Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-TarnÛw: Services de conception technique

2020/S 149-366460  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-TarnÛw: Services de conception technique 2020/S 149-366460 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska SpÛ?ka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Ville: TarnÛw Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 33-100 Pays: Pologne Courriel: przetargi.wroclaw@psgaz.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.psgaz.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.psgaz.pl/ www.psgaz.pl https://www.psgaz.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ÑPrzebudowa sieci gazowej n/c w ul. Na Grobli we Wroc?awiuî NumÈro de rÈfÈrence: 2020/W500/WP-002601
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ÑPrzebudowa sieci gazowej n/c w ul. Na Grobli we Wroc?awiuî oraz ?wiadczenie us?ug nadzoru autorskiego. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz sposÛb jego realizacji zawarty zosta w opisie przedmiotu zamÛwienia (OPZ) stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest: 1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robÛt przebudowy sieci gazowej niskiego ci?nienia w ul. Na Grobli we Wroc?awiu; 2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwole i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego, od w?a?ciwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow lub dokonanie zg?oszenia w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego zamiaru rozpocz?cia robÛt budowlanych b?d budowy nie wymagaj?cych uzyskania pozwolenia na budow?; 3) wykonanie kosztorysu inwestorskiego; 4) sprawowanie nadzoru autorskiego.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 118-287691
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ÑPrzebudowa sieci gazowej n/c w ul. Na Grobli we Wroc?awiuî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wobec czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania o udzielenie zamÛwienia Wykonawcy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej, wed?ug zasad okre?lonych w art. 179 i nast?pnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych, Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique