Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 31/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-TarnÛw: Travaux de construction

2020/S 149-366303  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Pologne-TarnÛw: Travaux de construction

2020/S 149-366303

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 123-302349)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Tauron Dystrybucja SpÛ?ka Akcyjna, Oddzia w Tarnowie
Adresse postale: ul. Lwowska 72ñ96B
Ville: TarnÛw
Code NUTS: PL217 Tarnowski
Code postal: 33-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Monika Olszewska-Marek
Courriel: monika.olszewska-marek@tauron-dystrybucja.pl
TÈlÈphone: +48 146311246 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.tauron-dystrybucja.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.tauron-dystrybucja.pl

www.tauron-dystrybucja.pl
https://www.tauron-dystrybucja.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Budowa stacji GPZ Pilzno wraz z liniami zasilaj?cymi etap 1 ñ Budowa stacji GPZ 110/15 kV Pilzno. ZamÛwienie dotyczy projektu/programu ubiegaj?cego si o dofinansowanie ze ?rodkÛw Unii Europejskiej.

NumÈro de rÈfÈrence: 2020/TD-OTR/TD-OTR/00408/L

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest budowa stacji GPZ Pilzno wraz z liniami zasilaj?cymi etap 1 ñ Budowa stacji GPZ 110/15 kV Pilzno. ZamÛwienie dotyczy projektu/programu ubiegaj?cego si o dofinansowanie ze ?rodkÛw Unii Europejskiej. Priorytet VII Poprawa bezpiecze?stwa energetycznego Dzia?anie
   7. 1 RozwÛj inteligentnych systemÛw magazynowania, przesy?u i dystrybucji energii ñ programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014ñ2020. SzczegÛ?owy zakres okre?laj dokumenty zamÛwienia.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 123-302349

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 06/08/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 31/08/2020

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 06/08/2020

Heure locale: 11:15

Lire:

Date: 31/08/2020

Heure locale: 11:15

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Zmianie ulega termin sk?adania ofert na dzie 31 sierpnia 2020 r. godz. 11.00, zmianie ulega termin otwarcia ofert na dzie 31 sierpnia 2020 r. godz. 11.15

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45340000 - Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 
51100000 - Services d'installation de matériel électrique et mécanique 
71320000 - Services de conception technique