Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tomaszów Mazowiecki: Services d'arpentage

2020/S 149-366070  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Tomaszów Mazowiecki: Services d'arpentage 2020/S 149-366070 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Tomaszowski Numéro national d'identification: ZP.272.5.2020 Adresse postale: ul. ?w. Antoniego 41 Ville: Tomaszów Mazowiecki Code NUTS: PL71 ?ódzkie Code postal: 97-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Adelajda Karp, Monika Cajdler Courriel: zamowienia@powiat-tomaszowski.pl Téléphone: +48 447242127 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.powiat-tomaszowski.pl http://www.bip.powiat-tomaszowski.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny: zadanie 1 - dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny - cz?? 1, zadanie 2 - dostawa baz danych ewid... Numéro de référence: ZP.272.5.2020
II.1.2) Code CPV principal 71355000 Services d'arpentage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny. Zamówienie podzielone jest na dwa odr?bne zadania: - zadanie 1- dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny - cz?? 1, - zadanie 2 - dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny - cz??
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia jest wyspecyfikowany w Za??czniku nr 1 do SIWZ - Szczegó?owy Opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie (ka?da z cz??ci) b?dzie realizowane w 4 etapach: - etap 1: prace przygotowawcze, - etap 2: pomiary terenowe i zebranie danych w zakresie EGiB, - etap 3: utworzenie roboczej bazy danych EGiB, - etap 4: wy?o?enie projektu operatu do wgl?du.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 479 092.14 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 1 - dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny - cz?? 1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71354300 Services cadastraux 72300000 Services de commutation de données 72319000 Services de fourniture de données 72312100 Services de préparation de données 72312000 Services de saisie de données 72310000 Services de traitement de données 72316000 Services d'analyse de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie Lieu principal d'exécution:
Powiat tomaszowski, gmina Rokiciny
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia jest wyspecyfikowany w Za??czniku nr 1 do SIWZ - Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie (ka?da z cz??ci) b?dzie realizowane w 4 etapach: - etap 1: prace przygotowawcze, - etap 2: pomiary terenowe i zebranie danych w zakresie EGiB, - etap 3: utworzenie roboczej bazy danych EGiB, - etap 4: wy?o?enie projektu operatu do wgl?du.
   4. 1. Minimalne okresy gwarancji 1) Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 24 miesi?cy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert (patrz rozdzia 18). 2) R?kojmia za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia udzielona jest na okres równy okresom gwarancji, chyba ?e okres gwarancji jest krótszy od okresu r?kojmi wynikaj?cego z Kodeksu cywilnego - wówczas okres r?kojmi jest równy okresowi wynikaj?cemu z przepisów kodeksu cywilnego.
   4. 2. Podwykonawcy Zamawiaj?cy dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowi?zany wskaza w formularzu ofertowym (Za??cznik nr 3 do SIWZ) cz??ci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom i poda firmy (oznaczenie przedsi?biorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy Wykonawca b?dzie zobowi?zany, aby przed przyst?pieniem do wykonania zamówienia poda - o ile b?d znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca b?dzie zawiadamia podczas realizacji umowy Zamawiaj?cego o wszelkich zmianach danych dotycz?cych podwykonawców, a tak?e przekazywa informacje na temat nowych podwykonawców, którym w pó?niejszym okresie zamierza powierzy realizacj przedmiotu zamówienia; 3) je?eli pó?niejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powo?ywa si?, na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu Wykonawca jest zobowi?zany wskaza Zamawiaj?cemu, i proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe?niaj je w stopniu nie mniejszym ni podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powo?ywa si w trakcie post?powania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawid?owe zg?aszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz p?atno?ci okre?lone s w projekcie umowy.
   4. 3. Projekt nr WND-RPLD.07.01.02-10-0005/17 pn.: "Rozwój e-us?ug publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej ?wiadczonych przez Powiat Tomaszowski".
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: D?ugo? okresu gwarancji na przedmiot zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt nr WND-RPLD.07.01.02-10-0005/17 pn.: "Rozwój e-us?ug publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej ?wiadczonych przez Powiat Tomaszowski" jest wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa ?ódzkiego na lata 2014-2020, o priorytetowa VII Infrastruktura dla us?ug spo?ecznych, poddzia?anie VII.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 2 - dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny - cz?? 3
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71354300 Services cadastraux 72300000 Services de commutation de données 72319000 Services de fourniture de données 72312100 Services de préparation de données 72312000 Services de saisie de données 72310000 Services de traitement de données 72316000 Services d'analyse de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie Lieu principal d'exécution:
Powiat tomaszowski, gmina Rokiciny
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia jest wyspecyfikowany w Za??czniku nr 1 do SIWZ - Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie (ka?da z cz??ci) b?dzie realizowane w 4 etapach: - etap 1: prace przygotowawcze, - etap 2: pomiary terenowe i zebranie danych w zakresie EGiB, - etap 3: utworzenie roboczej bazy danych EGiB, - etap 4: wy?o?enie projektu operatu do wgl?du.
   4. 1. Minimalne okresy gwarancji 1) Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 24 miesi?cy. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert (patrz rozdzia 18). 2) R?kojmia za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia udzielona jest na okres równy okresom gwarancji, chyba ?e okres gwarancji jest krótszy od okresu r?kojmi wynikaj?cego z Kodeksu cywilnego - wówczas okres r?kojmi jest równy okresowi wynikaj?cemu z przepisów kodeksu cywilnego.
   4. 2. Podwykonawcy Zamawiaj?cy dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowi?zany wskaza w formularzu ofertowym (Za??cznik nr 3 do SIWZ) cz??ci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom i poda firmy (oznaczenie przedsi?biorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy Wykonawca b?dzie zobowi?zany, aby przed przyst?pieniem do wykonania zamówienia poda - o ile b?d znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca b?dzie zawiadamia podczas realizacji umowy Zamawiaj?cego o wszelkich zmianach danych dotycz?cych podwykonawców, a tak?e przekazywa informacje na temat nowych podwykonawców, którym w pó?niejszym okresie zamierza powierzy realizacj przedmiotu zamówienia; 3) je?eli pó?niejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powo?ywa si?, na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu Wykonawca jest zobowi?zany wskaza Zamawiaj?cemu, i proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe?niaj je w stopniu nie mniejszym ni podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powo?ywa si w trakcie post?powania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawid?owe zg?aszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz p?atno?ci okre?lone s w projekcie umowy.
   4. 3. Projekt nr WND-RPLD.07.01.02-10-0005/17 pn.: "Rozwój e-us?ug publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej ?wiadczonych przez Powiat Tomaszowski".
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: D?ugo? okresu gwarancji na przedmiot zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt nr WND-RPLD.07.01.02-10-0005/17 pn: "Rozwój e-us?ug publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej ?wiadczonych przez Powiat Tomaszowski" jest wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa ?ódzkiego na lata 2014-2020, o priorytetowa VII Infrastruktura dla us?ug spo?ecznych, poddzia?anie VII.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 083-196453
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny - cz?? 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: konsorcjum firm: Przedsi?biorstwo Us?ug Geodezyjnych i Kartograficznych "Geotrion" s.c. M. Chojnacki, P. Szyszka, P. ?widerek (lider) 2) oraz ?ódzkie Przedsi?biorstwo Geodezyjno-Informatyczne s.c. Micha Paw?owski Maciej Jasik (partner konsorcjum) oraz Cadexpert Sp. z o.o. (partner konsorcjum) Adresse postale: al.. Pi?sudskiego 135 Ville: ?ód Code NUTS: PL711 Miasto ?ód Code postal: 92-318 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?ódzkie Przedsi?biorstwo Geodezyjno-Informatyczne s.c. Micha Paw?owski Maciej Jasik Adresse postale: ul. Narutowicza 77/201 Ville: ?ód Code NUTS: PL711 Miasto ?ód Code postal: 90-138 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Cadexpert Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Nowe Sady 2 Ville: ?ód Code NUTS: PL711 Miasto ?ód Code postal: 94-102 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 759 281.84 PLN Valeur totale du marché/du lot: 811 300.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny - cz?? 3
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ABM Group Sp. z o.o.
Adresse postale: al. Solidarno?ci 75 lok. 9 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 00-090 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 719 810.30 PLN Valeur totale du marché/du lot: 881 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
24.1. ?rodki ochrony prawnej przewidziane s w dziale VI ustawy. 24.2. ?rodkami ochrony prawnej s odwo?anie i skarga do s?du. 24.3. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy. 24.4. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 24.5. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. 24.6. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 24.7. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 24.8. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. 24.9. Odwo?anie w post?powaniu wnosi si w nast?puj?cych terminach: a) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób; b) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; c) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone pkt a i b wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71354300 - Services cadastraux 
71355000 - Services d'arpentage 
72300000 - Services de commutation de données 
72310000 - Services de traitement de données 
72312000 - Services de saisie de données 
72312100 - Services de préparation de données 
72316000 - Services d'analyse de données 
72319000 - Services de fourniture de données