Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption : 30/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-TarnÛw: Services de pratique mÈdicale

2020/S 227-560228  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
20/11/2020
S227
Pologne-TarnÛw: Services de pratique mÈdicale

2020/S 227-560228

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 187-452433)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polska SpÛ?ka Gazownictwa sp. z o.o.
Adresse postale: ul. W. Bandrowskiego 16
Ville: TarnÛw
Code NUTS: PL217 Tarnowski
Code postal: 33-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Leszek Skalny
Courriel: leszek.skalny@psgaz.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.psgaz.pl
Adresse du profil díacheteur: www.zamowienia.psgaz.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug medycznych dla pracownikÛw Polskiej SpÛ?ki Gazownictwa sp. z o.o.

NumÈro de rÈfÈrence: 2020/W001/WP-002822

II.1.2)
Code CPV principal
85121000 Services de pratique mÈdicale

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug medycznych dla pracownikÛw Polskiej SpÛ?ki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzib w Tarnowie obejmuj?cych ?wiadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracownikÛw okre?lone w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spo?ecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracownikÛw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, orzecze lekarskich wydawanych do celÛw przewidzianych w Kodeksie pracy oraz ?wiadczenia dodatkowe obejmuj?ce ?wiadczenia zdrowotne dla pracownikÛw i wskazanych przez nich cz?onkÛw rodzin. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz sposÛb jego realizacji zawieraj za?. 2, 3, 3a oraz 4 i 4a do SIWZ. Dokumentacja post?powania dost?pna jest na stronie internetowej Zamawiaj?cego (https://zamowienia.psgaz.pl/), post?powanie publiczne nr 2020/W001/WP-002822.

https://zamowienia.psgaz.pl/
Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 187-452433

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: I.1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Nazwa i adresy

Au lieu de:

Osoba do kontaktÛw: Ewelina Gawdzik E-mail: ewelina.gawdzik@psgaz.pl

ewelina.gawdzik@psgaz.pl
Lire:

Osoba do kontaktÛw: Leszek Skalny E-mail: leszek.skalny@psgaz.pl

leszek.skalny@psgaz.pl
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 25/11/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 30/11/2020

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 25/11/2020

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 30/11/2020

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
85121000 - Services de pratique médicale