Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Tomaszkowice: Services liés aux déchets et aux ordures

2020/S 129-316999  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Tomaszkowice: Services liés aux déchets et aux ordures 2020/S 129-316999 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Biskupice - Urz?d Gminy Biskupice Numéro national d'identification: 121 901 2 Adresse postale: Tomaszkowice 455 Ville: Tomaszkowice Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-020 Pays: Pologne Point(s) de contact: Konrad Szczelina Courriel: konrad.szczelina@wp.pl Téléphone: +48 122897070 Fax: +48 122506766 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.biskupice.pl http://www.biskupice.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych, po?o?onych na terenie gminy Biskupice Numéro de référence: SZP.271.2.2020
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych, po?o?onych na terenie gminy Biskupice: 1) z nieruchomo?ci zamieszka?ych, z wy??czeniem: obiektów u?yteczno?ci publicznej, szkó?, przedszkoli, lokali handlowych, lokali gastronomicznych, ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, zak?adów rzemie?lniczych, us?ugowych i produkcyjnych, ogródków dzia?kowych, domu opieki, hoteli, pensjonatów; 2) z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 3) z likwidacji "dzikich wysypisk". Szczegó?owy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi za??cznik nr 9 do SWIZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90513100 Services d'élimination des ordures ménagères 90533000 Services de gestion de décharges
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exécution:
Gmina Biskupice, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych, po?o?onych na terenie gminy Biskupice: 1) z nieruchomo?ci zamieszka?ych, z wy??czeniem: obiektów u?yteczno?ci publicznej, szkó?, przedszkoli, lokali handlowych, lokali gastronomicznych, ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, zak?adów rzemie?lniczych, us?ugowych i produkcyjnych, ogródków dzia?kowych, domu opieki, hoteli, pensjonatów; 2) z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 3) z likwidacji "dzikich wysypisk".
   2.  Rodzaje odpadów, które s obj?te przedmiotem zamówienia: 1) niesegregowane zmieszane odpady komunalne (kod odpadu - 20 03 01); 2) biodegradowalne i zielone (kod odpadu - 20 03 02, 20 01 99, 20 02 01); 3) papier i tektura (kod odpadu - 20 01 01, 15 01 01); 4) tworzywa sztuczne (kod odpadu - 20 01 39, 15 01 02); 5) metale (kod odpadu - 20 01 40, 15 01 04); 6) szk?o (kod odpadu - 20 01 02, 15 01 07); 7) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny (kod odpadu - 20 01 35*, 20 01 36); 8) wielkogabarytowe (kod odpadu - 20 03 07); 9) zu?yte baterie i akumulatory (kod odpadu - 20 01 33*, 20 01 34); 10) zu?yte opony (kod odpadu - 16 01 03); 11) przeterminowane lekarstwa (kod odpadu - 20 01 31*, 20 01 32); 12) tekstylia (kod odpadu - 19 12 08); 13) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych; 14) budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie niewymagaj?cych pozwolenia na budow?, zg?oszenia zamiaru budowy lub wykonania robót (kod odpadu -17 01 07, 20 03 99); 15) opakowania wielomateria?owe (kod odpadu - 15 01 05); 16) odpady niekwalifikuj?ce si do odpadów medycznych powsta?e w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególno?ci igie i strzykawek (kod odpadu - 20 01 02, 20 01 39).
   3.  Szacowana ilo? odpadów do odbioru w okresie ?wiadczenia us?ugi wynosi 4 403,2 Mg, w tym: 1) odpady zmieszane - 2 400 Mg; 2) zielone i ogrodowe -350 Mg; 3) papier i tektura - 240 Mg; 4) tworzywa sztuczne - 270 Mg; 5) metale - 5,0 Mg; 6) szk?o - 300 Mg; 7) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny - 50 Mg; 8) wielkogabarytowe - 430 Mg; 9) zu?yte baterie i akumulatory - 0,8 Mg; 10) zu?yte opony - 32 Mg; 11) przeterminowane lekarstwa - 0,3 Mg; 12) tekstylia - 5 Mg; 13) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych - 5 Mg; 14) budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie niewymagaj?cych pozwolenia na budow?, zg?oszenia zamiaru budowy lub wykonania robót - 280 Mg; 15) opakowania wielomateria?owe - 35 Mg; 16) odpady niekwalifikuj?ce si do odpadów medycznych powsta?e w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególno?ci igie i strzykawek - 0,1 Mg. Uwaga: Zamawiaj?cy zastrzega, ?e podane ilo?ci odpadów s danymi szacunkowymi niezale?nymi od Zamawiaj?cego i mog ulec zmianie.
   4.  Pozosta?e informacje 1) Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: 20 000 PLN; 2) Zamawiaj?cy b?dzie ??da od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ofertowej; 3) w niniejszym post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc odbywa si b?dzie przy u?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP - skrytka (/950a2ason4/skrytka), (/950a2ason4/SkrytkaESP), https://epuap.gov.pl/wps/portal, poczty elektronicznej; 4) Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych wskazane poni?ej czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z pó?n. zm.): zwi?zanych z odbiorem odpadów z nieruchomo?ci tj. kierowców i operatorów (obs?ugi) pojazdów przeznacz... https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Aspekt ?rodowiskowy "S" (tj. emisja spalin do atmosfery przez pojazdy przewidziane do wykonania us?ugi) / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury z art 24aa ust. 1 ustaw uPzp.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 094-224720
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych, po?o?onych na terenie gminy Biskupice
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego równie na miniPortalu. Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc jest dost?pny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowi?zany jest poda adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona b?dzie korespondencja zwi?zana z post?powaniem.
   2.  Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, .docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób z?o?enia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zosta w regulaminie korzystania z miniPortal. Ofert nale?y z?o?y w oryginale.
   3.  Wszelkie informacje stanowi?ce tajemnic przedsi?biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrze?e jako tajemnic przedsi?biorstwa, powinny zosta z?o?one w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Za??cznik stanowi?cy tajemnic przedsi?biorstwa" a nast?pnie wraz z plikami stanowi?cymi jawn cz?? skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
   4.  Do oferty nale?y do??czy jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nast?pnie wraz z plikami stanowi?cymi ofert skompresowa do jednego pliku archiwum (ZIP).
   5.  Wykonawca mo?e przed up?ywem terminu do sk?adania ofert zmieni lub wycofa ofert za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty dost?pnego na ePUAP i udost?pnionych równie na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty zosta opisany w Instrukcji u?ytkownika dost?pnej na mini portalu.
   6.  Wykonawca po up?ywie terminu do sk?adania ofert nie mo?e skutecznie dokona zmiany ani wycofa z?o?onej oferty.
   7.  W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal skrzynka e-PUAP Urz?du Gminy Biskupice: EPUAP - skrytka: (/950a2ason4/skrytka (/950a2ason4/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej ug@biskupice.pl. Wszelkie dane kontaktowe Zamawiaj?cego dost?pne s pod adresem: https://www.biskupice.pl/kontakt/kontakt-z-urzedem.
   8.  Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj?cy konto na ePUAP ma dost?p do formularzy: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
   9.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i o?wiadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu opisane zosta?y w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 10. Maksymalny rozmiar plików przesy?anych za po?rednictwem dedykowanych formularzy do: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 11. Za dat przekazania oferty, wniosków, zawiadomie?, dokumentów elektronicznych, o?wiadcze lub elektronicznych kopii dokumentów lub o?wiadcze oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP. 12. Identyfikator post?powania i klucz publiczny dla danego post?powania o udzielenie zamówienia dost?pne s na Li?cie wszystkich post?powa na miniPortalu oraz stanowi za??cznik do niniejszej SIWZ. Szczegó?owe informacje na temat spe?nienia warunków przez Wykonawców jak i dokumentów, które obowi?zani z?o?y w niniejszym post?powaniu oraz zasad wykluczenia znajduj si w SIWZ. https://epuap.gov.pl/wps/portal ug@biskupice.pl https://www.biskupice.pl/kontakt/kontakt-z-urzedem
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie wskazanym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych, od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiaj?cego. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni wy?ej okre?lone wnosi si w terminie wskazanym ww. ustawie, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo?ci o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges