Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tarn█w: Services de lecture de compteurs

2021/S 37-093660  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-Tarn█w: Services de lecture de compteurs 2021/S 037-093660 Avis d'attribution de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Sp█?ka Gazownictwa sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Ville: Tarn█w Code NUTS: PL217 Tarnowski Code postal: 33-100 Pays: Pologne Courriel: przetargi.poznan@psgaz.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.psgaz.pl
I.6) Activit╚ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie us?ug odczyt█w na terenie dzia?ania Polskiej Sp█?ki Gazownictwa sp. z o.o. Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Poznaniu - zam█wienie sektorowe Num╚ro de r╚f╚rence: 2020/W300/WP-002795
II.1.2) Code CPV principal 65500000 Services de lecture de compteurs
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem Zam█wienia jest ?wiadczenie us?ugi w zakresie dokonywania odczyt█w uk?ad█w pomiarowych punkt█w wyj?cia typu WS, na obszarze dzia?alno?ci Polskiej Sp█?ki Gazownictwa sp. z o.o. Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Poznaniu w okresie od 01 kwietnia 2021r. do 31 marca 2023r. Zamawiaj?cy zastrzega realizacj czynno?ci przedwst?pnych w marcu 2021r. Niniejsze Zam█wienie obejmuje 12 Zada (Cz??ci zam█wienia). Szczeg█?owy Opis Przedmiotu Zam█wienia zawiera Za??cznik 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zam█wienia) oraz Za??cznik nr 4 do SIWZ (Wz█r Umowy).
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 8 962 844.40 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 1: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Poznania i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65500000 Services de lecture de compteurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'ex╚cution:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Poznania i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (Za??cznik nr 1 do SIWZ).
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Poznania i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Ka?mierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Lubo?, Mosina, Murowana Go?lina, Oborniki, Pozna?, Puszczykowo, Rokietnica, St?szew, Suchy Las, Swarz?dz, Szamotu?y, Tarnowo Podg█rne, K█rnik, Obrzycko, Kamieniec. Szacunkowa liczba odczyt█w przez ca?y okres obowi?zywania umowy: 1 325 008 odczyt█w.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako? ?wiadczonej us?ugi / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji tj.:
   1.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji ˝ bez uprzedniej zgody Wykonawcy, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby Odczyt█w w okresie obowi?zywania Umowy zawartej z Wykonawc na dany Obszar (warto? nominalna) w stosunku do liczby Odczyt█w wskazanej w Za??czniku Nr 1 do SIWZ dla danego Obszaru przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 %, a zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby Odczyt█w wynikaj?cych z warto?ci nominalnej.
   2.  W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby Zamawiaj?cego, mo?e on za uprzedni zgod Wykonawcy, w ramach powy?szego prawa opcji, powierzy mu:
   2. 1. wykonanie dodatkowych odczyt█w poza podstawowym obszarem na terenie Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Poznaniu, na kt█rym realizowane jest zadanie wskazane w Za??czniku nr 1 do Umowy, na innym obszarze tego Oddzia?u, wskazanym w Za??czniku nr 1 w cz??ci A, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna a na terenie tego Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego ?wiadczy Us?ugi wi?cej ni jeden Wykonawca,
   2. 2. wykonanie dodatkowych odczyt█w na terenie innych Oddzia?█w PSG tj. Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Koszalinie, Gorzowie, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie i o ile na terenach tych Oddzia?█w obj?tych zleceniem zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna.
   3.  Informacj o mo?liwo?ci zlecenia Wykonawcy dodatkowych Odczyt█w, o kt█rych mowa powy?ej, Zamawiaj?cy zg?asza z odpowiednim wyprzedzeniem nie kr█tszym ni 2 miesi?ce, przekazuj?c Wykonawcy pisemnie informacj o obszarze obj?tym tymi odczytami (gminy), okresie w jakim odczyty b?d wykonywane, ilo?ciach odczyt█w oraz wskazanym wynagrodzeniu odpowiadaj?cym wynagrodzeniu za wykonanie jednego odczytu wskazanym w Umowie.
   4.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z uprawnienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj z tego tytu?u ?adne dodatkowe roszczenia.
   5.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicach ww. limit█w.
   6.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u. Wykonawca o?wiadcza, ?e wyra?a zgod na zawarcie prawa opcji w Umowie i nie b?dzie wnosi oraz zrzeka si jakichkolwiek roszcze z tytu?u skorzystania b?d nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji.
   7.  Warunkiem uruchamiania prawa opcji w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 SIWZ (punkt 1 powy?ej) jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia dotycz?cego realizacji zam█wienia w ramach prawa opcji, przy czym prawem opcji obj?te s?: zwi?kszenie lub zmniejszenie liczby odczyt█w w miejscowo?ciach wskazanych w Za??czniku nr 1 do SIWZ. O?wiadczenie Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji wi??e Wykonawc z chwil?, gdy do niego dotrze w spos█b wskazany w Umowie. Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji zwi?kszonego lub zmniejszonego zakresu us?ug z chwil?, gdy otrzyma o?wiadczenie, chyba ?e Zamawiaj?cy wskaza w nim termin p█?niejszy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku je?eli zlecenie zwi?zane ze skorzystaniem z prawa opcji dotyczy okoliczno?ci, o kt█rych mowa w pkt
   3. 12.2.1. ˝
   3. 12.2.2. SIWZ (2.1. i
   2. 2. powy?ej), zlecenie poprzedzone zostanie zgod Wykonawcy.
   8.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji polegaj?cego min. na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu ilo?ci dokonywanych odczyt█w w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 -
   3. 12.2 SIWZ (punkt 1 - 2 powy?ej), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, przy uwzgl?dnieniu stawki jednostkowej okre?lonej w ▀ 8 ust. 2 wzoru Umowy, stanowi?cej Za??cznik nr 4 do SIWZ.
   9.  Zmiana liczby Odczyt█w w ramach prawa opcji nie b?dzie stanowi zmiany Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, i Wykonawca, z kt█rym zostanie zawarta umowa na realizacje us?ug odczytowych zobowi?zany b?dzie w ca?ym okresie trwania umowy do posiadania wa?nego ubezpieczenia prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia i posiadanego mienia na sum gwarancyjn co najmniej: 1 789 000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 2: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. ?rody Wielkopolskiej i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65500000 Services de lecture de compteurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'ex╚cution:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. ?rody Wielkopolskiej i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (Za??cznik nr 1 do SIWZ).
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. ?rody Wielkopolskiej i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin: Dominowo, Ko?aczkowo, K█rnik, Krzykosy, Mi?os?aw, Mosina, Nowe Miasto nad Wart?, Pyzdry, ?roda Wielkopolska, Wrze?nia, Zaniemy?l, ?erk█w. Szacunkowa liczba odczyt█w przez ca?y okres obowi?zywania umowy: 125 919 odczyt█w.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako? ?wiadczonej us?ugi / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji tj.:
   1.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji ˝ bez uprzedniej zgody Wykonawcy, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby Odczyt█w w okresie obowi?zywania Umowy zawartej z Wykonawc na dany Obszar (warto? nominalna) w stosunku do liczby Odczyt█w wskazanej w Za??czniku Nr 1 do SIWZ dla danego Obszaru przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 %, a zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby Odczyt█w wynikaj?cych z warto?ci nominalnej.
   2.  W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby Zamawiaj?cego, mo?e on za uprzedni zgod Wykonawcy, w ramach powy?szego prawa opcji, powierzy mu:
   2. 1. wykonanie dodatkowych odczyt█w poza podstawowym obszarem na terenie Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Poznaniu, na kt█rym realizowane jest zadanie wskazane w Za??czniku nr 1 do Umowy, na innym obszarze tego Oddzia?u, wskazanym w Za??czniku nr 1 w cz??ci A, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna a na terenie tego Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego ?wiadczy Us?ugi wi?cej ni jeden Wykonawca,
   2. 2. wykonanie dodatkowych odczyt█w na terenie innych Oddzia?█w PSG tj. Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Koszalinie, Gorzowie, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie i o ile na terenach tych Oddzia?█w obj?tych zleceniem zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna.
   3.  Informacj o mo?liwo?ci zlecenia Wykonawcy dodatkowych Odczyt█w, o kt█rych mowa powy?ej, Zamawiaj?cy zg?asza z odpowiednim wyprzedzeniem nie kr█tszym ni 2 miesi?ce, przekazuj?c Wykonawcy pisemnie informacj o obszarze obj?tym tymi odczytami (gminy), okresie w jakim odczyty b?d wykonywane, ilo?ciach odczyt█w oraz wskazanym wynagrodzeniu odpowiadaj?cym wynagrodzeniu za wykonanie jednego odczytu wskazanym w Umowie.
   4.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z uprawnienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj z tego tytu?u ?adne dodatkowe roszczenia.
   5.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicach ww. limit█w.
   6.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u. Wykonawca o?wiadcza, ?e wyra?a zgod na zawarcie prawa opcji w Umowie i nie b?dzie wnosi oraz zrzeka si jakichkolwiek roszcze z tytu?u skorzystania b?d nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji.
   7.  Warunkiem uruchamiania prawa opcji w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 SIWZ (punkt 1 powy?ej) jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia dotycz?cego realizacji zam█wienia w ramach prawa opcji, przy czym prawem opcji obj?te s?: zwi?kszenie lub zmniejszenie liczby odczyt█w w miejscowo?ciach wskazanych w Za??czniku nr 1 do SIWZ. O?wiadczenie Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji wi??e Wykonawc z chwil?, gdy do niego dotrze w spos█b wskazany w Umowie. Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji zwi?kszonego lub zmniejszonego zakresu us?ug z chwil?, gdy otrzyma o?wiadczenie, chyba ?e Zamawiaj?cy wskaza w nim termin p█?niejszy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku je?eli zlecenie zwi?zane ze skorzystaniem z prawa opcji dotyczy okoliczno?ci, o kt█rych mowa w pkt
   3. 12.2.1. ˝
   3. 12.2.2. SIWZ (2.1. i
   2. 2. powy?ej), zlecenie poprzedzone zostanie zgod Wykonawcy.
   8.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji polegaj?cego min. na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu ilo?ci dokonywanych odczyt█w w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 -
   3. 12.2 SIWZ (punkt 1 - 2 powy?ej), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, przy uwzgl?dnieniu stawki jednostkowej okre?lonej w ▀ 8 ust. 2 wzoru Umowy, stanowi?cej Za??cznik nr 4 do SIWZ.
   9.  Zmiana liczby Odczyt█w w ramach prawa opcji nie b?dzie stanowi zmiany Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, i Wykonawca, z kt█rym zostanie zawarta umowa na realizacje us?ug odczytowych zobowi?zany b?dzie w ca?ym okresie trwania umowy do posiadania wa?nego ubezpieczenia prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia i posiadanego mienia na sum gwarancyjn co najmniej: 170 000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 3: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Pi?a i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65500000 Services de lecture de compteurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'ex╚cution:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Pi?a i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (Za??cznik nr 1 do SIWZ).
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Pi?a i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin: Bia?o?liwie, Kaczory, ?ob?enica, Miasteczko Kraje?skie, Pi?a, Szyd?owo, Trzcianka, Uj?cie, Wyrzysk, Wysoka. Szacunkowa liczba odczyt█w przez ca?y okres obowi?zywania umowy: 113 034 odczyt█w.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako? ?wiadczonej us?ugi / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji tj.:
   1.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji ˝ bez uprzedniej zgody Wykonawcy, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby Odczyt█w w okresie obowi?zywania Umowy zawartej z Wykonawc na dany Obszar (warto? nominalna) w stosunku do liczby Odczyt█w wskazanej w Za??czniku Nr 1 do SIWZ dla danego Obszaru przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 %, a zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby Odczyt█w wynikaj?cych z warto?ci nominalnej.
   2.  W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby Zamawiaj?cego, mo?e on za uprzedni zgod Wykonawcy, w ramach powy?szego prawa opcji, powierzy mu:
   2. 1. wykonanie dodatkowych odczyt█w poza podstawowym obszarem na terenie Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Poznaniu, na kt█rym realizowane jest zadanie wskazane w Za??czniku nr 1 do Umowy, na innym obszarze tego Oddzia?u, wskazanym w Za??czniku nr 1 w cz??ci A, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna a na terenie tego Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego ?wiadczy Us?ugi wi?cej ni jeden Wykonawca,
   2. 2. wykonanie dodatkowych odczyt█w na terenie innych Oddzia?█w PSG tj. Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Koszalinie, Gorzowie, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie i o ile na terenach tych Oddzia?█w obj?tych zleceniem zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna.
   3.  Informacj o mo?liwo?ci zlecenia Wykonawcy dodatkowych Odczyt█w, o kt█rych mowa powy?ej, Zamawiaj?cy zg?asza z odpowiednim wyprzedzeniem nie kr█tszym ni 2 miesi?ce, przekazuj?c Wykonawcy pisemnie informacj o obszarze obj?tym tymi odczytami (gminy), okresie w jakim odczyty b?d wykonywane, ilo?ciach odczyt█w oraz wskazanym wynagrodzeniu odpowiadaj?cym wynagrodzeniu za wykonanie jednego odczytu wskazanym w Umowie.
   4.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z uprawnienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj z tego tytu?u ?adne dodatkowe roszczenia.
   5.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicach ww. limit█w.
   6.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u. Wykonawca o?wiadcza, ?e wyra?a zgod na zawarcie prawa opcji w Umowie i nie b?dzie wnosi oraz zrzeka si jakichkolwiek roszcze z tytu?u skorzystania b?d nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji.
   7.  Warunkiem uruchamiania prawa opcji w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 SIWZ (punkt 1 powy?ej) jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia dotycz?cego realizacji zam█wienia w ramach prawa opcji, przy czym prawem opcji obj?te s?: zwi?kszenie lub zmniejszenie liczby odczyt█w w miejscowo?ciach wskazanych w Za??czniku nr 1 do SIWZ. O?wiadczenie Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji wi??e Wykonawc z chwil?, gdy do niego dotrze w spos█b wskazany w Umowie. Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji zwi?kszonego lub zmniejszonego zakresu us?ug z chwil?, gdy otrzyma o?wiadczenie, chyba ?e Zamawiaj?cy wskaza w nim termin p█?niejszy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku je?eli zlecenie zwi?zane ze skorzystaniem z prawa opcji dotyczy okoliczno?ci, o kt█rych mowa w pkt
   3. 12.2.1. ˝
   3. 12.2.2. SIWZ (2.1. i
   2. 2. powy?ej), zlecenie poprzedzone zostanie zgod Wykonawcy.
   8.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji polegaj?cego min. na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu ilo?ci dokonywanych odczyt█w w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 -
   3. 12.2 SIWZ (punkt 1 - 2 powy?ej), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, przy uwzgl?dnieniu stawki jednostkowej okre?lonej w ▀ 8 ust. 2 wzoru Umowy, stanowi?cej Za??cznik nr 4 do SIWZ.
   9.  Zmiana liczby Odczyt█w w ramach prawa opcji nie b?dzie stanowi zmiany Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, i Wykonawca, z kt█rym zostanie zawarta umowa na realizacje us?ug odczytowych zobowi?zany b?dzie w ca?ym okresie trwania umowy do posiadania wa?nego ubezpieczenia prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia i posiadanego mienia na sum gwarancyjn co najmniej: 153 000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 4: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Chodzie i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65500000 Services de lecture de compteurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'ex╚cution:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Chodzie i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (Za??cznik nr 1 do SIWZ).
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Chodzie i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin: Budzy?, Chodzie?, Czarnk█w, Damas?awek, Drawsko, Go?a?cz, Krzy Wielkopolski, Lubasz, Margonin, Mie?cisko, Po?ajewo, Rogo?no, Ryczyw█?, Skoki, Szamocin, Wapno, W?growiec, Wiele?. Szacunkowa liczba odczyt█w przez ca?y okres obowi?zywania umowy: 101 712 odczyt█w.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako? ?wiadczonej us?ugi / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji tj.:
   1.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji ˝ bez uprzedniej zgody Wykonawcy, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby Odczyt█w w okresie obowi?zywania Umowy zawartej z Wykonawc na dany Obszar (warto? nominalna) w stosunku do liczby Odczyt█w wskazanej w Za??czniku Nr 1 do SIWZ dla danego Obszaru przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 %, a zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby Odczyt█w wynikaj?cych z warto?ci nominalnej.
   2.  W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby Zamawiaj?cego, mo?e on za uprzedni zgod Wykonawcy, w ramach powy?szego prawa opcji, powierzy mu:
   2. 1. wykonanie dodatkowych odczyt█w poza podstawowym obszarem na terenie Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Poznaniu, na kt█rym realizowane jest zadanie wskazane w Za??czniku nr 1 do Umowy, na innym obszarze tego Oddzia?u, wskazanym w Za??czniku nr 1 w cz??ci A, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna a na terenie tego Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego ?wiadczy Us?ugi wi?cej ni jeden Wykonawca,
   2. 2. wykonanie dodatkowych odczyt█w na terenie innych Oddzia?█w PSG tj. Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Koszalinie, Gorzowie, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie i o ile na terenach tych Oddzia?█w obj?tych zleceniem zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna.
   3.  Informacj o mo?liwo?ci zlecenia Wykonawcy dodatkowych Odczyt█w, o kt█rych mowa powy?ej, Zamawiaj?cy zg?asza z odpowiednim wyprzedzeniem nie kr█tszym ni 2 miesi?ce, przekazuj?c Wykonawcy pisemnie informacj o obszarze obj?tym tymi odczytami (gminy), okresie w jakim odczyty b?d wykonywane, ilo?ciach odczyt█w oraz wskazanym wynagrodzeniu odpowiadaj?cym wynagrodzeniu za wykonanie jednego odczytu wskazanym w Umowie.
   4.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z uprawnienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj z tego tytu?u ?adne dodatkowe roszczenia.
   5.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicach ww. limit█w.
   6.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u. Wykonawca o?wiadcza, ?e wyra?a zgod na zawarcie prawa opcji w Umowie i nie b?dzie wnosi oraz zrzeka si jakichkolwiek roszcze z tytu?u skorzystania b?d nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji.
   7.  Warunkiem uruchamiania prawa opcji w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 SIWZ (punkt 1 powy?ej) jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia dotycz?cego realizacji zam█wienia w ramach prawa opcji, przy czym prawem opcji obj?te s?: zwi?kszenie lub zmniejszenie liczby odczyt█w w miejscowo?ciach wskazanych w Za??czniku nr 1 do SIWZ. O?wiadczenie Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji wi??e Wykonawc z chwil?, gdy do niego dotrze w spos█b wskazany w Umowie. Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji zwi?kszonego lub zmniejszonego zakresu us?ug z chwil?, gdy otrzyma o?wiadczenie, chyba ?e Zamawiaj?cy wskaza w nim termin p█?niejszy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku je?eli zlecenie zwi?zane ze skorzystaniem z prawa opcji dotyczy okoliczno?ci, o kt█rych mowa w pkt
   3. 12.2.1. ˝
   3. 12.2.2. SIWZ (2.1. i
   2. 2. powy?ej), zlecenie poprzedzone zostanie zgod Wykonawcy.
   8.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji polegaj?cego min. na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu ilo?ci dokonywanych odczyt█w w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 -
   3. 12.2 SIWZ (punkt 1 - 2 powy?ej), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, przy uwzgl?dnieniu stawki jednostkowej okre?lonej w ▀ 8 ust. 2 wzoru Umowy, stanowi?cej Za??cznik nr 4 do SIWZ.
   9.  Zmiana liczby Odczyt█w w ramach prawa opcji nie b?dzie stanowi zmiany Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, i Wykonawca, z kt█rym zostanie zawarta umowa na realizacje us?ug odczytowych zobowi?zany b?dzie w ca?ym okresie trwania umowy do posiadania wa?nego ubezpieczenia prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia i posiadanego mienia na sum gwarancyjn co najmniej: 138 000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 5: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Gniezno i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65500000 Services de lecture de compteurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'ex╚cution:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Gniezno i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (Za??cznik nr 1 do SIWZ).
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Gniezno i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, K?ecko, ?ubowo, Mieleszyn, Nekla, Niechanowo, Pobiedziska, Powidz, Strza?kowo, Trzemeszno, Witkowo, Kostrzyn, Swarz?dz. Szacunkowa liczba odczyt█w przez ca?y okres obowi?zywania umowy: 160 842 odczyt█w.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako? ?wiadczonej us?ugi / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji tj.:
   1.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji ˝ bez uprzedniej zgody Wykonawcy, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby Odczyt█w w okresie obowi?zywania Umowy zawartej z Wykonawc na dany Obszar (warto? nominalna) w stosunku do liczby Odczyt█w wskazanej w Za??czniku Nr 1 do SIWZ dla danego Obszaru przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 %, a zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby Odczyt█w wynikaj?cych z warto?ci nominalnej.
   2.  W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby Zamawiaj?cego, mo?e on za uprzedni zgod Wykonawcy, w ramach powy?szego prawa opcji, powierzy mu:
   2. 1. wykonanie dodatkowych odczyt█w poza podstawowym obszarem na terenie Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Poznaniu, na kt█rym realizowane jest zadanie wskazane w Za??czniku nr 1 do Umowy, na innym obszarze tego Oddzia?u, wskazanym w Za??czniku nr 1 w cz??ci A, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna a na terenie tego Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego ?wiadczy Us?ugi wi?cej ni jeden Wykonawca,
   2. 2. wykonanie dodatkowych odczyt█w na terenie innych Oddzia?█w PSG tj. Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Koszalinie, Gorzowie, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie i o ile na terenach tych Oddzia?█w obj?tych zleceniem zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna.
   3.  Informacj o mo?liwo?ci zlecenia Wykonawcy dodatkowych Odczyt█w, o kt█rych mowa powy?ej, Zamawiaj?cy zg?asza z odpowiednim wyprzedzeniem nie kr█tszym ni 2 miesi?ce, przekazuj?c Wykonawcy pisemnie informacj o obszarze obj?tym tymi odczytami (gminy), okresie w jakim odczyty b?d wykonywane, ilo?ciach odczyt█w oraz wskazanym wynagrodzeniu odpowiadaj?cym wynagrodzeniu za wykonanie jednego odczytu wskazanym w Umowie.
   4.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z uprawnienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj z tego tytu?u ?adne dodatkowe roszczenia.
   5.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicach ww. limit█w.
   6.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u. Wykonawca o?wiadcza, ?e wyra?a zgod na zawarcie prawa opcji w Umowie i nie b?dzie wnosi oraz zrzeka si jakichkolwiek roszcze z tytu?u skorzystania b?d nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji.
   7.  Warunkiem uruchamiania prawa opcji w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 SIWZ (punkt 1 powy?ej) jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia dotycz?cego realizacji zam█wienia w ramach prawa opcji, przy czym prawem opcji obj?te s?: zwi?kszenie lub zmniejszenie liczby odczyt█w w miejscowo?ciach wskazanych w Za??czniku nr 1 do SIWZ. O?wiadczenie Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji wi??e Wykonawc z chwil?, gdy do niego dotrze w spos█b wskazany w Umowie. Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji zwi?kszonego lub zmniejszonego zakresu us?ug z chwil?, gdy otrzyma o?wiadczenie, chyba ?e Zamawiaj?cy wskaza w nim termin p█?niejszy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku je?eli zlecenie zwi?zane ze skorzystaniem z prawa opcji dotyczy okoliczno?ci, o kt█rych mowa w pkt
   3. 12.2.1. ˝
   3. 12.2.2. SIWZ (2.1. i
   2. 2. powy?ej), zlecenie poprzedzone zostanie zgod Wykonawcy.
   8.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji polegaj?cego min. na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu ilo?ci dokonywanych odczyt█w w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 -
   3. 12.2 SIWZ (punkt 1 - 2 powy?ej), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, przy uwzgl?dnieniu stawki jednostkowej okre?lonej w ▀ 8 ust. 2 wzoru Umowy, stanowi?cej Za??cznik nr 4 do SIWZ.
   9.  Zmiana liczby Odczyt█w w ramach prawa opcji nie b?dzie stanowi zmiany Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, i Wykonawca, z kt█rym zostanie zawarta umowa na realizacje us?ug odczytowych zobowi?zany b?dzie w ca?ym okresie trwania umowy do posiadania wa?nego ubezpieczenia prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia i posiadanego mienia na sum gwarancyjn co najmniej: 218 000,00 z?.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 6: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Gosty i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65500000 Services de lecture de compteurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'ex╚cution:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Gosty i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (Za??cznik nr 1 do SIWZ).
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Gosty i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin: Borek Wielkopolski, Gosty?, Jaraczewo, Kobylin, Krobia, P?powo, Piaski, Pogorzela, Poniec. Szacunkowa liczba odczyt█w przez ca?y okres obowi?zywania umowy: 61 426 odczyt█w.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako? ?wiadczonej us?ugi / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji tj.:
   1.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji ˝ bez uprzedniej zgody Wykonawcy, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby Odczyt█w w okresie obowi?zywania Umowy zawartej z Wykonawc na dany Obszar (warto? nominalna) w stosunku do liczby Odczyt█w wskazanej w Za??czniku Nr 1 do SIWZ dla danego Obszaru przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 %, a zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby Odczyt█w wynikaj?cych z warto?ci nominalnej.
   2.  W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby Zamawiaj?cego, mo?e on za uprzedni zgod Wykonawcy, w ramach powy?szego prawa opcji, powierzy mu:
   2. 1. wykonanie dodatkowych odczyt█w poza podstawowym obszarem na terenie Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Poznaniu, na kt█rym realizowane jest zadanie wskazane w Za??czniku nr 1 do Umowy, na innym obszarze tego Oddzia?u, wskazanym w Za??czniku nr 1 w cz??ci A, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna a na terenie tego Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego ?wiadczy Us?ugi wi?cej ni jeden Wykonawca,
   2. 2. wykonanie dodatkowych odczyt█w na terenie innych Oddzia?█w PSG tj. Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Koszalinie, Gorzowie, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie i o ile na terenach tych Oddzia?█w obj?tych zleceniem zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna.
   3.  Informacj o mo?liwo?ci zlecenia Wykonawcy dodatkowych Odczyt█w, o kt█rych mowa powy?ej, Zamawiaj?cy zg?asza z odpowiednim wyprzedzeniem nie kr█tszym ni 2 miesi?ce, przekazuj?c Wykonawcy pisemnie informacj o obszarze obj?tym tymi odczytami (gminy), okresie w jakim odczyty b?d wykonywane, ilo?ciach odczyt█w oraz wskazanym wynagrodzeniu odpowiadaj?cym wynagrodzeniu za wykonanie jednego odczytu wskazanym w Umowie.
   4.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z uprawnienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj z tego tytu?u ?adne dodatkowe roszczenia.
   5.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicach ww. limit█w.
   6.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u. Wykonawca o?wiadcza, ?e wyra?a zgod na zawarcie prawa opcji w Umowie i nie b?dzie wnosi oraz zrzeka si jakichkolwiek roszcze z tytu?u skorzystania b?d nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji.
   7.  Warunkiem uruchamiania prawa opcji w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 SIWZ (punkt 1 powy?ej) jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia dotycz?cego realizacji zam█wienia w ramach prawa opcji, przy czym prawem opcji obj?te s?: zwi?kszenie lub zmniejszenie liczby odczyt█w w miejscowo?ciach wskazanych w Za??czniku nr 1 do SIWZ. O?wiadczenie Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji wi??e Wykonawc z chwil?, gdy do niego dotrze w spos█b wskazany w Umowie. Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji zwi?kszonego lub zmniejszonego zakresu us?ug z chwil?, gdy otrzyma o?wiadczenie, chyba ?e Zamawiaj?cy wskaza w nim termin p█?niejszy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku je?eli zlecenie zwi?zane ze skorzystaniem z prawa opcji dotyczy okoliczno?ci, o kt█rych mowa w pkt
   3. 12.2.1. ˝
   3. 12.2.2. SIWZ (2.1. i
   2. 2. powy?ej), zlecenie poprzedzone zostanie zgod Wykonawcy.
   8.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji polegaj?cego min. na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu ilo?ci dokonywanych odczyt█w w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 -
   3. 12.2 SIWZ (punkt 1 - 2 powy?ej), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, przy uwzgl?dnieniu stawki jednostkowej okre?lonej w ▀ 8 ust. 2 wzoru Umowy, stanowi?cej Za??cznik nr 4 do SIWZ.
   9.  Zmiana liczby Odczyt█w w ramach prawa opcji nie b?dzie stanowi zmiany Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, i Wykonawca, z kt█rym zostanie zawarta umowa na realizacje us?ug odczytowych zobowi?zany b?dzie w ca?ym okresie trwania umowy do posiadania wa?nego ubezpieczenia prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia i posiadanego mienia na sum gwarancyjn co najmniej: 100 000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 7: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Rawicz i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65500000 Services de lecture de compteurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'ex╚cution:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Rawicz i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (Za??cznik nr 1 do SIWZ).
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Rawicz i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin: Bojanowo, Jutrosin, Kobylin, Miejska G█rka, Pakos?aw, Rawicz Szacunkowa liczba odczyt█w przez ca?y okres obowi?zywania umowy: 46 863 odczyt█w.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako? ?wiadczonej us?ugi / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji tj.:
   1.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji ˝ bez uprzedniej zgody Wykonawcy, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby Odczyt█w w okresie obowi?zywania Umowy zawartej z Wykonawc na dany Obszar (warto? nominalna) w stosunku do liczby Odczyt█w wskazanej w Za??czniku Nr 1 do SIWZ dla danego Obszaru przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 %, a zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby Odczyt█w wynikaj?cych z warto?ci nominalnej.
   2.  W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby Zamawiaj?cego, mo?e on za uprzedni zgod Wykonawcy, w ramach powy?szego prawa opcji, powierzy mu:
   2. 1. wykonanie dodatkowych odczyt█w poza podstawowym obszarem na terenie Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Poznaniu, na kt█rym realizowane jest zadanie wskazane w Za??czniku nr 1 do Umowy, na innym obszarze tego Oddzia?u, wskazanym w Za??czniku nr 1 w cz??ci A, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna a na terenie tego Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego ?wiadczy Us?ugi wi?cej ni jeden Wykonawca,
   2. 2. wykonanie dodatkowych odczyt█w na terenie innych Oddzia?█w PSG tj. Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Koszalinie, Gorzowie, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie i o ile na terenach tych Oddzia?█w obj?tych zleceniem zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna.
   3.  Informacj o mo?liwo?ci zlecenia Wykonawcy dodatkowych Odczyt█w, o kt█rych mowa powy?ej, Zamawiaj?cy zg?asza z odpowiednim wyprzedzeniem nie kr█tszym ni 2 miesi?ce, przekazuj?c Wykonawcy pisemnie informacj o obszarze obj?tym tymi odczytami (gminy), okresie w jakim odczyty b?d wykonywane, ilo?ciach odczyt█w oraz wskazanym wynagrodzeniu odpowiadaj?cym wynagrodzeniu za wykonanie jednego odczytu wskazanym w Umowie.
   4.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z uprawnienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj z tego tytu?u ?adne dodatkowe roszczenia.
   5.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicach ww. limit█w.
   6.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u. Wykonawca o?wiadcza, ?e wyra?a zgod na zawarcie prawa opcji w Umowie i nie b?dzie wnosi oraz zrzeka si jakichkolwiek roszcze z tytu?u skorzystania b?d nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji.
   7.  Warunkiem uruchamiania prawa opcji w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 SIWZ (punkt 1 powy?ej) jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia dotycz?cego realizacji zam█wienia w ramach prawa opcji, przy czym prawem opcji obj?te s?: zwi?kszenie lub zmniejszenie liczby odczyt█w w miejscowo?ciach wskazanych w Za??czniku nr 1 do SIWZ. O?wiadczenie Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji wi??e Wykonawc z chwil?, gdy do niego dotrze w spos█b wskazany w Umowie. Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji zwi?kszonego lub zmniejszonego zakresu us?ug z chwil?, gdy otrzyma o?wiadczenie, chyba ?e Zamawiaj?cy wskaza w nim termin p█?niejszy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku je?eli zlecenie zwi?zane ze skorzystaniem z prawa opcji dotyczy okoliczno?ci, o kt█rych mowa w pkt
   3. 12.2.1. ˝
   3. 12.2.2. SIWZ (2.1. i
   2. 2. powy?ej), zlecenie poprzedzone zostanie zgod Wykonawcy.
   8.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji polegaj?cego min. na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu ilo?ci dokonywanych odczyt█w w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 -
   3. 12.2 SIWZ (punkt 1 - 2 powy?ej), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, przy uwzgl?dnieniu stawki jednostkowej okre?lonej w ▀ 8 ust. 2 wzoru Umowy, stanowi?cej Za??cznik nr 4 do SIWZ.
   9.  Zmiana liczby Odczyt█w w ramach prawa opcji nie b?dzie stanowi zmiany Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, i Wykonawca, z kt█rym zostanie zawarta umowa na realizacje us?ug odczytowych zobowi?zany b?dzie w ca?ym okresie trwania umowy do posiadania wa?nego ubezpieczenia prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia i posiadanego mienia na sum gwarancyjn co najmniej: 100 000,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 8: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Leszno i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65500000 Services de lecture de compteurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'ex╚cution:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Leszno i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (Za??cznik nr 1 do SIWZ).
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Leszno i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin: Krzemieniewo, Leszno, Lipno, Osieczna, Rydzyna, ?migiel, ?wi?ciechowa, Wijewo, W?oszakowice, Gosty?, Ko?cian. Szacunkowa liczba odczyt█w przez ca?y okres obowi?zywania umowy: 124 917 odczyt█w.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako? ?wiadczonej us?ugi / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji tj.:
   1.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji ˝ bez uprzedniej zgody Wykonawcy, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby Odczyt█w w okresie obowi?zywania Umowy zawartej z Wykonawc na dany Obszar (warto? nominalna) w stosunku do liczby Odczyt█w wskazanej w Za??czniku Nr 1 do SIWZ dla danego Obszaru przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 %, a zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby Odczyt█w wynikaj?cych z warto?ci nominalnej.
   2.  W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby Zamawiaj?cego, mo?e on za uprzedni zgod Wykonawcy, w ramach powy?szego prawa opcji, powierzy mu:
   2. 1. wykonanie dodatkowych odczyt█w poza podstawowym obszarem na terenie Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Poznaniu, na kt█rym realizowane jest zadanie wskazane w Za??czniku nr 1 do Umowy, na innym obszarze tego Oddzia?u, wskazanym w Za??czniku nr 1 w cz??ci A, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna a na terenie tego Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego ?wiadczy Us?ugi wi?cej ni jeden Wykonawca,
   2. 2. wykonanie dodatkowych odczyt█w na terenie innych Oddzia?█w PSG tj. Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Koszalinie, Gorzowie, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie i o ile na terenach tych Oddzia?█w obj?tych zleceniem zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna.
   3.  Informacj o mo?liwo?ci zlecenia Wykonawcy dodatkowych Odczyt█w, o kt█rych mowa powy?ej, Zamawiaj?cy zg?asza z odpowiednim wyprzedzeniem nie kr█tszym ni 2 miesi?ce, przekazuj?c Wykonawcy pisemnie informacj o obszarze obj?tym tymi odczytami (gminy), okresie w jakim odczyty b?d wykonywane, ilo?ciach odczyt█w oraz wskazanym wynagrodzeniu odpowiadaj?cym wynagrodzeniu za wykonanie jednego odczytu wskazanym w Umowie.
   4.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z uprawnienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj z tego tytu?u ?adne dodatkowe roszczenia.
   5.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicach ww. limit█w.
   6.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u. Wykonawca o?wiadcza, ?e wyra?a zgod na zawarcie prawa opcji w Umowie i nie b?dzie wnosi oraz zrzeka si jakichkolwiek roszcze z tytu?u skorzystania b?d nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji.
   7.  Warunkiem uruchamiania prawa opcji w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 SIWZ (punkt 1 powy?ej) jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia dotycz?cego realizacji zam█wienia w ramach prawa opcji, przy czym prawem opcji obj?te s?: zwi?kszenie lub zmniejszenie liczby odczyt█w w miejscowo?ciach wskazanych w Za??czniku nr 1 do SIWZ. O?wiadczenie Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji wi??e Wykonawc z chwil?, gdy do niego dotrze w spos█b wskazany w Umowie. Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji zwi?kszonego lub zmniejszonego zakresu us?ug z chwil?, gdy otrzyma o?wiadczenie, chyba ?e Zamawiaj?cy wskaza w nim termin p█?niejszy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku je?eli zlecenie zwi?zane ze skorzystaniem z prawa opcji dotyczy okoliczno?ci, o kt█rych mowa w pkt
   3. 12.2.1. ˝
   3. 12.2.2. SIWZ (2.1. i
   2. 2. powy?ej), zlecenie poprzedzone zostanie zgod Wykonawcy.
   8.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji polegaj?cego min. na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu ilo?ci dokonywanych odczyt█w w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 -
   3. 12.2 SIWZ (punkt 1 - 2 powy?ej), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, przy uwzgl?dnieniu stawki jednostkowej okre?lonej w ▀ 8 ust. 2 wzoru Umowy, stanowi?cej Za??cznik nr 4 do SIWZ.
   9.  Zmiana liczby Odczyt█w w ramach prawa opcji nie b?dzie stanowi zmiany Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, i Wykonawca, z kt█rym zostanie zawarta umowa na realizacje us?ug odczytowych zobowi?zany b?dzie w ca?ym okresie trwania umowy do posiadania wa?nego ubezpieczenia prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia i posiadanego mienia na sum gwarancyjn co najmniej: 169 000,00 z?.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 9: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Nowy Tomy?l i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65500000 Services de lecture de compteurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'ex╚cution:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Nowy Tomy?l i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (Za??cznik nr 1 do SIWZ).
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Nowy Tomy?l i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin: Chrzypsko Wielkie, Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Ku?lin, Kwilcz, Lw█wek, Miedzichowo, Mi?dzych█d, Nowy Tomy?l, Obrzycko, Opalenica, Ostror█g, Pniewy, Sierak█w, Wronki. Szacunkowa liczba odczyt█w przez ca?y okres obowi?zywania umowy: 119 152 odczyt█w.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako? ?wiadczonej us?ugi / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji tj.:
   1.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji ˝ bez uprzedniej zgody Wykonawcy, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby Odczyt█w w okresie obowi?zywania Umowy zawartej z Wykonawc na dany Obszar (warto? nominalna) w stosunku do liczby Odczyt█w wskazanej w Za??czniku Nr 1 do SIWZ dla danego Obszaru przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 %, a zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby Odczyt█w wynikaj?cych z warto?ci nominalnej.
   2.  W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby Zamawiaj?cego, mo?e on za uprzedni zgod Wykonawcy, w ramach powy?szego prawa opcji, powierzy mu:
   2. 1. wykonanie dodatkowych odczyt█w poza podstawowym obszarem na terenie Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Poznaniu, na kt█rym realizowane jest zadanie wskazane w Za??czniku nr 1 do Umowy, na innym obszarze tego Oddzia?u, wskazanym w Za??czniku nr 1 w cz??ci A, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna a na terenie tego Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego ?wiadczy Us?ugi wi?cej ni jeden Wykonawca,
   2. 2. wykonanie dodatkowych odczyt█w na terenie innych Oddzia?█w PSG tj. Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Koszalinie, Gorzowie, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie i o ile na terenach tych Oddzia?█w obj?tych zleceniem zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna.
   3.  Informacj o mo?liwo?ci zlecenia Wykonawcy dodatkowych Odczyt█w, o kt█rych mowa powy?ej, Zamawiaj?cy zg?asza z odpowiednim wyprzedzeniem nie kr█tszym ni 2 miesi?ce, przekazuj?c Wykonawcy pisemnie informacj o obszarze obj?tym tymi odczytami (gminy), okresie w jakim odczyty b?d wykonywane, ilo?ciach odczyt█w oraz wskazanym wynagrodzeniu odpowiadaj?cym wynagrodzeniu za wykonanie jednego odczytu wskazanym w Umowie.
   4.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z uprawnienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj z tego tytu?u ?adne dodatkowe roszczenia.
   5.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicach ww. limit█w.
   6.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u. Wykonawca o?wiadcza, ?e wyra?a zgod na zawarcie prawa opcji w Umowie i nie b?dzie wnosi oraz zrzeka si jakichkolwiek roszcze z tytu?u skorzystania b?d nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji.
   7.  Warunkiem uruchamiania prawa opcji w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 SIWZ (punkt 1 powy?ej) jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia dotycz?cego realizacji zam█wienia w ramach prawa opcji, przy czym prawem opcji obj?te s?: zwi?kszenie lub zmniejszenie liczby odczyt█w w miejscowo?ciach wskazanych w Za??czniku nr 1 do SIWZ. O?wiadczenie Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji wi??e Wykonawc z chwil?, gdy do niego dotrze w spos█b wskazany w Umowie. Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji zwi?kszonego lub zmniejszonego zakresu us?ug z chwil?, gdy otrzyma o?wiadczenie, chyba ?e Zamawiaj?cy wskaza w nim termin p█?niejszy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku je?eli zlecenie zwi?zane ze skorzystaniem z prawa opcji dotyczy okoliczno?ci, o kt█rych mowa w pkt
   3. 12.2.1. ˝
   3. 12.2.2. SIWZ (2.1. i
   2. 2. powy?ej), zlecenie poprzedzone zostanie zgod Wykonawcy.
   8.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji polegaj?cego min. na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu ilo?ci dokonywanych odczyt█w w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 -
   3. 12.2 SIWZ (punkt 1 - 2 powy?ej), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, przy uwzgl?dnieniu stawki jednostkowej okre?lonej w ▀ 8 ust. 2 wzoru Umowy, stanowi?cej Za??cznik nr 4 do SIWZ.
   9.  Zmiana liczby Odczyt█w w ramach prawa opcji nie b?dzie stanowi zmiany Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, i Wykonawca, z kt█rym zostanie zawarta umowa na realizacje us?ug odczytowych zobowi?zany b?dzie w ca?ym okresie trwania umowy do posiadania wa?nego ubezpieczenia prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia i posiadanego mienia na sum gwarancyjn co najmniej: 161 000,00 z?.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 10: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. ?rem i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65500000 Services de lecture de compteurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'ex╚cution:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. ?rem i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (Za??cznik nr 1 do SIWZ).
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. ?rem i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin: Brodnica, Czempi?, Dolsk, Ko?cian, Krzywi?, Ksi? Wielkopolski, ?migiel, ?rem. Szacunkowa liczba odczyt█w przez ca?y okres obowi?zywania umowy: 95 313 odczyt█w.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako? ?wiadczonej us?ugi / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji tj.:
   1.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji ˝ bez uprzedniej zgody Wykonawcy, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby Odczyt█w w okresie obowi?zywania Umowy zawartej z Wykonawc na dany Obszar (warto? nominalna) w stosunku do liczby Odczyt█w wskazanej w Za??czniku Nr 1 do SIWZ dla danego Obszaru przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 %, a zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby Odczyt█w wynikaj?cych z warto?ci nominalnej.
   2.  W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby Zamawiaj?cego, mo?e on za uprzedni zgod Wykonawcy, w ramach powy?szego prawa opcji, powierzy mu:
   2. 1. wykonanie dodatkowych odczyt█w poza podstawowym obszarem na terenie Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Poznaniu, na kt█rym realizowane jest zadanie wskazane w Za??czniku nr 1 do Umowy, na innym obszarze tego Oddzia?u, wskazanym w Za??czniku nr 1 w cz??ci A, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna a na terenie tego Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego ?wiadczy Us?ugi wi?cej ni jeden Wykonawca,
   2. 2. wykonanie dodatkowych odczyt█w na terenie innych Oddzia?█w PSG tj. Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Koszalinie, Gorzowie, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie i o ile na terenach tych Oddzia?█w obj?tych zleceniem zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna.
   3.  Informacj o mo?liwo?ci zlecenia Wykonawcy dodatkowych Odczyt█w, o kt█rych mowa powy?ej, Zamawiaj?cy zg?asza z odpowiednim wyprzedzeniem nie kr█tszym ni 2 miesi?ce, przekazuj?c Wykonawcy pisemnie informacj o obszarze obj?tym tymi odczytami (gminy), okresie w jakim odczyty b?d wykonywane, ilo?ciach odczyt█w oraz wskazanym wynagrodzeniu odpowiadaj?cym wynagrodzeniu za wykonanie jednego odczytu wskazanym w Umowie.
   4.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z uprawnienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj z tego tytu?u ?adne dodatkowe roszczenia.
   5.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicach ww. limit█w.
   6.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u. Wykonawca o?wiadcza, ?e wyra?a zgod na zawarcie prawa opcji w Umowie i nie b?dzie wnosi oraz zrzeka si jakichkolwiek roszcze z tytu?u skorzystania b?d nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji.
   7.  Warunkiem uruchamiania prawa opcji w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 SIWZ (punkt 1 powy?ej) jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia dotycz?cego realizacji zam█wienia w ramach prawa opcji, przy czym prawem opcji obj?te s?: zwi?kszenie lub zmniejszenie liczby odczyt█w w miejscowo?ciach wskazanych w Za??czniku nr 1 do SIWZ. O?wiadczenie Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji wi??e Wykonawc z chwil?, gdy do niego dotrze w spos█b wskazany w Umowie. Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji zwi?kszonego lub zmniejszonego zakresu us?ug z chwil?, gdy otrzyma o?wiadczenie, chyba ?e Zamawiaj?cy wskaza w nim termin p█?niejszy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku je?eli zlecenie zwi?zane ze skorzystaniem z prawa opcji dotyczy okoliczno?ci, o kt█rych mowa w pkt
   3. 12.2.1. ˝
   3. 12.2.2. SIWZ (2.1. i
   2. 2. powy?ej), zlecenie poprzedzone zostanie zgod Wykonawcy.
   8.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji polegaj?cego min. na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu ilo?ci dokonywanych odczyt█w w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 -
   3. 12.2 SIWZ (punkt 1 - 2 powy?ej), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, przy uwzgl?dnieniu stawki jednostkowej okre?lonej w ▀ 8 ust. 2 wzoru Umowy, stanowi?cej Za??cznik nr 4 do SIWZ.
   9.  Zmiana liczby Odczyt█w w ramach prawa opcji nie b?dzie stanowi zmiany Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, i Wykonawca, z kt█rym zostanie zawarta umowa na realizacje us?ug odczytowych zobowi?zany b?dzie w ca?ym okresie trwania umowy do posiadania wa?nego ubezpieczenia prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia i posiadanego mienia na sum gwarancyjn co najmniej: 129 000,00 z?.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 11: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Wolsztyn i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65500000 Services de lecture de compteurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'ex╚cution:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Wolsztyn i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (Za??cznik nr 1 do SIWZ).
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Wolsztyn i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin: Przem?t, Siedlec, Wolsztyn, Zb?szy?, Rakoniewice, Wielichowo. Szacunkowa liczba odczyt█w przez ca?y okres obowi?zywania umowy: 75 603 odczyt█w.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako? ?wiadczonej us?ugi / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji tj.:
   1.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji ˝ bez uprzedniej zgody Wykonawcy, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby Odczyt█w w okresie obowi?zywania Umowy zawartej z Wykonawc na dany Obszar (warto? nominalna) w stosunku do liczby Odczyt█w wskazanej w Za??czniku Nr 1 do SIWZ dla danego Obszaru przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 %, a zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby Odczyt█w wynikaj?cych z warto?ci nominalnej.
   2.  W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby Zamawiaj?cego, mo?e on za uprzedni zgod Wykonawcy, w ramach powy?szego prawa opcji, powierzy mu:
   2. 1. wykonanie dodatkowych odczyt█w poza podstawowym obszarem na terenie Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Poznaniu, na kt█rym realizowane jest zadanie wskazane w Za??czniku nr 1 do Umowy, na innym obszarze tego Oddzia?u, wskazanym w Za??czniku nr 1 w cz??ci A, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna a na terenie tego Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego ?wiadczy Us?ugi wi?cej ni jeden Wykonawca,
   2. 2. wykonanie dodatkowych odczyt█w na terenie innych Oddzia?█w PSG tj. Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Koszalinie, Gorzowie, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie i o ile na terenach tych Oddzia?█w obj?tych zleceniem zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna.
   3.  Informacj o mo?liwo?ci zlecenia Wykonawcy dodatkowych Odczyt█w, o kt█rych mowa powy?ej, Zamawiaj?cy zg?asza z odpowiednim wyprzedzeniem nie kr█tszym ni 2 miesi?ce, przekazuj?c Wykonawcy pisemnie informacj o obszarze obj?tym tymi odczytami (gminy), okresie w jakim odczyty b?d wykonywane, ilo?ciach odczyt█w oraz wskazanym wynagrodzeniu odpowiadaj?cym wynagrodzeniu za wykonanie jednego odczytu wskazanym w Umowie.
   4.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z uprawnienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj z tego tytu?u ?adne dodatkowe roszczenia.
   5.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicach ww. limit█w.
   6.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u. Wykonawca o?wiadcza, ?e wyra?a zgod na zawarcie prawa opcji w Umowie i nie b?dzie wnosi oraz zrzeka si jakichkolwiek roszcze z tytu?u skorzystania b?d nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji.
   7.  Warunkiem uruchamiania prawa opcji w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 SIWZ (punkt 1 powy?ej) jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia dotycz?cego realizacji zam█wienia w ramach prawa opcji, przy czym prawem opcji obj?te s?: zwi?kszenie lub zmniejszenie liczby odczyt█w w miejscowo?ciach wskazanych w Za??czniku nr 1 do SIWZ. O?wiadczenie Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji wi??e Wykonawc z chwil?, gdy do niego dotrze w spos█b wskazany w Umowie. Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji zwi?kszonego lub zmniejszonego zakresu us?ug z chwil?, gdy otrzyma o?wiadczenie, chyba ?e Zamawiaj?cy wskaza w nim termin p█?niejszy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku je?eli zlecenie zwi?zane ze skorzystaniem z prawa opcji dotyczy okoliczno?ci, o kt█rych mowa w pkt
   3. 12.2.1. ˝
   3. 12.2.2. SIWZ (2.1. i
   2. 2. powy?ej), zlecenie poprzedzone zostanie zgod Wykonawcy.
   8.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji polegaj?cego min. na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu ilo?ci dokonywanych odczyt█w w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 -
   3. 12.2 SIWZ (punkt 1 - 2 powy?ej), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, przy uwzgl?dnieniu stawki jednostkowej okre?lonej w ▀ 8 ust. 2 wzoru Umowy, stanowi?cej Za??cznik nr 4 do SIWZ.
   9.  Zmiana liczby Odczyt█w w ramach prawa opcji nie b?dzie stanowi zmiany Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, i Wykonawca, z kt█rym zostanie zawarta umowa na realizacje us?ug odczytowych zobowi?zany b?dzie w ca?ym okresie trwania umowy do posiadania wa?nego ubezpieczenia prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia i posiadanego mienia na sum gwarancyjn co najmniej: 100 000,00 z?.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 12: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Kalisz i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65500000 Services de lecture de compteurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'ex╚cution:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Kalisz i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (Za??cznik nr 1 do SIWZ).
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Kalisz i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin: Blizan█w, Brzeziny, Cek█w-Kolonia, Chocz, Czermin Giza?ki, Godziesze Wielkie, Go?uch█w, Kalisz, Ko?minek, Lisk█w, Mycielin, Nowe Skalmierzyce, Opat█wek, Pleszew, Stawiszyn, Szczytniki, ?elazk█w; Babiak, Baran█w, Bralin, Brudzew, Chod█w, Czajk█w, D?bie, Dobra, Dobrzyca, Doruch█w, Golina, Grab█w nad Prosn?, Grodziec, Grzegorzew, Jarocin, Kaw?czyn, Kazimierz Biskupi, K?pno, Kleczew, K?odawa, Kobyla G█ra, Ko?o, Konin, Ko?cielec, Kotlin, Ko?min Wielkopolski, Kramsk, Kraszewice, Krotoszyn, Krzym█w, L?dek, ??tka Opatowska, Malan█w, Mikstat, Odolan█w, Olsz█wka, Orchowo, Osiek Ma?y, Ostrowite, Ostr█w Wielkopolski, Ostrzesz█w, Perz█w, Przedecz, Przygodzice, Przykona, Raszk█w, Rozdra?ew, Rychtal, Rychwa?, Rzg█w, Sieroszewice, Skulsk, S?upca, Sompolno, So?nie, Stare Miasto, Sulmierzyce, ?lesin, Trzcinica, Tuliszk█w, Turek, Wierzbinek, Wilczyn, W?adys?aw█w, Zag█r█w, Zduny, Cieszk█w. Szacunkowa liczba odczyt█w przez ca?y okres obowi?zywania umowy: 416 521 odczyt█w.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako? ?wiadczonej us?ugi / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji tj.:
   1.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji ˝ bez uprzedniej zgody Wykonawcy, polegaj?cego na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu liczby Odczyt█w w okresie obowi?zywania Umowy zawartej z Wykonawc na dany Obszar (warto? nominalna) w stosunku do liczby Odczyt█w wskazanej w Za??czniku Nr 1 do SIWZ dla danego Obszaru przy czym zmniejszenie nie mo?e przekroczy 20 %, a zwi?kszenie nie mo?e przekroczy 20 % liczby Odczyt█w wynikaj?cych z warto?ci nominalnej.
   2.  W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby Zamawiaj?cego, mo?e on za uprzedni zgod Wykonawcy, w ramach powy?szego prawa opcji, powierzy mu:
   2. 1. wykonanie dodatkowych odczyt█w poza podstawowym obszarem na terenie Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Poznaniu, na kt█rym realizowane jest zadanie wskazane w Za??czniku nr 1 do Umowy, na innym obszarze tego Oddzia?u, wskazanym w Za??czniku nr 1 w cz??ci A, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna a na terenie tego Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego ?wiadczy Us?ugi wi?cej ni jeden Wykonawca,
   2. 2. wykonanie dodatkowych odczyt█w na terenie innych Oddzia?█w PSG tj. Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Koszalinie, Gorzowie, z zastrze?eniem, i cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie i o ile na terenach tych Oddzia?█w obj?tych zleceniem zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna.
   3.  Informacj o mo?liwo?ci zlecenia Wykonawcy dodatkowych Odczyt█w, o kt█rych mowa powy?ej, Zamawiaj?cy zg?asza z odpowiednim wyprzedzeniem nie kr█tszym ni 2 miesi?ce, przekazuj?c Wykonawcy pisemnie informacj o obszarze obj?tym tymi odczytami (gminy), okresie w jakim odczyty b?d wykonywane, ilo?ciach odczyt█w oraz wskazanym wynagrodzeniu odpowiadaj?cym wynagrodzeniu za wykonanie jednego odczytu wskazanym w Umowie.
   4.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z uprawnienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj z tego tytu?u ?adne dodatkowe roszczenia.
   5.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji wielokrotnie przez ca?y okres trwania Umowy, jednak?e w granicach ww. limit█w.
   6.  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u. Wykonawca o?wiadcza, ?e wyra?a zgod na zawarcie prawa opcji w Umowie i nie b?dzie wnosi oraz zrzeka si jakichkolwiek roszcze z tytu?u skorzystania b?d nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji.
   7.  Warunkiem uruchamiania prawa opcji w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 SIWZ (punkt 1 powy?ej) jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia dotycz?cego realizacji zam█wienia w ramach prawa opcji, przy czym prawem opcji obj?te s?: zwi?kszenie lub zmniejszenie liczby odczyt█w w miejscowo?ciach wskazanych w Za??czniku nr 1 do SIWZ. O?wiadczenie Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji wi??e Wykonawc z chwil?, gdy do niego dotrze w spos█b wskazany w Umowie. Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji zwi?kszonego lub zmniejszonego zakresu us?ug z chwil?, gdy otrzyma o?wiadczenie, chyba ?e Zamawiaj?cy wskaza w nim termin p█?niejszy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku je?eli zlecenie zwi?zane ze skorzystaniem z prawa opcji dotyczy okoliczno?ci, o kt█rych mowa w pkt
   3. 12.2.1. ˝
   3. 12.2.2. SIWZ (2.1. i
   2. 2. powy?ej), zlecenie poprzedzone zostanie zgod Wykonawcy.
   8.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji polegaj?cego min. na zmniejszeniu lub zwi?kszeniu ilo?ci dokonywanych odczyt█w w zakresie wskazanym w pkt
   3. 12.1 -
   3. 12.2 SIWZ (punkt 1 - 2 powy?ej), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, przy uwzgl?dnieniu stawki jednostkowej okre?lonej w ▀ 8 ust. 2 wzoru Umowy, stanowi?cej Za??cznik nr 4 do SIWZ.
   9.  Zmiana liczby Odczyt█w w ramach prawa opcji nie b?dzie stanowi zmiany Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, i Wykonawca, z kt█rym zostanie zawarta umowa na realizacje us?ug odczytowych zobowi?zany b?dzie w ca?ym okresie trwania umowy do posiadania wa?nego ubezpieczenia prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia i posiadanego mienia na sum gwarancyjn co najmniej: 563 000,00 z?.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 217-533502
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis p╚riodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
Zadanie nr 1: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Poznania i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
15/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Energoplus Sp. z o.o.
Adresse postale: Baranowo, ul. Nowina 2A Ville: Prze?mierowo Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 62-081 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 3 577 521.60 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 2 968 017.92 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Zadanie nr 2: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. ?rody Wielkopolskiej i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
15/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Energoplus Sp. z o.o.
Adresse postale: Baranowo, u. Nowina 2A Ville: Prze?mierowo Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 62-081 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 339 981.30 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 294 650.46 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Zadanie nr 3: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Pi?a i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
15/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Energoplus Sp. z o.o.
Adresse postale: Baranowo, ul. Nowina 2A Ville: Prze?mierowo Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 62-081 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 305 191.80 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 264 499.56 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Zadanie nr 4: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Chodzie i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
15/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Energoplus Sp. z o.o.
Adresse postale: Baranowo, ul. Nowina 2A Ville: Prze?mierowo Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 62-081 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 274 622.40 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 238 006.08 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Zadanie nr 5: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Gniezno i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
15/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Energoplus Sp. z o.o.
Adresse postale: Baranowo, ul. Nowina 2A Ville: Prze?mierowo Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 62-081 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 434 273.40 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 376 370.28 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Zadanie nr 6: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Gosty i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
12/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe JOCUS Micha Ko?odziejczyk Adresse postale: ul. Kwiatowa 8 Ville: Ksi?ginice Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 55-330 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 165 850.20 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 135 137.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Zadanie nr 7: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Rawicz i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
12/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe JOCUS Micha Ko?odziejczyk Adresse postale: ul. Kwiatowa 8 Ville: Ksi?ginice Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 55-330 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 126 530.10 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 103 098.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Zadanie nr 8: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Leszno i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
15/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Energoplus Sp. z o.o.
Adresse postale: Baranowo, ul. Nowina 2A Ville: Prze?mierowo Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 62-081 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 337 275.90 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 292 305.78 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Zadanie nr 9: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Nowy Tomy?l i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
15/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Energoplus Sp. z o.o.
Adresse postale: Baranowo, ul. Nowina 2A Ville: Prze?mierowo Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 62-081 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 321 710.40 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 278 815.68 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
Zadanie nr 10: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. ?rem i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
15/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Energoplus Sp. z o.o.
Adresse postale: Baranowo, ul. Nowina 2A Ville: Prze?mierowo Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 62-081 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 257 345.10 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 226 844.94 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 11
Lot n : 11 Intitul╚:
Zadanie nr 11: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Wolsztyn i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
12/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe JOCUS Micha Ko?odziejczyk Adresse postale: ul. Kwiatowa 8 Ville: Ksi?ginice Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 55-330 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 204 128.10 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 181 447.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 12
Lot n : 12 Intitul╚:
Zadanie nr 12: ?wiadczenie us?ugi odczytowej na terenie m. Kalisz i miejscowo?ci zlokalizowanych na obszarze gmin wskazanych w Opisie Przedmiotu Zam█wienia
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
12/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe JOCUS Micha Ko?odziejczyk Adresse postale: ul. Kwiatowa 8 Ville: Ksi?ginice Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 55 ˝ 330 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 124 606.70 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 999 650.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix pay╚ pour les achats d'opportunit╚
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Wobec czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku Post?powania Wykonawca mo?e sk?ada ?rodki ochrony prawnej, wed?ug zasad okre?lonych w art. 179 i nast?pne Ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za Po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ˝ Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
65500000 - Services de lecture de compteurs