoci?g wraz z infrastruktur towarzysz?c?.
   2.  Sporz?dzenie bazy nieruchomo?ci.
   3.  Wykonanie map do celÛw projektowych.
   4.  Uzyskanie zgÛd w?a?cicieli wszystkich nieruchomo?ci obj?tych inwestycj (b?d osÛb prawnie usankcjonowanych do dysponowania nieruchomo?ci?) na wej?cie w teren i trwa?e zaj?cie nieruchomo?ci na potrzeby inwestycji wraz ze zgod na konieczn wycink drzew i krzewÛw (w przyp. takiej konieczno?ci).
   5.  Opracowanie projektu budowlanego.
   6.  Opracowanie kosztorysÛw inwestorskich.
   7.  Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, operatÛw, uzgodnie i decyzji w tym na naradzie koordynacyjnej, niezb?dnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budow?, lub prawomocnego zg?oszenia przebudowy.
   8.  Uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiaj?cego prawomocnego pozwolenia na budow lub zg?oszenia.
   9.  Sporz?dzenie szczegÛ?owego zestawienia sieci rozdzielczej w rozbiciu na ?rednice i d?ugo?ci. 10. Raportowanie stanu zaawansowania zgodnie z zawart umow?. 11. Sporz?dzenie kosztorysu ofertowego na kwot okre?lon w umowie i harmonogramu rzeczowo ñ finansowego, ktÛre stanowi b?d integraln cz?? umowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/03/2019 Fin: 31/12/2019 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si wykonawcy, ktÛrzy:
   1.  nie podlegaj wykluczeniu,
   2.  spe?niaj nast?puj?ce warunki udzia?u w post?powaniu: a) posiadaj kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku. b) znajduj si w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: posiadaj ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia na sum gwarancyjn co najmniej 200 000,00 PLN (s?ownie: dwie?cie tysi?cy z?otych). c) posiadaj zdolno?ci techniczne lub zawodowe tj.: 1) wyka??, ?e w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykonali co najmniej dwie dokumentacje projektowe, polegaj?ce na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci gazowej o warto?ci robÛt co najmniej 25 000,00 PLN netto i/lub d?ugo?ci co najmniej 1,0 km. 2) dysponuj lub b?d dysponowa nast?puj?cymi osobami zdolnymi do wykonania zamÛwienia (osoby te b?d uczestniczy w realizacji zamÛwienia), ktÛre: a) posiadaj uprawnienia budowlane projektowania bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, wraz z aktualnym za?wiadczeniem o przynale?no?ci do w?a?ciwej Izby In?ynierÛw Budownictwa lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, ktÛre zosta?y wydane na podstawie przepisÛw ustawy z dnia
   7. 7.1994 roku Prawo budowlane lub rÛwnowa?ne. W przypadku osÛb, ktÛre uzyska?y uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia musz spe?nia warunki okre?lone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej. b) posiadaj do?wiadczenie w zakresie projektowania sieci gazowej.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
 
1.O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si wykonawcy, ktÛrzy: a) znajduj si w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: Posiadaj ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia na sum gwarancyjn co najmniej 200 000,00 PLN (s?ownie: dwie?cie tysi?cy z?otych). W przypadku, gdy informacje dotycz?ce kwoty ubezpieczenia, zawarte w odpowiednich miejscach w jednolitym dokumencie, b?d odwo?ywa si do walut obcych, wÛwczas Zamawiaj?cy dokona przeliczenia ich wed?ug ?redniego kursu NBP tabela A og?oszonego na dzie wys?ania og?oszenia o zamÛwieniu do publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w dniu, o ktÛrym mowa powy?ej, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs tej waluty ostatnio og?oszony przez Narodowy Bank Polski przed wy?ej wymienionym dniem.
   2.  Wykonawca, ktÛry polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotÛw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktÛry zobowi?za si do udost?pnienia zasobÛw, za szkod poniesion przez zamawiaj?cego powsta? wskutek nieudost?pnienia tych zasobÛw, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobÛw nie ponosi winy.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si wykonawcy, ktÛrzy: a) posiadaj zdolno?ci techniczne lub zawodowe tj.: 1) wyka??, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykonali co najmniej dwie dokumentacje projektowe, polegaj?ce na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci gazowej o warto?ci robÛt co najmniej 25 000,00 PLN netto i/lub d?ugo?ci co najmniej 1,0 km. 2) dysponuj lub b?d dysponowa nast?puj?cymi osobami zdolnymi do wykonania zamÛwienia (osoby te b?d uczestniczy w realizacji zamÛwienia), ktÛre: a) posiadaj uprawnienia budowlane projektowania bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, wraz z aktualnym za?wiadczeniem o przynale?no?ci do w?a?ciwej Izby In?ynierÛw Budownictwa lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, ktÛre zosta?y wydane na podstawie przepisÛw ustawy z dnia
   7. 7.1994 roku Prawo budowlane lub rÛwnowa?ne. W przypadku osÛb, ktÛre uzyska?y uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia musz spe?nia warunki okre?lone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej. b) posiadaj do?wiadczenie w zakresie projektowania sieci gazowej. Za spe?nienie powy?szego warunku Zamawiaj?cy uzna dysponowanie przynajmniej dwoma osob?, posiadaj?cymi do?wiadczenie zawodowe zgodne z wymogami okre?lonymi w pkt.
   7. 1.2.3 ppkt. 1 SIWZ), ktÛre b?d pe?ni?y samodzielne funkcje zwi?zane z realizacj zamÛwienia - jako Projektant, posiadaj?ce uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, wraz z aktualnym za?wiadczeniem o przynale?no?ci do w?a?ciwej Izby Budownictwa. Dopuszczalne jest wykazanie si rÛwnowa?nymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw wraz z dokumentami potwierdzaj?cymi posiadanie tych uprawnie?.
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation Liste et brËve description des rËgles et critËres:
Zamawiaj?cy informuje, i przeprowadzi post?powanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy, co oznacza, i Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Je?eli wykonawca b?dzie uchyla si od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, Zamawiaj?cy zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu Wykonawca, ktÛry z?o?y ofert najwy?ej ocenion spo?rÛd pozosta?ych ofert.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Wykonawca zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 2 000 PLN
   2.  Wadium wed?ug wyboru Wykonawcy mo?e by wniesione w nast?puj?cych formach
:
pieni?dzu, por?czeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por?czeniach udzielanych przez podmioty.
   3.  Wadium wnoszone w formie por?cze lub gwarancji musi zosta z?o?one w oryginale i musi obejmowa ca?y okres zwi?zania ofert?.
   4.  W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo por?czenia, z tre?ci tych dokumentÛw musi w szczegÛlno?ci jednoznacznie wynika zobowi?zanie gwaranta do zap?aty ca?ej kwoty wadium nieodwo?alnie i bezwarunkowo na pierwsze ??danie Zamawiaj?cego, zawieraj?ce o?wiadczenie, ?e zaistnia?y okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 46 Ustawy ñ bez konieczno?ci potwierdzania tych okoliczno?ci.
   5.  Zamawiaj?cy zwraca si o za??czenie do oferty kopii przelewu wadium lub gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
Wykonawca za zrealizowanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie rycza?towe.
   2.  Wynagrodzenie p?atne b?dzie w terminie 21 dni od dnia dor?czenia prawid?owo wystawionej faktury. Podstaw do wystawienia faktury b?dzie wykonanie Przedmiotu Umowy.
   3.  P?atno? wynagrodzenia nast?pi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzie p?atno?ci Strony przyjmuj dzie obci??enia rachunku bankowego Zamawiaj?cego.
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Zgodnie z przepisami art. 23 ustawy i zapisami SIWZ.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy zawiera wzÛr Umowy stanowi?cy Za??cznik nr 4 do SIWZ. Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz warunki ich wprowadzenia zosta?y okre?lone w SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 01/02/2019 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 03/04/2019
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 01/02/2019 Heure locale: 11:30 Lieu:
Polska SpÛ?ka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Ja?le, ul. Floria?ska 112, 38-200 Jas?o, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia, wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentÛw potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:
   1.  polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia co najmniej na kwot 200 000,00 PLN.
   2.  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Z zastrze?eniem tre?ci art. 133 ust. 4 Ustawy, to jest wykonawca nie podlega wykluczeniu W przypadku, o ktÛrym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o ktÛrym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, je?eli osoba, o ktÛrej mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d
   3.  za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   4.  za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   5.  odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
   6.  o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ przed?o?enia dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   7.  o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne;
   8.  o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy;
   9.  o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkÛw wynikaj?cych z przepisÛw prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisÛw o zabezpieczeniu spo?ecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy; 10. o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 / +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych - Departament Odwo?a ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 / +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique